Biuletyn Informacji Publicznej

Wikigranty/Regulamin/2012

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Regulamin Wikigrantów (ważny w 2012)
(Przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia UZ 2012-4.)

Postanowienia ogólne

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:
Grant — refundacja kosztów poniesionych na zakup materiałów wymienionych przez wnioskodawcę w składanym przez siebie wniosku.
Komisja Wikigrantów, Komisja — ciało kolegialne powoływane w celu przeprowadzenia danej edycji Wikigrantów.
Projekty Wikimedia — polskojęzyczne wersje następujących projektów: Wikipedia, Wikisłownik, Wikicytaty, Wikiźródła, Wikibooks i Wikinews, kaszubskojęzyczne wersje Wikipedii i Wikisłownika, śląskojęzyczna wersja Wikipedii oraz następujące projekty: Wikimedia Commons, Wikispecies, Translatewiki.
StatutStatut Stowarzyszenia Wikimedia Polska w wersji ze zmianami przyjętymi na Walnym Zebraniu Członków we Wrocławiu w dniu 19 marca 2011 r.
Stowarzyszenie — Stowarzyszenie Wikimedia Polska, ul. Tuwima 95, pok. 15, 90-031 Łódź.

Zakres Regulaminu

Regulamin określa zasady i tryb powoływania oraz odwoływania Komisji Wikigrantów, obowiązki i tryb prac Komisji, zasady i tryb podejmowania decyzji przez Komisję, zasady i tryb składania wniosków o grant, zasady realizacji grantu, a także zasady i tryb odwoływania się od decyzji Komisji.

Wikigranty

 1. Celem Wikigrantów jest finansowe wsparcie wartościowych inicjatyw mających na celu wzbogacenie projektów Wikimedia o nowe materiały lub poprawę jakości istniejących materiałów.
 2. Środki na przeprowadzenie danej edycji Wikigrantów przyznaje Stowarzyszenie Wikimedia Polska.
 3. Wikigranty podzielone są na edycje. Czas trwania danej edycji Wikigrantów określa Zarząd Stowarzyszenia stosowną uchwałą.

Komisja Wikigrantów

Istota i skład Komisji

 1. Do wyłącznej kompetencji Komisji Wikigrantów należy dysponowanie środkami przyznanymi na przeprowadzenie danej edycji Wikigrantów.
 2. Komisja liczy 5 członków, spośród których co najmniej połowa powoływana jest spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Członkiem Komisji Wikigrantów nie może zostać członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Powołanie i odwołanie Komisji

 1. Komisja Wikigrantów powoływana jest przez Zarząd Stowarzyszenia stosowną uchwałą na czas trwania danej edycji Wikigrantów.
 2. Zarząd Stowarzyszenia powołuje Komisję w całości bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 3. Zarząd Stowarzyszenia odwołuje Komisję w całości lub w części bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków, powołując jednocześnie na ich miejsce nową Komisję lub nowych członków Komisji.

Tryb prac Komisji

 1. Komisja Wikigrantów obraduje na posiedzeniach jawnych na kanale IRC #wikimedia-pl w sieci Freenode, z zastrzeżeniem ust. 2 i 6.
 2. W szczególnych przypadkach Komisja Wikigrantów może obradować na żywo.
 3. Termin najbliższego posiedzenia ustalany jest przez Komisję w drodze konsensusu i podawany do wiadomości publicznej na stronie WWW Wikigrantów co najmniej na 48 godzin przed planowanym posiedzeniem.
 4. Częstotliwość posiedzeń Komisji zależy od liczby wniosków o grant oczekujących na rozpatrzenie.
 5. Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
 6. W szczególnych przypadkach Komisja Wikigrantów może odstąpić od obrad na posiedzeniach jawnych i podejmować decyzje za pomocą głosowania e-mailowego. W takich przypadkach postanowień ust. 3 nie stosuje się.

Zasady i tryb podejmowania decyzji

 1. Komisja Wikigrantów podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 2. Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi wnioskami Komisja przeprowadza dyskusję i głosowanie nad ich przyjęciem lub nieprzyjęciem ze względów formalnych.
 3. Po przyjęciu wniosków Komisja rozpatruje je zgodnie z kolejnością zgłoszeń, przeprowadzając dyskusję i głosowania nad ich zaakceptowaniem lub odrzuceniem.
 4. Przy rozpatrywaniu wniosków o grant Komisja Wikigrantów może zasięgnąć opinii Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub osób spełniających warunek wymieniony w ust. 1 sekcji „Wnioskodawca“.
 5. Opinia Zarządu Stowarzyszenia jest dla Komisji Wikigrantów wiążąca.

Ogłaszanie decyzji

 1. Decyzje Komisji Wikigrantów ogłaszane są w formie pisemnej przez chętnego członka Komisji.
 2. Decyzja Komisji ogłaszana jest bezpośrednio poniżej rozpatrywanego wniosku w ciągu 24 godzin od jej podjęcia.
 3. Decyzja Komisji podawana jest do wiadomości wnioskodawcy na stronie dyskusji w wybranym przez niego projekcie Wikimedia w ciągu 24 godzin od jej podjęcia.

Zasady i tryb składania wniosków o grant oraz realizacja grantu

Wnioskodawca

 1. Wnioskodawcą może zostać każda osoba zarejestrowana (posiadająca konto) w co najmniej jednym z projektów Wikimedia, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Wnioskodawcą nie może zostać członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2 Statutu.

Wniosek o grant

Wniosek o grant składany jest w języku polskim na wskazaną przez Komisję podstronę Wikigrantów. Wniosek o grant zawiera:

a) pseudonim (nick) wnioskodawcy wraz z linkiem do strony użytkownika w wybranym projekcie Wikimedia, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany (posiada konto);
b) opis projektu (planowanych działań) wraz z uzasadnieniem;
c) harmonogram realizacji projektu;
d) wykaz materiałów niezbędnych do realizacji projektu wraz z kosztorysem.

Realizacja grantu

W przypadku zaakceptowania przez Komisję wniosku o grant, wnioskodawca zobowiązany jest do:

 1. wykonania czynności określonych w „Zasadach refundacji“, będących załącznikiem do niniejszego Regulaminu i opublikowanych na podstronie Wikigrantów;
 2. utworzenia podstrony we własnej przestrzeni nazw w projekcie Wikimedia, w którym realizowane będą planowane działania określone we wniosku o grant oraz poinformowania Komisji o istnieniu takiej podstrony;
 3. systematycznego raportowania postępu prac na utworzonej przez siebie podstronie.

Zasady i tryb odwoływania się od decyzji Komisji

Odwołanie

 1. Wnioskodawca może odwołać się od decyzji Komisji w ciągu 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.
 2. Odwołanie od decyzji składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem e-maila wysyłanego na adres: zarzad@wikimedia.pl.

Organ odwoławczy

 1. Organem wyższej instancji w postępowaniu odwoławczym jest Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
 2. Zarząd Stowarzyszenia rozpatruje odwołania od decyzji Komisji na najbliższym spotkaniu następującym po otrzymaniu odwołania, z zachowaniem warunków ust. 3.
 3. Decyzję o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Komisji Zarząd podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 4. Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia nie przysługuje odwołanie.