Biuletyn Informacji Publicznej

Statut/poprawki 2011/uchwała 7

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uwaga - uchwała została odrzucona - jest zachowana jedynie w celach archiwizacyjnych

UCHWAŁA Nr 7/2011

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 19 marca 2011 roku

o zmianie Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Działając na podstawie art. 40 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska Walne Zebranie Członków postanawia wprowadzić w Statucie następujące zmiany:

1) uchyla się następujące artykuły Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska:
Art. 31
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu i Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
 3. Członkami Komisji Rewizyjnej są osoby wybrane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
 7. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Art. 32
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
Art. 33
 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i organów Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na specjalne życzenie każdego członka Komisji Rewizyjnej w każdym głosowaniu należy wprowadzić tryb tajny.
2) w miejsce artykułów uchylonych wprowadza się do Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska artykuły o następującej treści:
Art. 31
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu, innych organów lub członków Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych na zasadach określonych w art. 21 ust. 2 i 3.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą należeć do innych organów Stowarzyszenia.
 4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 5. Komisja Rewizyjna może w miarę potrzeb ustanawiać inne funkcje w ramach swego składu.
Art. 31a
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  1. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  2. pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej składają oświadczenia o niekaralności za przestępstwa wymienione w ust. 1 pkt 1 oraz oświadczenia o niepozostawaniu z członkami Zarządu w stosunkach wymienionych w ust. 1 pkt 2 w formie pisemnej w ciągu 30 dni licząc od dnia wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. W razie niezłożenia oświadczeń zgodnie z ust. 2 lub niespełnienia warunków ust. 1 w trakcie trwania kadencji, mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa. W celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej stosuje się przepis art. 22 ust. 2.
Art. 32
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności poprzez żądanie od członków lub organów Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw;
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
 4. zwołanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie określonym w art. 24 ust. 2;
 5. przedstawienie na Walnym Zebraniu Członków oceny pracy Zarządu za ostatni pełny rok kalendarzowy zakończony przed odbyciem Walnego Zebrania wraz ze złożeniem wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
Art. 33
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jej członków. Na wniosek członka Komisji Rewizyjnej w głosowaniu należy wprowadzić tryb tajny.
 2. Komisja Rewizyjna określa szczegółowe zasady swojego działania stosowną uchwałą.