Biuletyn Informacji Publicznej

CEE Spring 2015

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Konkurs "CEE Spring 2015" jest polską częścią konkursu Wikimedia CEE Spring 2015, koordynowanego przez Wikimedia Estonia.

Konkurs ma polegać na jednoczesnym pisaniu artykułów dotyczących krajów uczestniczących w projekcie. Ma być podzielony na tygodniowe lub dwutygodniowe edycje, w ramach których na wszystkich uczestniczących wikipediach będzie się pisało na temat danego kraju. Aby ułatwić sporządzanie list artykułów "najbardziej pożądanych" - listy proponowanych artykułów dotyczących danego kraju będą tworzone przez lokalnych koordyantorów lub społeczności Wikipedii i agregowane na stronie międzynarodowej konkursu, skąd z kolei każda lokalna edycja konkursu będzie mogła sobie tę listę pobrać do własnego użytku. Listy w ten sposób sporządzane mają być jedynie sugestią dla konkursów lokalnych. Każda z lokalnych edycji konkursu może sobie ustalać własne listy artykułów, reguły przyznawania nagród i przeprowadzania swojej części konkursu. Planowane rozpoczęcie pierwszej edycji konkursu to 20 marca, a zakończenie 20 maja. Po zakończeniu konkursu planowane jest końcowe spotkanie organizatorów i osób nagrodzonych w którymś z państw uczestniczących w projekcie. Na tą chwilę swój akces do konkursu zgłosyły: Estonia, Ukraina, Łotwa, Polska, Armenia, Mołdawia/Rumunia, Białoruś, Macedonia, Czechy, Węgry, Armenia, Azerbejdżan, Słowenia, Rosja, Serbia, Słowacja.

Projekt budżetu

[edytuj | edytuj kod]
 • Nagrody do 16 konkursów cząstkowych = 160*16 = 2560 - ok 3000 PLN
 • 3 nagrody końcowe: 3000 x 3 = 9000 PLN

Razem: 12 000 PLN.

Budżet faktyczny

[edytuj | edytuj kod]
 • Nagrody książkowe: 1 258,57 PLN (wg. rozliczenia)
 • Nagrody w postaci wyjazdu na CEE Spring: 5221,53 PLN
  • Bilety lotnicze dla Puchacza i Olgi Wojdak: 4410 PLN
  • Hotel w Skopje: 767,07
  • Ubezpieczenie: 32 PLN
  • Rozliczenie kosztów Puchacza na miejscu (transfer z lotniska): 12,46 PLN
Razem: 6507,10 PLN

Rozliczenie nagród

[edytuj | edytuj kod]

