Biuletyn Informacji Publicznej

Statut/poprawki 2011/uchwała 8

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uwaga - uchwała została odrzucona - jest zachowana jedynie w celach archiwizacyjnych

UCHWAŁA Nr 8/2011

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 19 marca 2011 roku

o zmianie Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Działając na podstawie art. 40 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska Walne Zebranie Członków postanawia wprowadzić w Statucie następujące zmiany:

1) uchyla się następujące artykuły Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska:
Art. 34
 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
 3. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 4. Sąd Koleżeński może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu.
Art. 35
Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:
 1. naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;
 2. sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.
Art. 36
Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
 1. upomnienie;
 2. wykluczenie ze Stowarzyszenia;
 3. skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie członka honorowego tytułu.
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia.
2) w miejsce artykułów uchylonych wprowadza się do Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska artykuły o następującej treści:
Art. 34
 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych na zasadach określonych w art. 21 ust. 2 i 3.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą należeć do innych organów Stowarzyszenia.
 3. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 4. Sąd Koleżeński może w miarę potrzeb ustanawiać inne funkcje w ramach swego składu.
Art. 35
Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:
 1. naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających z niniejszego Statutu lub uchwał wszystkich organów Stowarzyszenia;
 2. sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia lub członkami i organami Stowarzyszenia na tle praw lub obowiązków wynikających z przynależności do Stowarzyszenia.
Art. 35a
 1. Uchwały Sądu Koleżeńskiego podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jego członków. Na wniosek członka Sądu Koleżeńskiego w głosowaniu należy wprowadzić tryb tajny.
 2. Sąd Koleżeński określa szczegółowe zasady swojego działania stosowną uchwałą.
Art. 36
 1. Sąd Koleżeński orzeka następujące kary:
  1. upomnienie;
  2. nagana;
  3. zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 3 do 6 miesięcy;
  4. wykluczenie ze Stowarzyszenia;
  5. skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie statusu członka honorowego.
 2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie wnoszone do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania orzeczenia; przepisy art. 18 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.