Użytkownik:PuchaczTrado/brudnopis

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Z kopii CEE Spring 2015

Konkurs "CEE Spring 2016" jest polską częścią konkursu Wikimedia CEE Spring 2016

Lorum ipsolum.

Projekt budżetu

[edytuj | edytuj kod]

Budżet faktyczny

[edytuj | edytuj kod]

Rozliczenie nagród

[edytuj | edytuj kod]

Regulamin

[edytuj | edytuj kod]
Regulamin Konkursu "CEE Spring 2016"
 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele Konkursu "CEE Spring 2016"
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
  3. sposób powoływania i odwoływania koordynatora;
  4. zakres obowiązków koordynatora.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Konkurs – Konkurs "Wiosna Ludów Środkowej Europy" organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  2. Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska w wersji ze zmianami przyjętymi podczas Walnego Zebrania Członków we Wrocławiu w dniu 19 marca 2011 roku;
  3. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  4. Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska powoływany na podstawie art. 20. i art. 25. ust. 2 i działający na podstawie art. 27-29. Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.
§ 2. Konkurs i jego edycje
 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs związany jest z inicjatywą „Wikimedia CEE Spring 2016” organizowaną przez międzynarodową społeczność Wikipedystów, który jest realizowany w Wikipedii w ramach w:pl:Wikipedia:CEE Spring, zwanym dalej Wikiprojektem.
 3. Celem Konkursu jest w szczególności:
  1. wyróżnienie wikipedystów szczególnie zaangażowanych we wzbogacenie Wikipedii o nowe treści i poprawę jakości dostępnych już treści w ramach inicjatywy „tygodnie tematyczne”;
  2. promowanie aktywności w dzieleniu się wiedzą;
  3. promowanie zaangażowania się w działalność Projektów Wikimedia w skali międzynarodowej.
 4. Konkurs przeprowadzany jest w ramach edycji, których harmonogram ustalany jest w ramach międzynarodowego konkursu "CEE Spring 2016", przy czym w tym samym czasie może trwać tylko jedna edycja.
§ 3. Nagrody cząstkowe
 1. Nagrody cząstkowe są przyznawane oddzielnie dla każdej edycji Konkursu.
 2. W każdej edycji Konkursu przyznawane są trzy nagrody cząstkowe dla trzech kolejnych osób najbardziej zaangażowanych we wzbogacenie Wikipedii o nowe treści i poprawę jakości dostępnych już treści w ramach danej edycji Konkursu.
 3. Nagrody, o których mowa w § 3. pkt 2., otrzymują trzy kolejne osoby, które zgromadzą najwięcej punktów w ramach danej edycji Konkursu.
  1. Punkty przyznawane za trzy, wymienione niżej, rodzaje działalności.
   1. Pisanie nowych haseł z zakresu tematycznego objętego daną edycją Konkursu, które spełniają zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii. Liczba przyznawanych punktów determinowana jest przez skrypt aproksymujący liczbę znaków w czystym tekście artykułu zwany dalej Zliczarką.
   2. Rozbudowę/uzupełnienie istniejących haseł z zakresu tematycznego objętego daną edycją Konkursu. Po rozbudowaniu artykuł powinien spełniać zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii. Liczba przyznawanych punktów determinowana jest przez Zliczarkę, przemnożoną przez stosunek dodanej zawartości w bajtach, do zawartości artykułu po rozbudowaniu przez Uczestnika. Liczone są jedynie te artykuły, które po rozbudowie zostały powiększone o minimum 1000 bajtów.
   3. Uźródłowianie istniejących artykułów które nie mają bibliografii ani przypisów. Po uźródłowieniu artykuł musi spełniać również pozostałe zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii. Liczba przyznawanych punktów determinowana jest przez Zliczarkę, jak w przypadku nowego artykułu.
  2. Jeśli artykuły o których mowa w § 3. pkt 3.1. znajdują się na oficjalnej liście propozycji dołączonej do każdej edycji Konkursu, liczba przyznanych za dany artykuł punktów mnożona jest przez 2.
 4. Nagrodę, o której mowa w § 3. pkt 2., stanowić mogą wszelkie źródła informacji i wiedzy takie jak: książki (w tym również e-booki), czasopisma, płatny dostęp do baz danych itp., nieprzekraczające kwot: 100 złotych dla pierwszego miejsca, 80 złotych dla drugiego miejsca i 60 złotych dla trzeciego miejsca.
 5. W wypadku remisu między Uczestnikami limity kwotowe przypadające na ich miejsca są sumowane, po czym dzielone przez liczbę tych osób.
