Biuletyn Informacji Publicznej

Statut/poprawki 2011/uchwała 1

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uwaga - uchwała została odrzucona - jest zachowana jedynie w celach archiwizacyjnych

UCHWAŁA Nr 1/2011

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 19 marca 2011 roku

o zmianie Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Działając na podstawie art. 40 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska Walne Zebranie Członków postanawia wprowadzić w Statucie następujące zmiany:

1) uchyla się następujące artykuły Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska:
Art. 1
Tworzy się stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu o nazwie "Wikimedia Polska", zwane dalej "Stowarzyszeniem".
Art. 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. W szczególnych przypadkach Stowarzyszenie może działać poza jej granicami. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
Art. 5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w uchwałach Zarządu. Stowarzyszenie może używać logo projektów Wikimedia na podstawie odrębnej umowy podpisanej z Wikimedia Foundation, Inc., która jest zarejestrowana na Florydzie, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
Art. 6
Stowarzyszenie współdziała w zakresie swej działalności z Wikimedia Foundation, Inc. na podstawie odrębnej umowy podpisanej z Wikimedia Foundation, Inc. – w szczególności wspiera i promuje na terenie Polski projekty zainicjowane i należące do tej Fundacji.
Art. 7
W przypadku ubiegania się o i uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego Stowarzyszenie będzie sporządzać roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, przekazywać je ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz podawać je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
Art. 8
Celami Stowarzyszenia są:
 1. Wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy ogólnej oraz szczegółowej z dziedzin nauki, kultury, edukacji oraz sztuki.
 2. Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej.
Art. 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 1. Wspieranie tworzenia, gromadzenia i rozwoju projektów opartych na technologii wiki, tj. umożliwiających edytowanie treści wszystkim uprawnionym do tego użytkownikom.
 2. Wspieranie publikacji i dostarczania przez Internet zawartości wymienionych projektów w oparciu o wolne licencje, jak np. GNU Free Documentation License, wydaną poprzez Free Software Foundation.
 3. Propagowanie i promowanie na zewnątrz oraz wspieranie projektów internetowych Wikipedia, Wikisłownik, Wikicytaty, Wikinews, Wikiźródła, Wikibooks oraz innych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc., zwanych dalej "Projektami Wikimedia", w szczególności w języku polskim oraz w każdym innym języku używanym przez grupę etniczną bądź narodową istniejącą tradycyjnie m.in. na terenach Polski.
 4. Wspieranie organizacji Wikimedia Foundation, Inc., w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Art. 10
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Cały dochód Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
Art. 14
 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
  1. uczestniczyć czynnie i biernie w wyborach do wszystkich organów Stowarzyszenia;
  2. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków;
  3. wypowiadać się, wyrażać opinie oraz wnosić uwagi do wszystkich organów Stowarzyszenia na wszystkie tematy dotyczące działalności Stowarzyszenia;
  4. uczestniczyć we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  5. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, pod warunkiem, że służy to wypełnianiu celów Stowarzyszenia;
  6. uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia;
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest:
  1. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia;
  2. regularnie opłacać składki na rzecz Stowarzyszenia.
Art. 15
 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna bądź fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd.
 3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Art. 16
 1. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków;
  2. wypowiadania się i wyrażania opinii oraz wnoszenia uwag do wszystkich organów Stowarzyszenia we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  3. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, pod warunkiem, że służy to wypełnianiu celów Stowarzyszenia;
  4. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia;
 2. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia;
Art. 17
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Członkowie honorowi posiadają wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązków płacenia składek. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
Art. 21
Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata i upływa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków za ostatni pełny rok urzędowania tych organów. Wybór składów osobowych Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
Art. 22
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organów Stowarzyszenia w trakcie kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany przez dokooptowanie spośród członków Stowarzyszenia. Podczas trwania jednej kadencji maksymalnie połowa składu może zostać dokooptowana do każdego organu. W wypadku konieczności dalszego uzupełnienia niezbędne jest przeprowadzenie Walnego Zebrania Członków.
Art. 23
Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz honorowi.
2) w miejsce artykułów uchylonych wprowadza się do Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska artykuły o następującej treści:
Art. 1
Tworzy się stowarzyszenie o nazwie „Wikimedia Polska” działające na podstawie niniejszego Statutu, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
Art. 3
