Użytkownik:Ankry/regulamin

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Regulamin[edytuj | edytuj kod]

Regulamin Konkursu Wikikorektora
'


§ 1. Zakres przedmiotowy
 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele Konkursu Wikikorektora, zwanego dalej Konkursem;
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Konkurs – Konkurs Proofread organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  2. Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
  3. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  4. Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska, o którym mowa w Statucie;
  5. Wikiźródła – serwis Wikiźródła, będący polskojęzyczną biblioteką cyfrową, gromadzący teksty opublikowane na licencji CC-BY-SA 3.0 (lub zgodnej) lub do których majątkowe prawa autorskie wygasły, znajdujący się na stronie internetowej pl.wikisource.org;
  6. Wikiskryba – zalogowany użytkownik projektu Wikiźródła.
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.


§ 2. Konkurs i jego edycje
 1. Konkurs odbywa się w ramach Wikiźródeł
 2. Celem Konkursu jest:
  1. wyróżnienie wikiskrybów działających aktywnie na rzecz udostępniania na Wikiźródłach tekstów wysokiej jakości, tzn. zgodnych z oryginalnym źródłem;
  2. promowanie aktywności wikiskrybów w celu szybszego ukończenia opracowywania poszczególnych tekstów;
  3. promowanie aktywności w dzieleniu się dostępem do źródeł;
  4. promowanie zaangażowania się w działalność Projektów Wikimedia, a w szczególności Wikiźródeł.
 3. Konkurs przeprowadzany jest w ramach comiesięcznych edycji; okresem trwania danej edycji jest miesiąc kalendarzowy.


§ 3. Uczestnicy
 1. W danej edycji Konkursu może brać udział wikiskryba, który do dnia jej rozpoczęcia wykonał na Wikiźródłach lub w innych projektach Wikimedia minimum 100 edycji.
 2. W przypadku, gdy wikiskrybie odebrano uprawnienia redaktora w związku z naruszaniem zasad lub zaleceń Wikiźródeł, traci on prawo udziału w konkursie na okres jednego roku.
 3. Uczestnik jest wykluczony z konkursu w ramach miesiąca konkursowego, jeśli inni uczestnicy projektu zauważyli, że w przypadku przynajmniej 5 stron oznaczył je jako skorygowane lub uwierzytelnione mimo pozostawienia na każdej z nich minimum 5 ewidentnych błędów nietechnicznych (literówki, interpunkcja, pominięcie specyficznego formatowania typu kursywa, wyraźnie widoczne na skanie wcięcia itp.). Nie jest traktowane jako wykluczający błąd: pominięcia nagłówka/stopki widocznej tylko w przestrzeni Strona, brak szablonu Korekta, gdy błąd w druku nie jest pewny itp. W tej sytuacji przyczyna odrzucenia kandydatury powinna zostać wskazana użytkownikowi na stronie dyskusji.


§ 4. Nagrody
 1. Nagrody są przyznawane oddzielnie dla każdej edycji Konkursu.
 2. W Konkursie przyznawane są nagrody w dwóch kategoriach:
  1. nagroda za największą liczbę skorygowanych stron w miesiącu,
  2. nagroda za największą liczbę uwierzytelnionych stron w miesiącu.
 3. Wikiskryba może otrzymać nie więcej niż jedną nagrodę w roku kalendarzowym.
 4. Nagrodą jest wydrukowany e-book wybranej książki zamieszczonej na Wikiźródłach.
 5. Wyboru książki, która będzie stanowiła nagrodę w danym roku kalendarzowym, dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.
 6. W wyjątkowych przypadkach, gdy więcej niż jedna osoba dokona skoryguje lub uwierzytelni największą liczbę stron, mogą być przyznane maksymalnie dwie nagrody w każdej z kategorii.
 7. Jeśli maksymalna liczba skorygowanych lub uwierzytelnionych w danym miesiącu stron przez jednego wikiskrybę nie przekroczy 300, nagroda w danej edycji Konkursu w danej kategorii nie jest przyznawana.
 8. Po ostatecznym ustaleniu osób nagrodzonych nagrody są wysyłane przez biuro Stowarzyszenia na adres wskazany przez każdego z nagrodzonych.


§ 5. Ustalenie osób nagradzanych
 1. Informacje o zwycięzcach danej edycji są ogłaszane przez jednego z administratorów Wikiźródeł na podstawie wskazanego przez niego zapytania do bazy:
  1. na stronie Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia,
  2. na tablicy ogłoszeń w Wikiźródłach.
 2. W ciągu 7 dni od ogłoszenia każdy wikiskryba, który w dniu rozpoczęcia edycji posiada uprawnienia redaktora Wikiźródeł, lub członek Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenia, przekazując je jednemu z członków Zarządu Stowarzyszenia.
 3. W przypadku, gdy nikt nie zgłosi zastrzeżeń w ciągu 7 dni od ogłoszenia, nagrodę uznaje się za przyznaną.
 4. W przypadku pojawienia się zastrzeżeń Zarząd Stowarzyszenia wskaże osobę, która w jego imieniu rozstrzygnie spór i podejmie decyzję o przyznaniu bądź nieprzyznaniu nagród w danej edycji.
 5. Osobą nagradzaną nie może zostać członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, nagrody w danej edycji Konkursu w danej kategorii nie przyznaje się.
 6. W przypadku przyznania nagrody jeden z administratorów Wikiźródeł zawiadamia o tym poprzez e-mail osobę nagrodzoną oraz Zarząd Stowarzyszenia.
 7. Osoba nagradzana w terminie 7 dni od powiadomienia o przyznaniu nagrody jest obowiązana podać dane umożliwiające wysłanie nagrody. W przypadku uchybienia terminowi bez usprawiedliwionego powodu traci prawo do otrzymania nagrody. W takim wypadku nagrody w danej edycji Konkursu w danej kategorii nie przyznaje się.
 8. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.


§ 6. Postanowienia końcowe
 1. Koszty wysyłki nagrody refundowane są z środków przeznaczonych na Konkurs.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może w każdej chwili zawiesić lub zakończyć Konkurs bez podania przyczyn.
 3. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.