Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2006-1/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2005-7 UZ 2006-2


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 1/2006

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 2 lutego 2006 roku


o rozpoczęciu Wikikonkursu


Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Celem Wikikonkursu jest wyłonienie programów mających na celu wzbogacenie projektów Wikimedia o dodatkowe materiały (graficzne, pisemne bądź dźwiękowe), których autorzy otrzymają dofinansowanie na ich realizację.
 2. Środki do wykorzystania w każdej edycji konkursu zapewnia Stowarzyszenie Wikimedia Polska.
 3. Zwycięzców konkursu wyłania Komisja Konkursowa (zwana dalej Komisją) w składzie: Jadwiga Andrychowska-Biegacz (Jadwiga), Artur Jan Fijałkowski (WarX), Paweł Dembowski (Ausir).
 4. Terminy przyjmowania zgłoszeń, wyłonienia zwycięzców oraz ograniczenia czasowe dotyczące realizacji projektów dla każdej edycji Konkursu są ustalane przez Komisję i ogłaszane z dniem rozpoczęcia danej edycji.
 5. Wgląd do danych osobowych uczestników konkursu mają tylko Zarząd Stowarzyszenia oraz komisja konkursowa. Dane te nie będą publikowane, chyba, że uczestnik wyrazi we wniosku zgodę na podanie imienia i nazwiska.

2. Warunki przystąpienia do konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każdy użytkownik co najmniej jednego z następujących projektów Wikimedia:
 2. Uczestnik Konkursu powinien przedstawić dotychczasowy dorobek w projektach Wikimedia, gdyż będzie on miał duży wpływ na ostateczną decyzję Komisji
 3. Wniosek konkursowy winien być przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich członków komisji i zawierać:
  • dane dotyczące Uczestnika (w tym dane wymienione w punkcie 2.)
  • dokładny opis projektu
  • uzasadnienie: zasadność i atrakcyjność pomysłu
  • harmonogram realizacji projektu
  • dokładny kosztorys
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska, jego Komisji Rewizyjnej ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2 statutu Stowarzyszenia.
 5. Wnioski nieprzyjęte do realizacji można zgłaszać do następnej edycji Konkursu w formie niezmienionej bądź z poprawkami.

3. Ocena zgłoszeń

 1. Przy ocenie zgłoszeń Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
  • przygotowanie wniosku
  • dotychczasowe zaangażowanie w kierunku wiążącym się z charakterem składanego projektu
  • ilość i jakość materiałów, które mają być pozyskane dzięki realizacji projektu
  • koszt realizacji projektu.
 2. Zwycięzcy zostają wyłonieni podczas niejawnego posiedzenia Komisji.
 3. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
 4. Komisja zobowiązuje się do przedstawienia, na prośbę Uczestnika, pisemnego uzasadnienia decyzji o odrzuceniu wniosku.
 5. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania środków żadnemu ze zgłoszonych wniosków, lub do przyznania dysponowanych środków tylko w części.