Wikipedia na zastępstwie/Regulamin

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Regulamin[edytuj]

§ 1. Zakres przedmiotowy[edytuj]

 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele konkursu Wikipedia na zastępstwie, zwanego dalej Konkursem;
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
  3. zakres obowiązków Koordynatora.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  • Konkurs – konkurs Wikipedia na zastępstwie organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  • Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
  • Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  • Zespół Zarządczy – zespół zdefiniowany w Zasadach prowadzenia spraw Wikimedia Polska;
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.

§ 2. Konkurs[edytuj]

 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs odbywać się będzie w dniach od 20 lipca 2020 roku od godziny 00:00:00 do 19 sierpnia 2020 roku do godz. 23:59:59 (30 dni kalendarzowych, godziny według czasu lokalnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej)
 3. Celem Konkursu jest:
  1. poprawa zasobów Wikipedii powiązanych z najważniejszymi tematami z zakresu szkolnej podstawy programowej,
  2. popularyzacja Wikipedii jako narzędzia edukacyjnego,
  3. motywowanie wikipedystów i wikipedystek do poprawy zasobów polskiej Wikipedii,
  4. wsparcie edukacji w Polsce.
 4. Osoby uczestniczące w konkursie pracują nad hasłami zebranymi przez organizatorów Konkursu na stronie, o której mowa w § 1. pkt 4.
 5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapisywania linków do artykułów, które zgłaszają do Konkursu, na stronie, o której mowa w § 1. pkt 4.
 6. Każdemu artykułowi, zgłoszonemu do Konkursu, są przydzielane punkty według następującego schematu: 2kB treści dodane do hasła = 1 pkt.
 7. Punkty przeliczane są na oceny według schematu opisanego na stronie, o której mowa w § 1. pkt. 4
 8. W Konkursie uwzględniane są w wyłącznie hasła spełniające zasady i zalecenia Wikipedii, ze szczególnym uwzględnieniem zasady weryfikowalności.

§ 3. Nagrody[edytuj]

 1. W ramach Konkursu przyznawane są następujące nagrody:
  1. nagroda główna finansowana ze środków Stowarzyszenia – zakup materiałów edukacyjnych lub pomocy dydaktycznych o wartości do 2000 złotych dla wskazanej przez zwycięzcę szkoły,
  2. nagrody pamiątkowe - grafiki w formie cyfrowych lub drukowanych świadectw szkolnych dokumentujące osiągnięcia danego użytkownika,
  3. pięć nagród dodatkowych - konkursowe gadżety dla osób szczególnie zaangażowanych w konkurs.
 2. Nagroda główna, o której mowa w § 3. pkt 1.1., przyznawana jest decyzją Komisji Konkursowej złożonej z wikipedystów i nauczycieli. Komisja dokonuje wyboru laureata spośród 5 autorów i autorek, wskazanych przez specjalistkę ds. wspierania społeczności.
  1. Skład Komisji Konkursowej ustalają wspólnie specjalistka ds. wspierania społeczności i specjalistka ds. projektów edukacyjnych.
  2. Prace Komisji Konkursowej koordynuje specjalistka ds. projektów edukacyjnych.
  3. Komisja Konkursowa kierować się będzie stopniem trudności opracowanych haseł, jakością opracowania, różnorodnością wkładu i zgodnością z zaleceniami i zasadami Wikipedii.
  4. Nagrodzony wskazuje szkołę, której chce przekazać nagrodę, w ciągu 30 dni od momentu otrzymania informacji o wygranej. Wybrana szkoła musi mieścić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Z wyboru wykluczone są szkoły, w których pracują członkowie Komisji Konkursowej lub osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu.
  6. Wyboru materiałów i pomocy dydaktycznych i edukacyjnych dla szkoły nagrodzony dokonuje w porozumieniu z dyrekcją szkoły i specjalistką ds. projektów edukacyjnych.
  7. Specjalistka ds. projektów edukacyjnych może w tym zakresie skorzystać ze wsparcia członka Zespołu Zarządczego odpowiedzialnego za edukację lub innego członka tego Zespołu.
  8. Warunkiem zakupu materiałów i pomocy dla szkoły jest ich akceptacja przez dyrekcję i specjalistkę ds. projektów edukacyjnych.
 3. Nagrody pamiątkowe, o których mowa w § 3. pkt 1.2, przyznawane są według wzoru opisanego na stronie o której mowa w § 1. pkt 4
 4. Nagrody dodatkowe, o których mowa w § 3. pkt 1.3, przyznane zostaną przez organizatorów konkursu 5 osobom, które w ramach konkursu dodadzą do haseł najwięcej kB.
 5. Nagrody dodatkowe zostaną wysłane pocztą na adresy wskazane przez osoby nagrodzone, które nagrodzenia wskażą w ciągu 30 dni od momentu otrzymania informacji o wygranej.
 6. Zakazane jest uczestniczenie w Konkursie przy pomocy więcej niż jednego konta użytkownika w Wikipedii. Osoby naruszające powyższy zakaz zostaną wykluczone z Konkursu.
 7. Stowarzyszenie Wikimedia Polska zapewnia wysyłkę nagród wyłącznie na teren krajów znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym w momencie ogłoszenia wejścia w życiu regulaminu, w obrębie kontynentu europejskiego.

§ 4. Ustalenie osób nagradzanych[edytuj]

 1. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenia do wyboru osób nagradzanych w ciągu 48 godzin od chwili publikacji wyników. W takim wypadku o osobach nagradzanych decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 2. W przypadku braku zastrzeżeń specjalistka ds. wspierania społeczności niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 3. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.

§ 6. Rozliczenie Konkursu[edytuj]

 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada specjalistka ds. wspierania społeczności.
 2. Specjalistka ds. wspierania społeczności na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty), a także prowadzi rozliczenie Konkursu.

§ 7. Postanowienia końcowe[edytuj]

 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.