Biuletyn Informacji Publicznej

Wikiwyzwanie 2017

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wikiwyzwwanie to jednorazowy konkurs edycyjny w Wikipedii, którego celem jest uzupełnienie polskojęzycznej Wikipedii o szczególnie potrzebne hasła. Szczególnie potrzebne, a więc takie, które występują już w innych wersjach językowych, a wciąż jeszcze nie ma ich w wersji polskiej. Punktowana będzie więc nie tylko liczba napisanych haseł, ale też to, w ilu innych Wikipediach to hasło już istnieje.

Patrz: Strona w Wikipedii

Regulamin

[edytuj | edytuj kod]

§ 1. Zakres przedmiotowy

[edytuj | edytuj kod]
 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele konkursu Wikiwyzwanie, zwanego dalej Konkursem;
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
  3. zakres obowiązków koordynatora.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  • Konkurs – konkurs Wikiwyzwanie organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  • Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
  • Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  • Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska, o którym mowa w Statucie.
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.

§ 2. Konkurs

[edytuj | edytuj kod]
 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs odbywać się będzie w dniach od 20 lutego 2017 roku od godziny 00:00 do 21 marca 2017 roku do godz. 24:00 (30 dni kalendarzowych, godziny według czasu lokalnego obowiązującego w RP).
 3. Celem Konkursu jest:
  1. wyrównanie różnic merytorycznych pomiędzy polską Wikipedią a innymi wersjami językowymi,
  2. zapewnienie dobrej jakości merytorycznej ważnych haseł,
  3. zmotywowanie doświadczonych wikipedystów do pracy merytorycznej.
 4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapisywania linków do artykułów, które zgłaszają do Konkursu, na stronie, o której mowa w § 1. pkt 4.
 5. Każdemu artykułowi, zgłoszonemu do Konkursu, są przydzielane punkty według następującego schematu: liczba interwiki ^2. W przypadku hasła, które ma 30 i więcej interwiki liczba punktów wynosi 900 pkt (= 30^2). Jest to maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać za jeden artykuł. W Konkursie uwzględnia się liczbę interwiki danego artykułu według stanu na dzień 20 lutego 2017 roku godzina 00:00.
 6. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany dopisać hasło do Wikidanych tak, aby w artykule na polskojęzycznej Wikipedii widniała lista odnośników do innych wersji językowych.
 7. Punktację publikuje Koordynator codziennie na stronie Konkursu przed upływem północy czasu lokalnego obowiązującego w RP.

§ 3. Nagrody

[edytuj | edytuj kod]
 1. W ramach Konkursu przyznawane są następujące nagrody:
  1. nagroda główna finansowana ze środków Stowarzyszenia - spersonalizowana wydrukowana książka zawierająca wybrane hasła, których głównym autorem jest zwycięzca Konkursu oraz spersonalizowany gadżet związany z Wikipedią, wybrany przez koordynatora Konkursu,
  2. nagrody dodatkowe:
   1. spersonalizowany gadżet związany z Wikipedią, wybrany przez koordynatora Konkursu,
   2. nagrody w postaci grafik - odznak przyznawanych przez Koordynatora (bezkosztowe).
 2. Nagrodę główną, o której mowa w § 3. pkt 1.1., otrzymuje osoba, która otrzyma największą liczbę punktów za artykuły napisane przez siebie w trakcie trwania Konkursu, które spełniają zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii.
 3. Uwzględniane są artykuły nowe o długości co najmniej 2 kB (według informacji w historii strony). W przypadku remisu o wygranej decyduje łączna liczba nowych artykułów o długości co najmniej 2 kB. Zasady punktacji są wymienione w § 2. pkt 5 niniejszego regulaminu.
 4. Nagroda dodatkowa, o której mowa w § 3. pkt 2.1., przyznawana jest co sześć dni kalendarzowych Konkursu. Otrzymuje ją osoba, która w okresie danych sześciu dni otrzymała największą liczbę punktów za powstałe w tym czasie artykuły, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4. Jeżeli osoba ta otrzymała już wcześniej nagrodę dodatkową, nagroda ta przechodzi na osobę, która zajęła kolejne miejsce w okresie danych sześciu dni Konkursu.
 5. Nagroda główna i nagrody dodatkowe zostaną wysłane pocztą na adresy wskazane przez osoby nagrodzone.
 6. Zakazane jest uczestniczenie w Konkursie przy pomocy więcej niż jednego konta użytkownika w Wikipedii. Osoby naruszające powyższy zakaz zostają wyłączone z Konkursu.

§ 4. Koordynator

[edytuj | edytuj kod]
 1. Koordynatorem Konkursu jest osoba wyznaczona przez Zarząd Stowarzyszenia
 2. Koordynator odpowiada za organizację Konkursu ze strony Stowarzyszenia.
 3. Koordynator wykonuje czynności określone w regulaminie.

§ 5. Ustalenie osób nagradzanych

[edytuj | edytuj kod]
 1. Koordynator nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu ustala osoby nagrodzone, o czym niezwłocznie powiadamia Zarząd Stowarzyszenia poprzez e-mail.
 2. W razie potrzeby lub wątpliwości koordynator może zasięgnąć opinii Zarządu Stowarzyszenia lub członków Zarządu Stowarzyszenia, przewodniczącego lub członków Komisji Wikigrantów, członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania Wikipedii.
 3. Osobą nagradzaną nie może zostać Koordynator, a także członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, koordynator wskazuje inną osobę.
 4. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenia do wyboru osób nagradzanych w ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia Zarządu Stowarzyszenia przez koordynatora. W takim wypadku o osobach nagradzanych decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 5. W przypadku braku zastrzeżeń Koordynator niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 6. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.

§ 6. Rozliczenie Konkursu

[edytuj | edytuj kod]
 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada Koordynator.
 2. Koordynator na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty), a także prowadzi rozliczenie Konkursu.

§ 7. Postanowienia końcowe

[edytuj | edytuj kod]
 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Budżet

[edytuj | edytuj kod]
 • nagroda główna - ok. 200 zł
 • nagrody dodatkowe - do 100 zł

łącznie: 300 zł