 6. Źródła informacji stanowiące nagrody muszą spełniać kryteria przydatności i wiarygodności przy pisaniu artykułów w Wikipedii, zgodnie z zasadami opisanymi w Wikipedia:Źródła i w WP:WER.
§ 4. Koordynator
 1. Koordynator odpowiada za organizację Konkursu ze strony Stowarzyszenia.
 2. Koordynator wykonuje czynności określone w regulaminie.
 3. Koordynator powoływany i odwoływany jest uchwałą przez Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 4. Koordynatorem nie może być członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
§ 5. Ustalenie osób nagradzanych
 1. Koordynator nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia danej edycji Konkursu ustala osoby nagradzane i ogłasza publicznie na stronie Konkursu w BIP Stowarzyszenia.
 2. W celu ustalenia osób nagradzanych koordynator w niezbędnym zakresie współpracuje z wikipedystami działającymi w Wikiprojekcie.
 3. W razie potrzeby lub wątpliwości koordynator może zasięgnąć opinii Zarządu Stowarzyszenia lub Członków Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczącego lub Członków Komisji Wikigrantów, członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania Wikipedii.
 4. Osobą nagradzaną nie może zostać koordynator, a także członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, koordynator wskazuje inną osobę.
 5. W przypadku braku zastrzeżeń koordynator niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 6. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.
§ 6. Wybór nagród cząstkowych
 1. Nagrodzony może dokonać wyboru nagrody cząstkowej w dowolnym terminie do 10 czerwca 2016.
 2. Osoba nagrodzona więcej niż jedną nagrodą cząstkową w różnych edycjach Konkursu może te nagrody połączyć. W tym wypadku limit na Nagrodę o którym mowa w § 3. pkt 2. zostaje zastąpiony przez limity połączonych nagród cząstkowych.
 3. Nagrodzony dokonuje wyboru nagrody cząstkowej poprzez wskazanie tytułu pozycji i miejsca, gdzie można ją nabyć i zawiadamia o tym fakcie poprzez umieszczenie informacji o swoim wyborze na stronie CEE Spring 2015/Nagrody.
 4. Koordynator ma prawo nie przyjąć wyboru jeśli uzna, że nie spełnia on kryteriów wskazanych w § 3. Regulaminu. Wówczas nagrodzonemu przysługuje prawo dokonania jeszcze jednego wyboru. Gdy i ten nie będzie zgodny z kryteriami Regulaminu nagrody nie przyznaje się.
 5. Osoba nagradzana może wskazać kilka pozycji, jeżeli są dostępne w tym samym miejscu, a łączna wartość nie przekracza kwot, o których mowa odpowiednio w § 3. pkt 5. lub § 6. pkt 2..
 6. Osoba nagradzana traci prawo do otrzymania nagrody w przypadku nie wskazania nagrody w do 10 czerwca 2016.
§ 7. Zakup i przesłanie nagrody cząstkowej
 1. Nagrodzony dokonuje zakupu nagrody z własnych środków.
 2. Koszty wysyłki nagrody refundowane są z środków przeznaczonych na Wikiprojekt.
 3. Nagrodzony, dokonując zakupu, zobowiązany jest uzyskać fakturę wystawioną na:
  Stowarzyszenie Wikimedia Polska
  ul. Tuwima 95, pok. 15
  90-031 Łódź, Polska
  NIP: 728-25-97-388
 4. Osoba nagradzana po dokonaniu zakupu wysyła na adres siedziby Stowarzyszenia oryginał faktury oraz dane niezbędne do dokonania przelewu bankowego refundującego zakup i jednocześnie zawiadamia drogą E-mailową koordynatora Wikiprojektu o fakcie dokonania zakupu.
 5. Po sprawdzeniu poprawności danych, skarbnik Stowarzyszenia dokonuje przelewu refundującego kwotę zakupu nagrody i kosztów jej przesyłki.
§ 8. Końcowe Nagrody Specjalne


§ 9. Rozliczenie Konkursu
 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada koordynator.
 2. Koordynator na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty), o wybranych nagrodach, a także prowadzi rozliczenie Konkursu.
§ 10. Wyłączenia odpowiedzialności
 1. Wszelkie zapytania formalne i prawne w związku z Konkursem należy zgłaszać do Stowarzyszenia na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Konkurs CEE Spring 2016”.
 2. Droga prawna do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec Stowarzyszenia w związku z Konkursem jest całkowicie wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne prawne roszczenia w stosunku do Stowarzyszenia związane z przyznaniem Nagród w ramach Konkursu. Realizacja nagród w ramach Konkursu następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony Stowarzyszenia, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 3. Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
§ 10. Postanowienia końcowe

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska oraz Kodeks Cywilny.