 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W szczególnych przypadkach Stowarzyszenie może działać na obszarze innych państw zgodnie z przepisami prawa właściwego.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
Art. 5
 1. Stowarzyszenie używa odznak lub pieczęci na zasadach określonych w uchwałach Zarządu.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy i logo „Wikimedia” oraz innych znaków i nazw towarowych będących w dyspozycji Wikimedia Foundation, Inc., która jest zarejestrowana zgodnie z prawem stanu Floryda w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie odrębnych umów.
Art. 6
Stowarzyszenie współdziała w zakresie swej działalności z Wikimedia Foundation, Inc. — w szczególności wspiera lub promuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przedsięwzięcia (projekty) należące do tej organizacji.
Art. 7
 1. Stowarzyszenie sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności.
 2. W razie uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego Stowarzyszenie będzie przekazywać roczne sprawozdanie merytoryczne ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz podawać je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w szczególności poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.
Art. 8
Celami Stowarzyszenia są:
 1. wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy ogólnej lub szczegółowej z dziedzin nauki, kultury, edukacji lub sztuki;
 2. promocja i organizacja wolontariatu lub działalności charytatywnej.
Art. 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 1. wspieranie tworzenia, gromadzenia i rozwoju przedsięwzięć (projektów) opartych na technologii wiki, tj. umożliwiających edytowanie treści wszystkim uprawnionym do tego użytkownikom;
 2. wspieranie publikacji i dostarczania przez Internet zawartości wymienionych przedsięwzięć (projektów) w oparciu o wolne licencje, jak np. GNU Free Documentation License wydaną przez Free Software Foundation, zarejestrowaną zgodnie z prawem stanu Massachusetts w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
 3. propagowanie i promowanie na zewnątrz oraz wspieranie przedsięwzięć (projektów) internetowych Wikibooks, Wikicytaty, Wikinews, Wikipedia, Wikisłownik, Wikiźródła oraz innych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc., w szczególności tworzonych w języku polskim oraz w każdym innym języku używanym przez grupę etniczną bądź narodową istniejącą tradycyjnie m.in. na terenach Polski;
 4. wspieranie organizacji Wikimedia Foundation, Inc.
Art. 10
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Art. 14
 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. uczestniczenia czynnie i biernie w wyborach do wszystkich organów Stowarzyszenia;
  2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków;
  3. wypowiadania się, wyrażania opinii oraz wnoszenia uwag do wszystkich organów Stowarzyszenia na wszystkie tematy dotyczące działalności Stowarzyszenia;
  4. uczestniczenia we wszystkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  5. korzystania z urządzeń, świadczeń lub pomocy Stowarzyszenia pod warunkiem, że służy to wypełnianiu celów statutowych Stowarzyszenia;
  6. uczestniczenia w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania niniejszego Statutu oraz uchwał wszystkich organów Stowarzyszenia;
  2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.
Art. 15
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna bądź prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na zasadach i w trybie określonym stosowną uchwałą.
 3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
Art. 16
 1. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków;
  2. wypowiadania się i wyrażania opinii oraz wnoszenia uwag do wszystkich organów Stowarzyszenia we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  3. korzystania z urządzeń, świadczeń lub pomocy Stowarzyszenia pod warunkiem, że służy to wypełnianiu celów statutowych Stowarzyszenia.
  4. uczestniczenia w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania niniejszego Statutu oraz uchwał wszystkich organów Stowarzyszenia.
Art. 17
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania corocznych składek.
 4. Status członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków podejmując stosowną uchwałę na wniosek Zarządu lub co najmniej pięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
Art. 21
 1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata i upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków za ostatni rok kalendarzowy urzędowania tych organów.
 2. Wybór składów osobowych Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywa się na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z uwzględnieniem innych przepisów niniejszego Statutu.
 3. W wyborach do Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego nie mogą kandydować członkowie Prezydium Walnego Zebrania Członków.
Art. 22
 1. W razie ustania członkostwa członka organów Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, ich skład osobowy uzupełniany jest przez dokooptowanie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z uwzględnieniem innych przepisów niniejszego Statutu.
 2. Dokooptowanie dokonywane jest jednomyślną decyzją wszystkich pozostałych członków danego organu.
 3. Podczas trwania jednej kadencji maksymalnie połowa składu może zostać dokooptowana do każdego organu. W razie konieczności dalszego uzupełnienia niezbędne jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Art. 23
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia;
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający lub honorowi.
 2. W Walnym Zebraniu Członków mogą także brać udział bez praw wyborczych wszystkie zainteresowane osoby. Osoby te mogą, za zgodą Przewodniczącego Prezydium Walnego Zebrania, zabierać głos w dyskusjach.