Biuletyn Informacji Publicznej

Statut/poprawki 2011/uchwała 4

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uwaga - uchwała została odrzucona - jest zachowana jedynie w celach archiwizacyjnych

UCHWAŁA Nr 4/2011

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 19 marca 2011 roku

o zmianie Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Działając na podstawie art. 40 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska Walne Zebranie Członków postanawia wprowadzić w Statucie następujące zmiany:

1) uchyla się art. 19 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w brzmieniu:
Art. 19
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich, zgodnie z decyzją Zarządu.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej decyzji.
2) w miejsce artykułu uchylonego wprowadza się do Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska artykuł o następującej treści:
Art. 19
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
  2. śmierci lub utraty praw publicznych przez członka zwyczajnego bądź honorowego na mocy prawomocnego wyroku sądu albo utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
  3. skreślenia członka zwyczajnego z listy członków Stowarzyszenia z powodu nieopłacenia składek członkowskich zgodnie z decyzją Zarządu;
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;
  5. pozbawienia statusu członka honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. Członek wykluczony orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego albo skreślony z listy członków decyzją Zarządu ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania orzeczenia albo decyzji; przepisy art. 18 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
 3. Od uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie pozbawienia statusu członka honorowego nie przysługuje odwołanie.