UZ 2021-10/załącznik 1

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2021-9 UZ 2021-11


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 10/2021

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 15 kwietnia 2021 roku


w sprawie przyjęcia Zasad przyjmowania i skreślania z listy członków, opłacania składek członkowskich oraz przyznawania i użytkowania legitymacji Wikimedia Polska


Zasady przyjmowania i skreślania z listy członków oraz opłacania składek członkowskich

§ 1.

Zasady określają:

 1. procedurę przyjmowania członków zwyczajnych Stowarzyszenia Wikimedia Polska (dalej: WMPL),
 2. termin opłacania składek członkowskich,
 3. procedurę skreślania z listy członków zwyczajnych WMPL.
§ 2.
 1. Osoba spełniająca warunki określone w ustawach i w Statucie WMPL (dalej: Statut) może ubiegać się o członkostwo w WMPL.
 2. Kandydat składa wypełniony elektronicznie formularz wstępny.
 3. Kierownik biura po weryfikacji prawidłowości formularza wstępnego przesyła kandydatowi deklarację członkowską.
 4. Kandydat składa deklarację członkowską w wybranej przez siebie formie:
  1) elektronicznej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.),
  2) pisemnej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.),
  3) dokumentowej (skan pisma, o którym mowa w punkcie 2; na piśmie opatrzonym podpisem zaufanym w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r., Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 ze zm.; lub na piśmie opatrzonym podpisem osobistym w rozumieniu przepisów ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. ze zm., Dz.U. 2010 Nr 167 poz. 1131).
 5. Kierownik biura weryfikuje prawidłowość złożenia deklaracji i wiarygodność podanych w niej deklaracji.
 6. Kierownik biura niezwłocznie informuje Zarząd o kandydaturze. W razie potrzeby wzywa kandydata do uzupełnienia braków deklaracji członkowskiej w terminie 14 dni.
 7. Kierownik biura niezwłocznie informuje kandydata o decyzji Zarządu. Jeżeli Zarząd podjął decyzję o przyjęciu kandydatury, kierownik biura niezwłocznie wpisuje członka na listę członków i wzywa do dokonania wpłaty pierwszej składki członkowskiej w terminie miesiąca.
§ 3.
 1. Przerwanie procedury przyjęcia kandydata na członka WMPL zachodzi, gdy:
  1) kierownik biura negatywnie oceni prawidłowość złożenia formularza wstępnego lub deklaracji,
  2) Zarząd podejmie decyzję o odrzuceniu kandydatury.
 2. O przerwanej procedurze przyjęcia kandydat jest informowany przez kierownika biura.
§ 4.
 1. Członkowie WMPL są zobowiązani do opłacania składek członkowskich raz w roku, do końca lutego. Minimalna wysokość składki wynosi 1 zł.
 2. Po rozpoczęciu roku, a przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, kierownik biura dwukrotnie, w odstępie co najmniej dwutygodniowym, wysyła prośby o opłacenie składki do członków, którzy nie opłacili składki.
 3. Co najmniej tydzień po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, do członków, którzy nie opłacą składki, wysyłane jest upomnienie.
 4. Członkowie WMPL są skreślani z listy członków, jeżeli nie opłacą składki do 31 marca.
§ 5.
 1. WMPL:
  1) informuje o warunkach, o których mowa w § 2 ust. 1,
  2) prowadzi stronę internetową z informacjami na temat członkostwa oraz formularzem wstępnym,
  3) informuje o sposobach prawidłowego złożenia deklaracji członkowskiej, w tym o danych kontaktowych WMPL.
 2. Sekretarz:
  1) określa wzór formularza wstępnego oraz deklaracji członkowskiej,
  2) może wyznaczyć inną osobę do wykonywania zadań kierownika biura, o których mowa w niniejszych Zasadach.
 3. Kierownik biura:
  1) oceniając formularz wstępny i deklarację członkowską, zasięga opinii wybranych pracowników lub członków organów WMPL,
  2) może wstrzymywać procedurę na okres nieprzekraczający łącznie sześciu miesięcy w celu weryfikacji działalności kandydata na rzecz realizacji celów statutowych. O wstrzymaniu procedury każdorazowo informuje kandydata i sekretarza.
 4. W sprawach nieokreślonych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności: Prawa o stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Kodeksu cywilnego, a także postanowienia Statutu i uchwał organów WMPL.