Biuletyn Informacji Publicznej

Statut/poprawki 2011/uchwała 6

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uwaga - uchwała została odrzucona - jest zachowana jedynie w celach archiwizacyjnych

UCHWAŁA Nr 6/2011

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 19 marca 2011 roku

o zmianie Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Działając na podstawie art. 40 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska Walne Zebranie Członków postanawia wprowadzić w Statucie następujące zmiany:

1) uchyla się następujące artykuły Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska:
Art. 27
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 członków. Liczbę członków określa Walne Zebranie
 3. Prezes Zarządu jest wybierany przez Walne Zebranie Członków.
 4. Nowo wybrany Zarząd konstytuuje się wybierając spośród członków Zarządu, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
 5. Funkcji Prezesa Zarządu nie można łączyć z pozostałymi.
 6. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd z zachowaniem postanowień Statutu.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.
 8. Członkami Zarządu są osoby wybrane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 9. W razie, gdy jakaś sprawa przekracza zakres kompetencji Zarządu konieczne jest uzyskanie zgody większości Członków Zwyczajnych na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Art. 28
 1. Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Stowarzyszenia łącznie: Prezes z Sekretarzem, względnie Prezes ze Skarbnikiem, Sekretarz ze Skarbnikiem lub, na podstawie upoważnienia Zarządu, dwóch członków Zarządu.
 2. Uchwały i decyzje Zarządu dotyczące kwestii finansowych wykonuje Skarbnik.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Zarządu. Na specjalne życzenie każdego członka Zarządu w każdym głosowaniu należy wprowadzić tryb tajny.
Art. 29
Do zakresu działania Zarządu należy:
 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 1000 zł,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 9. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 10. kierowanie działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami,
 11. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
Art. 30
Rzecznik Prasowy zajmuje się obsługą medialną Stowarzyszenia. Rzecznika wybiera Zarząd spośród wszystkich członków Stowarzyszenia.
2) w miejsce artykułów uchylonych wprowadza się do Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska artykuły o następującej treści:
Art. 27
 1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków. Liczbę członków Zarządu określa Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia oraz Prezes Zarządu wybierani są na zasadach określonych w art. 21 ust. 2 i 3.
 3. Nowo wybrany Zarząd konstytuuje się wybierając spośród swego grona Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
 4. Funkcji Prezesa Zarządu nie można łączyć z pozostałymi funkcjami w Zarządzie.
Art. 27a
 1. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Członkowie Zarządu składają oświadczenia o niekaralności za przestępstwa wymienione w ust. 1 w formie pisemnej w ciągu 30 dni licząc od dnia wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. W razie niezłożenia oświadczenia zgodnie z ust. 2 lub niespełnienia warunków ust. 1 w trakcie trwania kadencji, mandat członka Zarządu wygasa. W celu uzupełnienia składu Zarządu stosuje się przepis art. 22 ust. 2.
Art. 28
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
 2. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
  1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
  2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia;
  3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
  4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego lub nieruchomego;
  5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 1000 zł bądź ich równowartość;
  6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
  7. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania lub skreślania z listy członków Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających;
  8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
  9. kierowanie działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków;
  10. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
  11. wybór Rzecznika Prasowego zajmującego się obsługą medialną Stowarzyszenia.
 3. W razie, gdy jakaś sprawa przekracza zakres kompetencji Zarządu, konieczne jest uzyskanie zgody Walnego Zebrania Członków; przepis art. 25 ust. 6 lub 7 stosuje się odpowiednio.
Art. 29
 1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jego członków. Na wniosek członka Zarządu w głosowaniu należy wprowadzić tryb tajny.
 2. Uchwały Zarządu dotyczące kwestii finansowych wykonuje Skarbnik.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy do roku.
 4. Zarząd określa szczegółowe zasady swojego działania stosowną uchwałą.
Art. 30
 1. Oświadczenia, akty prawne, zobowiązania finansowe lub majątkowe podpisują w imieniu Stowarzyszenia łącznie: Prezes z Sekretarzem, względnie Prezes ze Skarbnikiem, Sekretarz ze Skarbnikiem bądź, na podstawie upoważnienia Zarządu, dwóch członków Zarządu.
 2. W szczególnych przypadkach zobowiązania finansowe przekraczające kwotę 1000 zł bądź ich równowartość może podpisywać na podstawie upoważnienia Zarządu dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.