Biuletyn Informacji Publicznej

Statut/poprawki 2011/uchwała 11

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uwaga - uchwała została odrzucona - jest zachowana jedynie w celach archiwizacyjnych

UCHWAŁA Nr 11/2011

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 19 marca 2011 roku

o zmianie Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Działając na podstawie art. 40 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska Walne Zebranie Członków postanawia wprowadzić w Statucie następujące zmiany:

1) uchyla się art. 39 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w brzmieniu:
Art. 39
 1. Zabrania się:
  1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich;
  2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
  4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 2. Za osoby bliskie uważa się osoby, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) w miejsce artykułu uchylonego wprowadza się do Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska artykuł o następującej treści:
Art. 39
 1. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich;
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia;
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 2. Za osoby bliskie uznaje się osoby, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo z którymi są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

3) do Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska wprowadza się artykuły o następującej treści:

Art. 27a
 1. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Członkowie Zarządu składają oświadczenia o niekaralności za przestępstwa wymienione w ust. 1 w formie pisemnej w ciągu 30 dni licząc od dnia wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. W razie niezłożenia oświadczenia zgodnie z ust. 2 lub niespełnienia warunków ust. 1 w trakcie trwania kadencji, mandat członka Zarządu wygasa. W celu uzupełnienia składu Zarządu stosuje się przepis art. 22 ust. 2.
Art. 31a
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  1. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  2. pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej składają oświadczenia o niekaralności za przestępstwa wymienione w ust. 1 pkt 1 oraz oświadczenia o niepozostawaniu z członkami Zarządu w stosunkach wymienionych w ust. 1 pkt 2 w formie pisemnej w ciągu 30 dni licząc od dnia wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. W razie niezłożenia oświadczeń zgodnie z ust. 2 lub niespełnienia warunków ust. 1 w trakcie trwania kadencji, mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa. W celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej stosuje się przepis art. 22 ust. 2.