Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory 2022/Komisja Rewizyjna

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poniższa strona prezentuje rolę Komisji Rewizyjnej oraz sylwetki kandydatów/datek. Uważamy, że zarówno kandydaci/tki powinni wiedzieć, do jakiej pracy kandydują, jak i członkowie powinni wiedzieć, jak kandydaci/tki wyobrażają sobie swoją pracę w Komisji Rewizyjnej.

Zachęcamy kandydatów/tki do deklarowania dlaczego uważają, że będą dobrze pełnili swoje role oraz jakie doświadczenie posiadają do pełnienia tej roli w naszej organizacji.

W związku z ustaleniami podczas Wzlotu, uprasza się chętne do kandydowania osoby do zgłaszania swoich kandydatur, dla poszanowania czasu członków Stowarzyszenia.

 • Członkowie Stowarzyszenia są zachęcani do zgłaszania swojego poparcia dla zgłoszonych kandydatów.
 • Strona dyskusji niniejszej strony może służyć również do zadawania pytań kandydatom.
 • Głos w dyskusji mają przede wszystkim członkowie Stowarzyszenia – komentarze innych osób mogą zostać niedopuszczone.
 • Udział w niniejszej procedurze jest nieobowiązkowy – zarówno dla osób kandydujących, jak i pozostałych członków i członkiń.

Kandydaci[edytuj]

Kandydaci na stanowiska wymagane statutem Stowarzyszenia Wikimedia Polska (WMPL:

 • Kandydaci na stanowisko Przewodniczącego:
  • Brak
 • Kandydaci na stanowisko Członka Komisji:
  • Tadeusz Rudzki (TR)

Wymagania do członków Komisji Rewizyjnej[edytuj]

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 • pozostawać w związku małżeńskim,
 • we wspólnym pożyciu,
 • w stosunku pokrewieństwa,
 • powinowactwa,
 • lub podległości służbowej

z członkami Zarządu[1].

Nie mogą również być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe[2].

Co wiąże się z członkostwem w Komisji Rewizyjnej?
Komisja Rewizyjna
Nadzór nad działaniami organizacji
Odpowiedzialność prawna za własne i cudze działania
Odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków oraz organami prawa
Głos stanowiący przy podejmowaniu uchwał Komisji Rewizyjnej
Imię, nazwisko, PESEL oraz adres do doręczeń publicznie ogłoszone w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zadania Komisji Rewizyjnej[edytuj]

Zadania podstawowe (priorytetowe)[edytuj]

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy[3]:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania od członków i organów Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,
 4. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 5. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 6. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego.

Co Stowarzyszenie zapewnia członkom Komisji Rewizyjnej[edytuj]

Stowarzyszenie chce angażować wolontariuszy. Nie chce ich przeciążać ani zbytnio stresować. Zamiast „satysfakcjonującej płacy”[4] oferujemy coś innego:

 1. wiedza i kompetencje:
  1. wprowadzenie w rolę: przedstawienie stanu Stowarzyszenia, sposobu i stylu współpracy, planów,
  2. wsparcie wiedzą co do długoterminowego kierunku rozwoju Stowarzyszenia,
  3. rozwój kompetencji (w tym szkolenia według indywidualnych potrzeb),
  4. raporty, dokumentację, archiwa potrzebne do podejmowania decyzji;
 2. adekwatny do roli dostęp do środowiska Wikimediów (w tym ew. wprowadzenie w struktury międzynarodowe) oraz publiczne uznanie dla pracy dla Stowarzyszenia;
 3. wsparcie współpracowników, w tym (idealnie) dwóch zastępców i „drugiej pary oczu”, która konsultuje w razie potrzeby;
 4. oprogramowanie:
  1. dostęp i szkolenie z narzędzi do zdalnej pracy zespołowej, w tym: Slack, Asana, skrzynka e-mail, prywatny dysk w chmurze, kalendarz,
  2. uprawnienia techniczne: uprawnienia na wiki Stowarzyszenia, w razie potrzeby także na innych stronach i kanałach komunikacji;
 5. w razie potrzeby:
  1. sprzęt (laptop, telefon, drukarka/skaner, sprzęt do telekonferencji, kwalifikowany podpis elektroniczny),
  2. budżet wyjazdowy;
 6. osobisty komfort pracy:
  1. prawo do odpoczynku, w tym dłuższych nieobecności;
  2. planowanie z dogodnym wyprzedzeniem,
  3. w planach: przestrzeń do współpracy (fizyczna przestrzeń spotkań w biurze Stowarzyszenia, logistyczne ułatwienia dojazdu, dostęp do serwisów telekonferencji i pracy zdalnej).

