Biuletyn Informacji Publicznej

Użytkownik:Masti/pp

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Jakie akty prawne regulują przetwarzanie danych osobowych?[edytuj]

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalje RODO).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?[edytuj]

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska z siedzibą w Łodzi (90-031) przy ul. Juliana Tuwima 95 lok. 15 (zwanym dalej "Stowarzyszeniem")

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?[edytuj]

Napisz do nas:

 • adres e-mail: rodo@wikimedia.pl
 • adres pocztowy: Stowarzyszenie Wikimedia Polska, ul. Juliana Tuwima 95 lok. 15, 90-031 Łódź

Skąd mamy Twoje dane?[edytuj]

Posiadamy wyłącznie dane otrzymane od Ciebie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Stowarzyszenie?[edytuj]

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do współpracy z Tobą, w tym do:

 • założenia konta pocztowego w domenie wikimedia.pl
 • kontaktowania się z tobą w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia
 • organizacji konkursów, w których możesz wziąć udział

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Stowarzyszeniew celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO., którym jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałanie nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • prowadzenie badań i analiz przez Stowarzyszenie, między innymi pod kątem funkcjonalności naszych stron internetowych;

poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

 • prowadzenie analiz statystycznych;

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych jeżeli zajdzie potrzeba rozliczeń finansowych między Tobą a Stowarzyszeniem w przypadku:

 • wygranych w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 • korzystania z programu Wikigrantów;
 • zwrotu kosztów poniesiwonych przez Ciebie w związku z działalnością organizowaną przez Stowarzyszenie;

Jak możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?[edytuj]

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając odpowiednie żądanie na nasz adres email (elektronicznie) lub pocztowy (listem tradycyjnym) . Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Jakie masz uprawnienia wobec Stowarzyszenia w zakresie przetwarzanych danych?[edytuj]

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych:
  • Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Stowarzyszeine;
  • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
  • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
  • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
  • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;
  • Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?[edytuj]

Przechowujemy Twoje dane osobowe w celach:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat

W przypadku organizacji konkursów, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Stowarzyszenie zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?[edytuj]

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Dane przekazywane są poprzez wykorzystanie narzędzi internetowego pakietu biurowego: arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)[edytuj]

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.