Użytkownik:Julo/brudnopis

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Protokół z kontroli kont bankowych Stowarzyszenia za okres styczeń-maj 2009[edytuj | edytuj kod]

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wikimedia Polska na wniosek skarbnika Pawła Drozda przeprowadziła w dniach 6.6-16.6.2009 wyrywkowy przegląd dokumentacji bankowej Stowarzyszenia i przeanalizowała dostarczonej jej drogą elektroniczną wyciągi z kont:

ogólnego nr 62 1140 1108 0000 5016 7600 1001
oraz OPP nr 78 1140 1108 0000 5016 7600 1004


za okres od 01.01.2009 do 31.05.2009

Na rachunku ogólnym saldo otwarcia wynosiło 12525,02 PLN, saldo zamknięcia 29310,04 PLN, a w badanym okresie suma uznań na rachunku wyniosła 25815,50 PLN, natomiast suma obciążeń – 9030,48 PLN. Autentyczność przesłanych przez skarbnika wyciągów z kont zweryfikował i potwierdził prezes Zarządu Stowarzyszenia, Tomasz Ganicz.
Na rachunku OPP odpowiednie kwoty wynosiły:

81733,75 PLN (saldo otwarcia)
65560,90 PLN (saldo zamknięcia)
53276,16 PLN (uznania)
69449,01 PLN (obciążenia).

Komisja Rewizyjna sprawdziła zgodność przepływów finansowych z decyzjami Zarządu Stowarzyszenia. Nie stwierdziła w tym zakresie żadnych uchybień, wszystkie zarejestrowane w analizowanym okresie wydatki Stowarzyszenia znajdują swoje uzasadnienie w stosownych decyzjach Zarządu.

Jednocześnie Komisja zaproponowała Skarbnikowi nieco bardziej czytelny sposób formułowania treści wykonywanych przelewów po to, by w przyszłości uniknąć potrzeby uzyskiwania dodatkowych komentarzy i wyjaśnień do niektórych zarejestrowanych przez bank operacji.

Podpisano:

Juliusz Zieliński, Piotr Cywiński, Konrad Kurzacz


Komisja[edytuj | edytuj kod]

Komisja d/s programu dofinansowania udziału w Wikimanii 2011 w Hajfie na posiedzeniu 19.3.2011, po rozpatrzeniu wniosków:

 1. Macieja Króla aka maikking
 2. Daniela Maleckiego aka Leinad
 3. Marka Kozakowskiego aka Awersowy
 4. Natalii Szafran-Kozakowskiej aka Magalia
 5. Pawła Zienowicza aka sp5uhe
 6. Aliny Zienowicz aka Ala_z
 7. Tomasza Kozłowskiego aka odder

stwierdziła, że przedłożone wnioski spełniają warunki formalne określone uchwałą Zarządu Stwowarzyszenia Wikimedia Polska nr 2011/7 z dnia 15 lutego 2011 r. i po przeanalizowaniu przewidywanych wydatków związanych z podróżą, zakwaterowaniem, opłatami konferencyjnymi oraz wyżywieniem podczas Konferencji Wikimania 2011 w Hajfie oraz po dyskusji jednomyślnie postanowiła przyznać zwrot poniesionych kosztów do kwoty 3300 zł dla każdego wnioskodawcy, zobowiązując ich równocześnie do przedstawienia skarbnikowi Stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni po powrocie do kraju rachunków za noclegi, biletów komunikacyjnych, pokwitowań opłat konferencyjnych oraz innych rachunków dokumentujących poniesione niezbędne wydatki związane bezpośrednio z udziałem w Konferencji.

Walne 2015[edytuj | edytuj kod]

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska z działalności w roku 2014

 1. Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego dla m. Łodzi, VI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000244732. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
 2. Podstawowym przedmiotem działalności Stowarzyszenia, zrzeszającego polską społeczność projektów Wikimedia, jest wspieranie środowiska redaktorów Wikipedii oraz innych projektów Wikimedia, takich jak Wikibooks, Wikicytaty, Wikinews, Wikisłownik, Wikiźródła, Wikimedia Commons, Wikidata oraz Wikipodróże.
 3. Od roku 2007 Stowarzyszenie Wikimedia Polska ma status Organizacji Pożytku Publicznego.
 4. Do zakończenia poprzedniej kadencji w dniu 10 maja 2014 roku Komisja Rewizyjna działała w składzie:
  1. Juliusz Zieliński „Julo” Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  2. Małgorzata Wilk „Maire” Członek Komisji Rewizyjnej
  3. Agnieszka Kwiecień „Nova” Członek Komisji Rewizyjnej
 5. W dniu 10 maja 2014 roku Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia udzieliło absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w roku 2013.
 6. W nowej kadencji, od wyborów z 10 maja 2014, przez resztę roku 2014 Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wikimedia Polska działała w następującym składzie:
  1. Juliusz Zieliński „Julo” Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  2. Daniel Malecki „Leinad” Członek Komisji Rewizyjnej
  3. Agnieszka Kwiecień „Nova” Członek Komisji Rewizyjnej
 7. Działalność Komisji Rewizyjnej polegała w roku 2014, podobnie jak i w latach poprzednich, na obecności w znakomitej większości posiedzeń Zarządu (odbywanych raz w tygodniu na kanale komunikacyjnym IRC) i w razie potrzeby na aktywnym w nich uczestnictwie z głosem doradczym, a także obserwacji i uczestnictwie na e-mailowej liście dyskusyjnej Zarządu Stowarzyszenia boardpl-l@lists.wikimedia.org. Na liście tej członkowie Komisji Rewizyjnej w roku 2014 zabierali głos w sprawach dyskutowanych w około xxx wątkach. Ponadto członkowie Komisji spotkali się „na żywo” w maju i w październiku 2014.
 8. Przeprowadzona jesienią 2014 r. kontrola działalności Stowarzyszenia wskazała na drobne uchybienia, m.in. w działaniach Komisji Rewizyjnej, polegające głównie na brakach w papierowej dokumentacji działalności tego organu, a także w zbyt małej (w stosunku do przyjętego przez Komisję Regulaminu) liczbie udokumentowanych posiedzeń KR. W konsekwencji tych uwag Komisja uzupełniła brakującą dokumentację, natomiast na swoim spotkaniu 24 października 2014 roku podjęła uchwałę zmieniającą Regulamin swojego działania w ten sposób, że spotkania tego organu odbywać się powinny "na żywo" nie rzadziej niż raz do roku, natomiast oprócz tego Komisja może też podejmować wspólne decyzje poprzez kontakt na kanale IRC, kanałami Wiki, e-mailowy i telefoniczny. Zmiana poprzedniego Regulaminu podyktowana jest m.in. znaczącym postępem technologicznym, który nastąpił od czasu ustanowienia (w 2005 r.) poprzedniego Regulaminu, co usprawniło zdalny kontakt pomiędzy członkami Komisji i pozwoliło wyeliminować potrzebę częstszych spotkań bezpośrednich.
 9. Na swoim spotkaniu 24 października 2014 Komisja podjęła decyzję o poddaniu Stowarzyszenia profesjonalnemu badaniu bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2014. Komisja Rewizyjna pragnie przy tym podkreślić, że decyzja ta nie była podyktowana żadnymi wątpliwościami ani niejasnościami w dotychczasowej działalności Zarządu bądź służb księgowych Stowarzyszenia, a wyłącznie wolą podniesienia jego wiarygodności jako Organizacji Pożytku Publicznego, uzależnionej w sposób oczywisty od bardzo wrażliwej opinii publicznej. xxxxxxxxxxx