Szablon:Podział zadań

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zarząd, pracownicy i wolontariusze[edytuj kod]

Obszar zadań Opis Osoby wykonujące Osoba nadzorująca
Sfera działań zewnętrznych
Relacje z wolontariuszami i społecznościami edytującymi
Wspieranie społeczności (edytujących) Wsparcie edytorów-nowicjuszy Grupa wikiprzewodników (koordynowana przez zespół wsparcia społeczności) Dyrektor
Wsparcie Wikiźródeł Grupa wikiskrybów (koordynowana przez zespół wsparcia społeczności)
Wsparcie edytorów-trenerów Grupa wikitrenerów (koordynowana przez zespół wsparcia społeczności)
Zdrowie społeczności Grupa ds. zdrowia społeczności (koordynowana przez zespół wsparcia społeczności)
Udzielanie Wikigrantów Komisja Wikigrantów (koordynowana przez zespół wsparcia społeczności)
Inne projekty mające na celu pozyskiwanie treści niewyłącznie multimedialnych, zwiększanie grona wolontariuszy, integrację, dobrostan społeczności i pozostałe związane ze wsparciem społeczności Koordynowane przez zespół wsparcia społeczności
Wspieranie wolontariuszy (Stow.) i członków, komunikacja wewnętrzna (ze społecznością, wolontariuszami i członkami) Tworzenie i prowadzenie mapy zaangażowania wolontariuszy oraz bazy umiejętności wolontariuszy Zespół wsparcia społeczności
Tworzenie biuletynu dla społeczności
Wysyłanie pakietów informacyjno-motywacyjnych dla wolontariuszy i członków
Wydarzenia WMPL i międzynarodowe Organizacja wydarzeń Koordynator wydarzeń
Stypendia na wydarzenia międzynarodowe Komisja stypendialna
Nadzór nad zasadami bezpiecznej przestrzeni Zespół wsparcia społeczności
Współpraca z instytucjami
Współpraca z instytucjami kultury Pozyskiwanie zasobów z instytucji kultury i dziedzictwa Specjalistka ds. otwartej kultury wspierana przez

