Biuletyn Informacji Publicznej

Statut/poprawki 2011/uchwała 9

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uwaga - uchwała została odrzucona - jest zachowana jedynie w celach archiwizacyjnych

UCHWAŁA Nr 9/2011

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 19 marca 2011 roku

o zmianie Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Działając na podstawie art. 40 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska Walne Zebranie Członków postanawia wprowadzić w Statucie następujące zmiany:

1) uchyla się następujące artykuły Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska:
Art. 37
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Art. 38
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1) składki członkowskie,
  2) darowizny, dotacje, zapisy i spadki,
  3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia).
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Art. 39
 1. Zabrania się:
  1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich;
  2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
  4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 2. Za osoby bliskie uważa się osoby, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.


2) w miejsce artykułów uchylonych wprowadza się do Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska artykuły o następującej treści:
Art. 37
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości lub fundusze.
Art. 38
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie;
  2. darowizny, dotacje, zapisy lub spadki;
  3. środki pieniężne pochodzące z ofiarności publicznej;
  4. dotacje lub subwencje;
  5. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia).
 2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
Art. 38a
 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku kalendarzowego.
 2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.
 3. Wysokość składek określa Zarząd stosowną uchwałą.
Art. 38b
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Art. 39
 1. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich;
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia;
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 2. Za osoby bliskie uznaje się osoby, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo z którymi są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.