Regulamin

[edytuj | edytuj kod]
Regulamin Konkursu "CEE Spring 2015"
 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele Konkursu "CEE Spring 2015"
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
  3. sposób powoływania i odwoływania koordynatora;
  4. zakres obowiązków koordynatora.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Konkurs – Konkurs "Wiosna Ludów Środkowej Europy" organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  2. Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska w wersji ze zmianami przyjętymi podczas Walnego Zebrania Członków we Wrocławiu w dniu 19 marca 2011 roku;
  3. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  4. Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska powoływany na podstawie art. 20. i art. 25. ust. 2 i działający na podstawie art. 27-29. Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.
§ 2. Konkurs i jego edycje
 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs związany jest z inicjatywą „Wikimedia CEE Spring 2015” organizowaną przez międzynarodową społeczność Wikipedystów, który jest realizowany w Wikipedii w ramach w:pl:Wikipedia:CEE Spring, zwanym dalej Wikiprojektem.
 3. Celem Konkursu jest w szczególności:
  1. wyróżnienie wikipedystów szczególnie zaangażowanych we wzbogacenie Wikipedii o nowe treści i poprawę jakości dostępnych już treści w ramach inicjatywy „tygodnie tematyczne”;
  2. promowanie aktywności w dzieleniu się wiedzą;
  3. promowanie zaangażowania się w działalność Projektów Wikimedia w skali międzynarodowej.
 4. Konkurs przeprowadzany jest w ramach edycji, których harmonogram ustalany jest w ramach międzynarodowego konkursu "CEE Spring 2015", przy czym w tym samym czasie może trwać tylko jedna edycja. Edycja powinna zostać ogłoszona na tyle wcześnie, by umożliwić i zachęcić do udziału w niej jak największą liczbę wikipedystów.
§ 3. Nagrody cząstkowe
 1. Nagrody cząstkowe są przyznawane oddzielnie dla każdej edycji Konkursu.
 2. W każdej edycji Konkursu przyznawane są dwie nagrody cząstkowe:
  1. nagroda dla osoby będącej twórcą największej liczby nowych artykułów w ramach danej edycji Konkursu,
  2. nagroda dla osoby najbardziej zaangażowanej we wzbogacenie Wikipedii o nowe treści i poprawę jakości dostępnych już treści w ramach danej edycji Konkursu.
 3. Nagrodę, o której mowa w § 3. pkt 2.1., otrzymuje osoba, która jest głównym autorem największej liczby nowych artykułów, wpisanych na listę "CEE Spring 2015/Nagrody" w sekcji dotyczącej danej edycji Konkursu, które spełniają zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii i mają długość czystego tekstu co najmniej 5 kB. Nagrodę przyznaje się w przypadku, gdy liczba artykułów, o których mowa w zdaniu poprzednim, będzie nie mniejsza niż 5. W przypadku remisu o wygranej decyduje liczba poprawionych artykułów, o których jest mowa dwa zdania wyżej.
 4. Nagrodę, o której mowa w § 3. pkt 2.2., otrzymuje osoba, która w ramach danej edycji wykaże się największym zaangażowaniem w dodawanie w czasie jej trwania nowych artykułów, spełniających zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii, które zostaną zgłoszone i zaakceptowane w "Wikiprojekcie:Czy wiesz". Artykuły muszą zawierać się w propozycjach w sekcji dotyczącej tematu danej edycji Konkursu.
 5. Nagrodę, o której mowa w § 3. pkt 2.1., stanowić mogą wszelkie źródła informacji i wiedzy takie jak: książki (w tym również e-booki), czasopisma, płatny dostęp do baz danych itp., nieprzekraczające kwoty 100 PLN.
 6. Nagrodę, o której mowa w § 3. pkt 2.2., stanowić mogą wszelkie źródła informacji i wiedzy takie jak: książki (w tym również e-booki), czasopisma, płatny dostęp do baz danych itp., nieprzekraczające kwoty 60 PLN.
 7. Źródła informacji stanowiące nagrody muszą spełniać kryteria przydatności i wiarygodności przy pisaniu artykułów w Wikipedii, zgodnie z zasadami opisanymi w Wikipedia:Źródła i w WP:WER.
 8. W wypadku, gdyby ta sama osoba spełniała łącznie warunki do otrzymania obu nagród, przysługuje jej wyłącznie nagroda, o której mowa w § 3. pkt 2.1. Nagrody, o której mowa w § 3. pkt 2.2., w takim wypadku nie przyznaje się.
§ 4. Koordynator
 1. Koordynator odpowiada za organizację Konkursu ze strony Stowarzyszenia.
 2. Koordynator wykonuje czynności określone w regulaminie.
 3. Koordynator powoływany i odwoływany jest uchwałą przez Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 4. Koordynatorem nie może być członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
§ 5. Ustalenie osób nagradzanych
 1. Koordynator nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia danej edycji Konkursu ustala osoby nagradzane, o czym niezwłocznie powiadamia Zarząd Stowarzyszenia poprzez e-mail.
 2. W celu ustalenia osób nagradzanych koordynator w niezbędnym zakresie współpracuje z wikipedystami działającymi w Wikiprojekcie.
 3. W razie potrzeby lub wątpliwości koordynator może zasięgnąć opinii Zarządu Stowarzyszenia lub Członków Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczącego lub Członków Komisji Wikigrantów, członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania Wikipedii.
 4. Osobą nagradzaną nie może zostać koordynator, a także członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, koordynator wskazuje inną osobę.
 5. Każdy Członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenia do wyboru osób nagradzanych w ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia Zarządu Stowarzyszenia przez koordynatora. W takim wypadku o osobach nagradzanych decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 6. W przypadku braku zastrzeżeń koordynator niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 7. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.
§ 6. Wybór nagród cząstkowych
 1. Nagrodzony dokonuje wyboru nagrody cząstkowej poprzez wskazanie tytułu pozycji i miejsca, gdzie można ją nabyć i zawiadamia o tym fakcie poprzez umieszczenie informacji o swoim wyborze na stronie CEE Spring 2015/Nagrody.
 2. Koordynator ma prawo nie przyjąć wyboru jeśli uzna, że nie spełnia on kryteriów wskazanych w § 3. Regulaminu. Wówczas nagrodzonemu przysługuje prawo dokonania jeszcze jednego wyboru. Gdy i ten nie będzie zgodny z kryteriami Regulaminu nagrody nie przyznaje się.
 3. Osoba nagradzana może wskazać kilka pozycji, jeżeli są dostępne w tym samym miejscu, a łączna wartość nie przekracza kwot, o których mowa odpowiednio w § 3. pkt 5. lub 6.
 4. Osoba nagradzana traci prawo do otrzymania nagrody w przypadku nie wskazania nagrody w terminie 7 dni od zawiadomienia o wygraniu konkursu.
§ 7. Zakup i przesłanie nagrody cząstkowej
 1. Nagrodzony dokonuje zakupu nagrody z własnych środków.
 2. Koszty wysyłki nagrody refundowane są z środków przeznaczonych na Wikiprojekt.
 3. Nagrodzony, dokonując zakupu, zobowiązany jest uzyskać fakturę wystawioną na:
  Stowarzyszenie Wikimedia Polska
  ul. Tuwima 95, pok. 15
  90-031 Łódź, Polska
  NIP: 728-25-97-388
 4. Osoba nagradzana po dokonaniu zakupu wysyła na adres siedziby Stowarzyszenia oryginał faktury oraz dane niezbędne do dokonania przelewu bankowego refundującego zakup i jednocześnie zawiadamia drogą E-mailową koordynatora Wikiprojektu o fakcie dokonania zakupu.
 5. Po sprawdzeniu poprawności danych, skarbnik Stowarzyszenia dokonuje przelewu refundującego kwotę zakupu nagrody i kosztów jej przesyłki.
§ 8. Końcowe Nagrody Specjalne
 1. Ustanawia się trzy równorzędne Końcowe Nagrody Specjalne, które zostaną przyznane po zakończeniu ostatniej edycji Konkursu.
 2. Ustanawia się Klasyfikację Generalną obejmującą zwycięzców nagród cząstkowych, szeregującą ich pod względem liczby zdobytych nagród cząstkowych: od największej do najmniejszej. W przypadku takiej samej liczby zdobytych nagród cząstkowych, uczestnicy będą szeregowani wg dodatkowego kryterium: liczby edycji w głównej przestrzeni haseł polskojęzycznej Wikipedii w chwili zakończenia ostatniego etapu konkursu, od największej do najmniejszej.
 3. Końcowe Nagrody Specjalne otrzymają trzy pierwsze w Klasyfikacji Generalnej osoby.
 4. Końcową Nagrodą Specjalną będzie Stypendium na międzynarodowe spotkanie "CEE Spring 2015", zwane dalej "Spotkaniem".
 5. W ramach Stypendium, o którym mowa powyżej, zostaną pokryte koszty kosztów podróży na Spotkanie, noclegu i wyżywienia w czasie Spotkania.
 6. Zwrot kosztów nastąpi na zasadach ogólnie przyjętych w Stowarzyszeniu opisanych na stronie "Rozliczenie kosztów wyjazdu". Wysokość refundacji w ramach jednej Końcowej Nagrody Specjalnej wyniesie do 3000 PLN.
 7. Końcowa Nagroda Specjalna nie może być zastąpiona wypłatą ekwiwalentu pieniężnego w sytuacji, gdy nagrodzona osoba zrezygnuje z wyjazdu na Spotkanie.
 8. W przypadku rezygnacji z Końcowej Nagrody Specjalnej przechodzi ona na kolejnego uczestnika Konkursu, który otrzymał kolejno największą liczbę nagród cząstkowych w Konkursie.
 9. Końcowa Nagroda Specjalna zostanie przyznana, o ile międzynarodowa społeczność Wikimedia zorganizuje Spotkanie.
 10. W przypadku, gdyby nie doszło do organizacji Spotkania, Zarząd Stowarzyszenia ustanowi nagrodę zastępczą, przyznawaną na zasadach opisanych w regulaminie.
 11. Kandydatów do Końcowych Nagród Specjalnych ustala koordynator nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia ostatniej edycji Konkursu. § 5. pkt 2., 3. i 4. stosuje się odpowiednio.
 12. Listę kandydatów do Końcowych Nagród Specjalnych koordynator przedstawia Przewodniczącemu Komisji Wikigrantów powołanej na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia (UZ 2014-65) z dnia 16 grudnia 2014 roku.
 13. Komisja Wikigrantów podejmuje decyzję w przedmiocie zatwierdzenia kandydatów do Końcowych Nagród Specjalnych na posiedzeniu jawnym, nie później niż w ciągu 7 dni od daty przedstawienia listy kandydatów, zawiadamiając o terminie posiedzenia Zarząd Stowarzyszenia i koordynatora. Komisja podejmuje decyzję bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
 14. W przypadku odmowy zatwierdzenia listy kandydatów w całości lub części decyzję o przyznaniu Końcowych Nagród Specjalnych w pozostałym zakresie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 15. Od decyzji koordynatora o ustaleniu listy kandydatów oraz od decyzji Komisji Wikigrantów i Zarządu Stowarzyszenia, o których mowa w § 8. pkt 12. i 13., odwołanie nie przysługuje.
§ 9. Rozliczenie Konkursu
 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada koordynator.
 2. Koordynator na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty), o wybranych nagrodach, a także prowadzi rozliczenie Konkursu.
§ 10. Postanowienia końcowe

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.