Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2006-23

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2006-22 UZ 2006-24


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 23/2006

z dnia 2 listopada 2006 roku


w sprawie Biura Prawnego Stowarzyszenia

Na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 29 pkt 10 Statutu Stowarzyszenia stanowi się, co następuje:


§ 1.

1. Ustanawia się Biuro Prawne Stowarzyszenia, zwane dalej „Biurem”.

2. Biuro jest organem pomocniczym Zarządu w zakresie prawnych aspektów działalności Stowarzyszenia oraz rozwoju projektów Wikimedia.

3. Do zadań Biura należy w szczególności:

(1) wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Walne Zebranie, Zarząd, Komisję Rewizyjną lub Sąd Koleżeński;
(2) przygotowywanie projektów stanowisk Stowarzyszenia w kwestiach prawnych istotnych ze względu na przedmiot jego działalności;
(3) prowadzenie na polecenie Zarządu bieżących rozmów z innymi podmiotami w zakresie kwestii prawnych związanych z rozwojem projektów Wikimedia, w szczególności w zakresie uzyskania zgody na nieodpłatne wykorzystanie materiałów objętych prawami autorskimi;
(4) weryfikowanie pod względem prawnym tekstów tłumaczeń wszelkich dokumentów Wikimedia Foundation Inc. oraz jej lokalnych partnerów (oddziałów).

4. Biuro nie udziela pomocy prawnej użytkownikom projektów Wikimedia.


§ 2.

1. Biuro składa się z Szefa oraz członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd.

2. Członkowie Biura obowiązani są zachować w tajemnicy informacje uzyskane jako poufne w związku ze sprawowaną funkcją w zakresie, w jakim nie narusza to przepisów powszechnie obowiązujących.


§ 3.

1. Szef Biura odpowiada za jego należyte funkcjonowanie i reprezentuje Biuro; nie narusza to zasady kolegialności prac merytorycznych.

2. Szef Biura w szczególności:

(1) przedkłada Zarządowi i Komisji Rewizyjnej okresowe sprawozdania z działalności Biura;
(2) udziela wszelkich wyjaśnień na żądanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub członka tych organów;
(3) odpowiada za aktualizację stron internetowych Biura.

3. Szef Biura uczestniczy w posiedzeniach Zarządu na jego polecenie, z głosem doradczym w zakresie spraw objętych przedmiotem działalności Biura.

4. Wewnętrzną organizację prac Biura może dookreślić stosowny regulamin zatwierdzony przez Zarząd.


§ 4.

1. Biuro prowadzi w ramach serwisu informatycznego Stowarzyszenia stronę lub system stron internetowych, na których publikuje swoje opinie, projekty i wyjaśnienia, jeżeli charakter tych dokumentów nie wymaga zachowania poufności.

2. Strony zawierające opinie, projekty i wyjaśnienia mogą zostać na żądanie Szefa Biura zablokowane do edycji, dla zachowania autentyczności tekstu publikowanego dokumentu.

3. Opinie, projekty i wyjaśnienia udzielane przez Biuro, z chwilą ich publikacji podlegają licencji zgodnej z licencją obejmującą treści udostępniane w ramach serwisu internetowego Stowarzyszenia, chyba że Zarząd ustali inaczej.


§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Z dniem wejścia w życie uchwały, traci moc uchwała Zarządu z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie powołania prawnika Stowarzyszenia Wikimedia Polska.