Biuletyn Informacji Publicznej

Statut/poprawki 2011/uchwała 10

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uwaga - uchwała została odrzucona - jest zachowana jedynie w celach archiwizacyjnych

UCHWAŁA Nr 10/2011

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 19 marca 2011 roku

o zmianie Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Działając na podstawie art. 40 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska Walne Zebranie Członków postanawia wprowadzić w Statucie następujące zmiany:

1) uchyla się art. 40 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w brzmieniu:
Art. 40
  1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych przez członków uprawnionych do głosowania obecnych na Zebraniu.
  2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
  3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
2) w miejsce artykułu uchylonego wprowadza się do Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska artykuły o następującej treści:
Art. 40
  1. Uchwalenie Statutu, jego zmiana lub podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu.
  2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Art. 40a
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, w szczególności dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy innych właściwych ustaw.