Biuletyn Informacji Publicznej

Statut/poprawki 2017/Propozycje Komisji Rewizyjnej

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Propozycje Zmian w Statucie przedstawione przez Komisję Rewizyjną na Walnym Zebraniu Członków 3 czerwca 2017 w Bygoszczy

UCHWAŁA Nr 9/2017
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 3 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian Statutu w zakresie usunięcia organu statutowego Sądu Koleżeńskiego
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia skreślić art. 20 ust. 4 Statutu.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia skreślić w art. 21 słowa „i sądu Koleżeńskiego” oraz nadać art.. 21 brzmienie:
  „Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata i upływa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków za ostatni pełny rok urzędowania tych organów. Wybór składów osobowych Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków."
 3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia skreślić w art. 24 ust. 2 słowa „i sądu Koleżeńskiego” oraz nadać art. 24 ust. 2 brzmienie:
  „Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest:
  • udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za poprzedni rok kalendarzowy pełnienia funkcji,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia.”
 4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia skreślić art. 34, 35 i 36 Statutu.
UCHWAŁA Nr 10/2017
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 3 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian w art. 27 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia skreślić art. 27 ust. 3 Statutu.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zmienić art. 27 ust. 4 Statutu poprzez nadanie mu treści:
  „Nowo wybrany Zarząd konstytuuje się, wybierając ze swego składu: Prezesa, przynajmniej jednego wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.”UCHWAŁA Nr 11/2017
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 3 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian uprawnień Komisji Rewizyjnej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia dodać w Statucie art. 31 ust. 8 w brzmieniu:

„Komisja Rewizyjna może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu.”


UCHWAŁA Nr 12/2017
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia _______________roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do opracowania tekstu jednolitego Statutu

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia upoważnić Zarząd Stowarzyszenia do opracowania tekstu jednolitego Statutu.