Role w Komisji Rewizyjnej[edytuj]

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.

Przewodniczący[edytuj]

Opis roli[edytuj]

Kieruje pracami Komisji Rewizyjnej

Kandydat 1: Iksiński[edytuj]

Opis kandydata (max. 100 słów):

Kompetencje nadzorcze kandydata (max. 250 słów):

Dotychczasowe zaangażowanie kandydata w działalność Stowarzyszenia (max. 200 słów):

Poparcie kandydata:

Kandydat 2: Igrekowska[edytuj]

Opis kandydata (max. 100 słów):

Kompetencje nadzorcze kandydata (max. 250 słów):

Dotychczasowe zaangażowanie kandydata w działalność Stowarzyszenia (max. 200 słów):

Poparcie kandydata:

Członek Komisji[edytuj]

Opis roli[edytuj]

Szeregowy Członek Komisji. Swoją rolę ustala wraz z resztą zespołu.

Kandydat 1: Tadeusz Rudzki (TR)[edytuj]

Podczas konferencji Wikimedia Polska 2019 we Wrocławiu

Opis kandydata (max. 100 słów):

Edytuję głównie polskojęzyczną wersję Wikipedii, gdzie jestem obecny od 2006 roku. W 2010 roku zostałem jej administratorem, obecnie po raz drugi jestem w gronie członków Komitetu Arbitrażowego. Najwięcej informacji o mojej aktywności w Wikipedii można znaleźć tutaj.

Uważam za bardzo ważne, aby wzmacniać demokratyczny charakter naszego stowarzyszenia, poprawić komunikację wewnątrz naszej organizacji, dbać o transparentność jej działania, a przede wszystkim koncentrować się na budowaniu i wzmacnianiu społeczności edytującej projekty Wikimedia.

Kompetencje nadzorcze kandydata (max. 250 słów):

Na co dzień pracuję w organizacji pozarządowej, w obszarze edukacji obywatelskiej oraz wspierania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i państwach byłego ZSRR. Jestem m.in. koordynatorem w programie grantowym, czyli zajmuję się opieką i wsparciem przy realizacji kilkudziesięciu projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe będące grantobiorcami fundacji, w której pracuję. Mam ponadto liczne doświadczenia w obszarze koordynacji projektów, komunikacji, współpracy z mediami, organizacji wydarzeń, realizacji projektów edukacyjnych, prowadzeniu szkoleń (stacjonarnie i online), prowadziłem też kilka akcji crowdfundingowych.

Oprócz tego od 2016 roku kieruję działalnością lokalnego stowarzyszenia w warszawskiej dzielnicy Praga-Południe. Znam zatem specyfikę trzeciego sektora - zarówno z perspektywy pracownika, wolontariusza czy też członka zarządu, ale także od strony grantobiorcy, jak i grantodawcy.

Dodatkowo przez dwie kadencje (od 2014 roku) działałem w zarządzie Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy (jednostki pomocniczej stołecznego samorządu). W czerwcu 2022 zostałem wybrany do Samorządu Mieszkańców po raz trzeci.

Dotychczasowe zaangażowanie kandydata w działalność Stowarzyszenia (max. 200 słów):

Do Stowarzyszenia należę od 2010 roku. Do tej pory byłem zaangażowany głównie w działania szkoleniowe (np. skierowane do bibliotekarzy, studentów, uczniów) oraz wypowiadałem się w mediach. Dwukrotnie uczestniczyłem w pracach prezydium walnego zebrania. O mojej aktywności można poczytać przede wszystkim tutaj.

