Biuletyn Informacji Publicznej

Statut/poprawki 2011/uchwała 5

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uwaga - uchwała została odrzucona - jest zachowana jedynie w celach archiwizacyjnych

UCHWAŁA Nr 5/2011

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 19 marca 2011 roku

o zmianie Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Działając na podstawie art. 40 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska Walne Zebranie Członków postanawia wprowadzić w Statucie następujące zmiany:

1) uchyla się następujące artykuły Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska:
Art. 24
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest:
  • udzielenie absolutorium członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za poprzedni rok kalendarzowy pełnienia funkcji,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Członek ustępujących organów nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.
 8. Jeśli jest to zaznaczone w rozesłanym do członków zawiadomieniu, walne Zebranie może być zwołane w dwóch terminach, z których drugi może nastąpić już w 30 minut po pierwszym. W drugim terminie nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum. Zebranie odbywające się w drugim terminie nie może zmienić treści rozesłanego porządku obrad.
Art. 25
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
 1. uchwalenie statutu i jego zmian, przy czym zmiana statutu może być poddana pod głosowanie wyłącznie wówczas, gdy w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu znajdzie się zapowiedź takich zmian,
 2. wybór i odwoływanie członków pozostałych organów Stowarzyszenia,
 3. udzielenie absolutorium Zarządowi za poprzedni rok kalendarzowy,
 4. zatwierdzenie planu działania Zarządu na przyszły rok kalendarzowy,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
Art. 26
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego,
  3. na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby Członków zwyczajnych.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 90 dni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. W sprawach nieuregulowanych do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio przepisy o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.
2) w miejsce artykułów uchylonych wprowadza się do Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska artykuły o następującej treści:
Art. 24
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku w terminie do 30 czerwca.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania, przyjmując wcześniej stosowną uchwałę.
 4. Jeżeli jest to zaznaczone w rozesłanym do członków powiadomieniu, Walne Zebranie może być zwołane w dwóch terminach, z których drugi może nastąpić w 30 minut po pierwszym.
Art. 25
 1. Walne Zebranie Członków obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
 2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz.
 3. Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu niewchodzących w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 4. Członek ustępujących organów nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 5. Prezydium Walnego Zebrania Członków pełni funkcje komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, chyba że Statut przewiduje inną większość.
 7. W drugim terminie uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
Art. 25a
 1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest:
  1. udzielenie absolutorium organom Stowarzyszenia za poprzedni rok kalendarzowy pełnienia funkcji;
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych za poprzedni rok kalendarzowy;
  3. zatwierdzenie planu działań Zarządu na przyszły rok kalendarzowy.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  1. uchwalenie Statutu albo jego zmian, przy czym uchwała o zmianie Statutu może być poddana pod głosowanie wyłącznie wówczas, gdy w powiadomieniu o Walnym Zebraniu znajdzie się zapowiedź takich zmian;
  2. wybór lub odwoływanie członków organów Stowarzyszenia;
  3. nadawanie lub pozbawianie statusu członka honorowego;
  4. zmiana uchwalonego przez Zarząd porządku obrad;
  5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego majątku, przy czym uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być poddana pod głosowanie wyłącznie wówczas, gdy w powiadomieniu o Walnym Zebraniu znajdzie się zapowiedź takich zmian.
Art. 26
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
  3. na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
  4. w sytuacji wymienionej w art. 22 ust. 3.
 2. Zarząd jest zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 90 dni licząc od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3 lub od dnia wystąpienia sytuacji wymienionej w art. 22 ust. 3.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. W sprawach nieuregulowanych do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio przepisy o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.