Biuletyn Informacji Publicznej

Wikigranty/Regulamin stary

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Regulamin Wikigrantów
(Przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia UZ 2010-5.)
To jest archiwalna wersja regulaminu - aktualny jest pod adresem: Wikigranty/Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Celem Wikigrantów jest finansowe wsparcie wartościowych projektów, mających na celu wzbogacenie o nowe materiały projektów Wikimedia.
 2. Środki do wykorzystania w każdej edycji Wikigrantów zapewnia Stowarzyszenie Wikimedia Polska.
 3. Przyznawaniem grantów dysponuje Komisja grantowa (zwana dalej Komisją), której rolę pełni 5 osób wybranych przez Zarząd. Skład komisji stanowią: Maire, Masti, Leinad, Odder, Akira
 4. Terminy przyjmowania zgłoszeń, przyznania grantów oraz ograniczenia czasowe dotyczące realizacji projektów dla każdej edycji Wikigrantów są ustalane przez Komisję i ogłaszane z dniem rozpoczęcia danej edycji.
 5. Osoba ubiegająca się o grant podaje do wiadomości Komisji numer i dane konta bankowego, na które ma zostać przesłane dofinansowanie oraz adres zamieszkania.
 6. Z projektu, któremu przyznano dofinansowanie, osoba ubiegająca się o grant ma przedstawić sprawozdanie w terminie wyznaczonym przez Komisję.
 7. Wgląd do danych osobowych uczestników grantów mają tylko Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja. Dane te nie będą przetwarzane ani publikowane, chyba że uczestnik wyrazi we wniosku zgodę na podanie imienia i nazwiska.

2. Warunki złożenia wniosku o grant

 1. Osobą składająca wniosek o grant może zostać osoba zarejestrowana (posiadająca konto) w co najmniej jednym projekcie Wikimedia.
 2. W szczególnym przypadku zgłoszenie może przedstawić osoba nie spełniająca p. 1., pod warunkiem poparcia przez osobę go spełniającą.
 3. Wniosek winien być złożony w języku polskim na wskazaną przez Komisję podstronę Wikigrantów i zawierać:
  • nick i wraz z linkiem do strony użytkownika w którymś z projektów Fundacji Wikimedia (w tym dane wymienione w punkcie 2.)
  • opis projektu
  • uzasadnienie: co mogą zyskać projekty Wikimedia dzięki temu pomysłowi
  • harmonogram realizacji projektu
  • kosztorys - podać należy górną granicę potrzebnej kwoty
 4. W grancie nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska, jego Komisji Rewizyjnej ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2 statutu Stowarzyszenia.
 5. Wnioski nieprzyjęte do realizacji można zgłaszać do następnej edycji Wikigrantów w formie niezmienionej bądź z poprawkami.

3. Ocena zgłoszeń

 1. Przy ocenie zgłoszeń Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
  • przygotowanie wniosku,
  • dotychczasowe zaangażowanie w kierunku wiążącym się z charakterem składanego projektu,
  • ilość i jakość materiałów, które mają być pozyskane dzięki realizacji projektu,
  • koszt realizacji projektu,
  • czy przyczynia się do rozwoju któregoś z projektów, których wspieraniem zajmuje się Stowarzyszenie.
 2. Komisja podczas posiedzenia określa kto może otrzymać grant.
 3. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Zarządu. Wniosek odwoławczy należy złożyć jednemu z członków Komisji. Komisja ma obowiązek w przeciągu 7 dni od jego złożenia poinformować Zarząd o wniosku oraz wyrazić o nim swoją opinię. Zarząd podejmuje ostateczną decyzję na swoim najbliższym spotkaniu.
 4. Komisja zobowiązuje się do przedstawienia, na prośbę Uczestnika, pisemnego uzasadnienia decyzji o odrzuceniu wniosku.
 5. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania środków żadnemu ze zgłoszonych wniosków, lub do przyznania dysponowanych środków tylko w części.