Wikiwyzwanie 2020

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Regulamin

[edytuj | edytuj kod]

§ 1. Zakres przedmiotowy

[edytuj | edytuj kod]
 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele konkursu Wikiwyzwanie, zwanego dalej Konkursem;
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
  3. zakres obowiązków Koordynatora.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  • Konkurs – konkurs Wikiwyzwanie organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  • Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
  • Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  • Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska, o którym mowa w Statucie;
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.

§ 2. Konkurs

[edytuj | edytuj kod]
 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs odbywać się będzie w dniach od 1 czerwca 2020 roku od godziny 00:00:00 do 30 czerwca 2020 roku do godz. 23:59:59 (30 dni kalendarzowych, godziny według czasu lokalnego obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej)
 3. Celem Konkursu jest:
  1. wyrównanie różnic merytorycznych pomiędzy polską Wikipedią a innymi wersjami językowymi,
  2. zapewnienie dobrej jakości merytorycznej ważnych haseł,
  3. zmotywowanie doświadczonych wikipedystów do pracy merytorycznej.
 4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapisywania linków do artykułów, które zgłaszają do Konkursu, na stronie, o której mowa w § 1. pkt 4.
 5. Każdemu artykułowi, zgłoszonemu do Konkursu, są przydzielane punkty według następującego schematu: liczba interwiki^2. W przypadku hasła, które ma 20 i więcej interwiki liczba punktów wynosi 400 pkt (= 20^2). Jest to maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać za jeden artykuł. W Konkursie uwzględnia się liczbę interwiki danego artykułu według stanu na moment zliczania.
 6. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany dopisać hasło do Wikidanych tak, aby w artykule na polskojęzycznej Wikipedii widniała lista odnośników do innych wersji językowych.
 7. Punktację publikuje codziennie bot na stronie Konkursu po północy czasu lokalnego obowiązującego w RP.

§ 3. Nagrody

[edytuj | edytuj kod]
 1. W ramach Konkursu przyznawane są następujące nagrody:
  1. pięć nagród za zwycięstwo w rundzie - pakiet gadżetów związanych z Wikipedią
  2. trzy nagrody dodatkowe - pakiet gadżetów związanych z Wikipedią
  3. dwie nagrody losowe - pakiet gadżetów związanych z Wikipedią
 2. W konkursie uwzględniane są artykuły nowe o długości co najmniej 2 kB (według informacji w historii strony), zgodne z zasadami i zaleceniami Wikipedii. W przypadku remisu o wygranej decyduje łączna liczba nowych artykułów o długości co najmniej 2 kB. Zasady punktacji są wymienione w § 2. pkt 5 niniejszego regulaminu.
 3. Nagroda za zwycięstwo w rundzie, o której mowa w § 3. pkt 1.1., przyznawana jest co sześć dni kalendarzowych Konkursu. Otrzymuje ją osoba, która w okresie danych sześciu dni otrzymała największą liczbę punktów za powstałe w tym czasie artykuły, o których mowa w § 3 pkt 2. Jeżeli osoba ta otrzymała już wcześniej nagrodę, nagroda ta przechodzi na osobę, która zajęła kolejne miejsce w okresie danych sześciu dni Konkursu.
  1. nagrody dodatkowe, o których mowa w § 3. pkt. 1.2 przyznawane są na koniec konkursu trzem osobom, które znajdują się najwyżej w klasyfikacji generalnej konkursu i nie otrzymały wcześniej nagrody za zwycięstwo w rundzie.
  2. nagrodę losową, o której mowa w § 3. pkt. 1.3. otrzymują dwie wylosowane osoby spośród wszystkich uczestników konkursu, którzy napisali co najmniej jeden artykuł o którym mowa w § 3 pkt 2 i nie otrzymali nagrody za zwycięstwo w rundzie lub nagrody dodatkowej.
 4. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adresy wskazane przez osoby nagrodzone.
 5. Zakazane jest uczestniczenie w Konkursie przy pomocy więcej niż jednego konta użytkownika w Wikipedii. Osoby naruszające powyższy zakaz zostają wyłączone z Konkursu.
 6. Stowarzyszenie Wikimedia Polska zapewnia rozsyłkę nagród wyłącznie na teren krajów znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym w momencie ogłoszenia wejścia w życiu regulaminu, w obrębie kontynentu europejskiego.

§ 4. Koordynator

[edytuj | edytuj kod]
 1. Koordynatora konkursu wskazuje pracownik odpowiedzialny za wspieranie społeczności
 2. Koordynator odpowiada za organizację Konkursu ze strony Stowarzyszenia, przy współpracy pracownika odpowiedzialnego za wspieranie społeczności.
 3. Koordynator wykonuje czynności określone w regulaminie.

§ 5. Ustalenie osób nagradzanych

[edytuj | edytuj kod]
 1. Koordynator nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu ustala osoby nagrodzone, o czym niezwłocznie powiadamia pracownika odpowiedzialnego za wspieranie społeczności poprzez email.
 2. W razie potrzeby lub wątpliwości Koordynator może zasięgnąć opinii Zespołu Zarządczego lub członków Zespołu Zarządczego, przewodniczącego lub członków Komisji Wikigrantów, pracowników lub członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania Wikipedii.
 3. Osobą nagradzaną nie może zostać Koordynator, a także członek Zespołu Zarządczego, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, pracownik Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, Koordynator wskazuje inną osobę.
 4. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenia do wyboru osób nagradzanych w ciągu 48 godzin od chwili publicznego ogłoszenia wyników konkursu. W takim wypadku pracownik odpowiedzialny za wspieranie społeczności we współpracy z członkiem Zespołu Zarządczego odpowiedzialnego za wspieranie społeczności decyduje o osobach nagradzanych.
 5. W przypadku braku zastrzeżeń Koordynator niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 6. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.

§ 6. Rozliczenie Konkursu

[edytuj | edytuj kod]
 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada pracownik odpowiedzialny za wspieranie społeczności.
 2. Koordynator na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty).

§ 7. Postanowienia końcowe

[edytuj | edytuj kod]

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska oraz uchwały organów Stowarzyszenia podjęte w granicach ich kompetencji statutowych.