Poparcie kandydata:

Kandydat 2: Leszek Dobrowolski (Bonvol)[edytuj]

Podczas konferencji CEE 2019 w Belgradzie

Opis kandydata (max. 100 słów):

Na polskojęzycznej Wikipedii jeszcze na innym koncie od 2005 i odtąd zostałem głównym autorem kilkuset artykułów. Zaangażowałem się również w działalność Wikiźródeł, gdzie jestem administratorem. Skupiam się na wzbogacaniu treści i jej jakości, gdyż to po treść, a nie jej otoczkę przychodzą do nas czytelnicy.

Byłem współorganizatorem kilku Źródłosłowów, prelegentem na zlotach i CEE Meeting, prowadzę warsztaty dla chętnych grup na żywo i online z edycji Wikipedii. W 2020 wystąpiłem na TEDx Marszałkowska nt. poprawy wiarygodności Wikipedii.

Postuluję służebną rolę organizacji wobec oczekiwań aktywnej społeczności i ostrożne podejście do budżetu w kategorii kosztów stałych.

Kompetencje nadzorcze kandydata (max. 250 słów):

U poprzedniego pracodawcy zostałem liderem ok. 10-osobowego zespołu. Sześć lat temu zamieniłem to na kluczowe role w kompleksowych projektach wymagających koordynacji zespołów z członkami o rozbieżnych celach. Wyznaję zasadę, że lider zespołu musi znać specyfikę pracy swoich podwładnych (primus inter pares), by móc im pomóc w razie problemów i nie uznaję "dyrektorów z zawodu" i nigdy nie chciałem przyjąć takiej roli.

W dwóch stowarzyszeniach pełniłem lub pełnię funkcję członka komisji rewizyjnych. Byłem również m.in. członkiem komisji Zarządu Samorządu Studentów uczelni, członkiem Rady Dyskusyjnego Klubu Filmowego i aktywnym kontestatorem prac jednostek miejskich w tematach związanych z ruchem rowerowym.

Mam teoretyczne i praktyczne doświadczenie w księgowości i sprawozdawczości finansowej.

Dotychczasowe zaangażowanie kandydata w działalność Stowarzyszenia (max. 200 słów):

W Stowarzyszeniu jestem od 2014 roku. Angażuję się w działania szkoleniowe, dla różnych grup docelowych (uczniowie, studenci, bibliotekarze, stowarzyszenia lokalne) - zarówno w trybie online, jak i na żywo. Aktywnie przygotowywałem program Źródłosłowów (Wikiźródła + Wikisłownik). Prowadziłem warsztaty i prelekcje na różnych spotkaniach polskiej społeczności, a także wygłosiłem dwie prelekcje z ramienia Stowarzyszenia na CEE Meeting w 2019 roku. W 2020 zostałem wybrany do jednej z sesji TEDx Marszałkowska, którą poświęciłem wiarygodności informacji w Wikipedii i włączenia się czytelników do edycjji metodą małych kroczków.

Poparcie kandydata:

Kandydat 3: Igrekowska[edytuj]

Opis kandydata (max. 100 słów):

Kompetencje nadzorcze kandydata (max. 250 słów):

Dotychczasowe zaangażowanie kandydata w działalność Stowarzyszenia (max. 200 słów):

Poparcie kandydata:

Kontakt[edytuj]

 • Wikipedysta:Nadzik – twórca powyższej strony, na podstawie ustaleń rozmowy, która odbyła się na Wzlocie, w dniach 22-24 kwietnia 2022 roku w Chorzowie[5] – pl.wikipedia.nadzikatgmail.com

Zobacz też[edytuj]

Uwagi[edytuj]

 1. Wymóg Statutu oraz Ustawy OPP
 2. Wymóg Statutu oraz Ustawy OPP
 3. wyłącznie (katalog zamknięty, ograniczony statutem)
 4. i owocowych czwartków
 5. Sekretarz Walnego Zgromadzenia Członków 2020 (wyborcze)