grupę wikirezydentów

Dyrektor
Opieka nad programem Wikirezydencji Specjalistka ds. otwartej kultury
Opieka nad konkursami związanymi z dziedzictwem kulturowym, w tym Wiki Lubi Zabytki
Inna działalność w obszarze dziedzictwa kulturowego i sztuki oraz partnerstwa z podmiotami działającymi na tych polach
Współpraca z instytucjami oświatowymi Prowadzenie programu Wikiszkoła Zespół ds. edukacji
Współpraca z uniwersytetami
Inna działalność w obszarze oświaty oraz partnerstwa z podmiotami działającymi na tych polach
Reprezentacja, komunikacja zewnętrzna i fundraising
Reprezentacja Koalicja Otwartej Edukacji Wolontariusz i pracownik zespołu ds. edukacji Zarząd
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Kierownik biura/ dyrektor
CEE Hub Członkowie Zarządu/ wolontariusze
Wikimedia Europe
Komunikacja zewnętrzna (promocja) Komunikacja generalnych kierunków działań Prezes
Dbałość o wizerunek, markę i pozycję Wikimedia Polska Członkowie Zarząd
Pracownicy Dyrektor
Wolontariusze nie będący członkami
Promocja projektów Wikimedia Polska Pracownicy
Komunikacja kryzysowa Specjalista ds. komunikacji
Budowanie relacji z przedstawicielami mediów
Fundraising Pozyskiwanie i utrzymywanie relacji z darczyńcami indywidualnymi i instytucjonalnymi Specjalista ds. fundraisingu
Prowadzenie kampanii 1,5% PIT i innych kampanii fundraisingowych
Utrzymywanie relacji z podmiotami wspierającymi WMPL usługowo
Poszukiwanie potencjalnych członków Rady Programowej
Redagowanie raportu rocznego z działalności Stowarzyszenia
Kontakt z Wikimedia Foundation ws. kampanii 1,5% PIT
Rzecznictwo i polityki publiczne Działalność w obszarze polityk publicznych oraz partnerstwa z podmiotami działającymi na tych polach Specjalista ds. fundraisingu, specjalista ds. komunikacji
Badania i rozwój
Projekty badawcze Przykładowo: badania wolontariatu i czytelnictwa, badania wizerunku Wikimediów, automatyzacja pracy wolontariuszy, rekomendacje wdrożeniowe dla działań operacyjnych Wolontariusze / pracownicy Dyrektor
Sfera działań wewnętrznych
Prawo i administracja
Obsługa prawna Zgodność działań z prawem (o stowarzyszeniach, OPP, pracy, cywilnym, RODO, itd.) Kierownik biura/ dyrektor Sekretarz
Kontrola zawieranych umów
Tworzenie, aktualizowanie i kontrola przestrzegania wewnętrznych regulacji
Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych
Udzielanie odpowiedzi na błędnie kierowane żądania usunięcia naruszeń, zaprzestania przetwarzania danych osobowych, usunięcia treści
Wykonywanie obowiązków osoby kontaktowej RODO
Udzielanie informacji publicznej, obecność WMPL w wymaganych prawnie bazach danych Dyrektor
Sprawy członkowskie Przyjmowanie nowych członków Kierownik biura
Utrzymywanie bazy danych członków
Weryfikacja płacenia składek członkowskich i prowadzenie procedury skreślania z listy członków
Obsługa Walnych Zebrań Członków
Finanse i majątek
Kontroling finansowy Obsługa płatności Pracownicy wg obszarów odpowiedzialności („centra kosztów”) Skarbnik
Współpraca z biurem rachunkowym Kierownik biura/ dyrektor
Analityka kosztów, raportowanie realizacji budżetu według działów
Śledzenie wpływów i decyzje o możliwości finansowania działań z poszczególnych źródeł Skarbnik
Stworzenie i kontrola nad „centrami kosztów”
Bieżące zarządzanie aktywami i planowanie finansowe Zarządzanie płynnością
Zarządzanie inwestycjami i kapitałem żelaznym, wybór instrumentów finansowych
Dokonywanie niestandardowych płatności: inne niż typowe opłaty oraz inne niż bieżące wydatki przypisane do pracowników
Śledzenie zmian wynagrodzeń na odpowiednich rynkach pracy
Planowanie i sprawozdawczość
Planowanie trzyletnie i roczne Dopracowanie i opiniowanie projektów zgłaszanych w ramach planów okresowych Pracownicy i dyrektor Sekretarz
Zbieranie potrzeb budżetowych pracowników Dyrektor
Synteza potrzeb budżetowych i propozycji poszczególnych działów Dyrektor, kierownik biura, skarbnik
Organizacja spotkań ewaluacyjnych wykonania planów okresowych Dyrektor
Ocena projektów zgłaszanych w ramach planów okresowych Zarząd Prezes
Weryfikacja kompletności planów okresowych
Sprawozdawczość i dokumentacja wiedzy Sprawozdawczość finansowa Kierownik biura Skarbnik
Sprawozdawczość dla GUS i NIW Sekretarz
Wzory, obieg, cyfryzacja i archiwizacja dokumentów
Sprawozdawczość ogólna i dla WMF Pracownicy i dyrektor
Zarządzanie pracownikami, rozwój zasobów ludzkich i koordynacja pracy Zarządu[edytuj kod]
Zarządzanie pracownikami Rekrutacja, onboarding, offboarding pracowników Dyrektor Zarząd
Bieżąca komunikacja z pracownikami (wsparcie pracowników w realizacji codziennych zadań, spotkania indywidualne i grupowe)
Wykonywanie innych czynności z zakresu prawa pracy (w tym urlopowanie, ocena pracy, wsparcie sprzętowe)
Szkolenie, zapewnianie szkoleń
Organizacja kwartalnych spotkań sprawozdawczo-planistycznych pracowników z Zarządem
Koordynacja pracy Zarządu Nadawanie biegu sprawom kierowanym do Zarządu (w tym przypisanie właścicieli zadań, delegowanie spraw, które nie wymagają pracy Zarządu) Sekretarz Prezes
Monitorowanie i ocena stanu wykonania zadań Zarządu
Przygotowywanie, uzupełnianie i publikacja protokołów spotkań Zarządu
Mapowanie i rozwój umiejętności potrzebnych do realizacji zadań (szkolenie i zapewnienie szkoleń) Prezes
Kwestie sporne wewnątrz Zarządu
Kontakt z Komisją Rewizyjną i Sądem Koleżeńskim Prezes i sekretarz
Inne
Zaplecze IT Administracja systemami i aplikacjami (w tym pocztą elektroniczną) Dyrektor, kierownik biura i sekretarz Zarząd
Administracja serwerami i domenami Dyrektor, kierownik biura i skarbnik
Obszar zadań Opis Osoby wykonujące Osoba nadzorująca

Komisja Rewizyjna[edytuj kod]

 • Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia
 • Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
 • Żądanie od członków i organów Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw
 • Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu
 • Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem
 • Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 • Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego

Sąd Koleżeński[edytuj kod]

 • Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia w zakresie:
  • naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i uchwał organów Stowarzyszenia
  • sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia
 • Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków