Biuletyn Informacji Publicznej

Statut/poprawki 2011/uchwała 3

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uwaga - uchwała została odrzucona - jest zachowana jedynie w celach archiwizacyjnych

UCHWAŁA Nr 3/2011

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 19 marca 2011 roku

o zmianie Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Działając na podstawie art. 40 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska Walne Zebranie Członków postanawia wprowadzić w Statucie następujące zmiany:

1) uchyla się art. 18 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w brzmieniu:
Art. 18
W wypadku odmowy przyznania praw członkowskich poprzez Zarząd, osoba ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej decyzji.
2) w miejsce artykułu uchylonego wprowadza się do Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska artykuł o następującej treści:
Art. 18
  1. W razie odmowy akceptacji wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia wyrażonej przez Zarząd, wnioskodawca ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania stosownej decyzji.
  2. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu.
  3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.