Biuletyn Informacji Publicznej

Statut/poprawki 2011/uchwała 2

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uwaga - uchwała została odrzucona - jest zachowana jedynie w celach archiwizacyjnych

UCHWAŁA Nr 2/2011

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 19 marca 2011 roku

o zmianie Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Działając na podstawie art. 40 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska Walne Zebranie Członków postanawia wprowadzić w Statucie następujące zmiany:

1) uchyla się art. 13 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w brzmieniu:
Art. 13
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:
 1. uczestniczy w jakimkolwiek projekcie Wikimedia,
 2. wysłała do Zarządu pisemną deklarację o udzielenie członkostwa w Stowarzyszeniu, wraz z zaakceptowaniem jego statutu oraz kopią dowodu tożsamości,
 3. została zaakceptowana poprzez Zarząd,
 4. zapłaciła coroczną składkę członkowską.
2) w miejsce artykułu uchylonego wprowadza się do Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska artykuł o następującej treści:
Art. 13
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, która:
  1. przekazała Zarządowi pisemną deklarację o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia wraz z akceptacją niniejszego Statutu oraz kopią dowodu tożsamości;
  2. została zaakceptowana przez Zarząd;
  3. opłaciła coroczną składkę członkowską.
 2. Szczegółowe zasady i tryb przyjmowania członków zwyczajnych określa Zarząd stosowną uchwałą.