Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2013-47

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2013-46 UZ 2013-48


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 47/2013

z dnia 27 sierpnia 2013 roku


w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za publikowanie informacji na stronie głównej BIP


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska wyznacza sekretarza Zarządu Karola Głąba i prezesa Zarządu Tomasza Ganicza jako osoby odpowiedzialne za przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68). Obowiązek ten będzie spoczywał na w/w osobach do czasu zakończenia sprawowania przez nich wymienionych funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia Wikimedia Polska lub zmiany osób odpowiedzialnych odrębną uchwałą.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.