Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2013-6/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2013-5 UZ 2013-7


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 6/2013

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 29 stycznia 2013 roku


w sprawie powołania Komisji Wikigrantów, przyjęcia budżetu i nowego Regulaminu Wikigrantów


Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Regulamin określa w szczególności:
  1.1. cele Wikigrantów;
  1.2. sposób przyznawania i finansowania Wikigrantów;
  1.3. zasady i tryb powoływania oraz odwoływania Komisji Wikigrantów;
  1.4. obowiązki i tryb prac Komisji;
  1.5. zasady i tryb podejmowania decyzji przez Komisję;
  1.6. zasady i tryb składania wniosków o grant;
  1.7. zasady realizacji grantu;
  1.8. zasady i tryb odwoływania się od decyzji Komisji.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  3.1. Grant – refundacja kosztów poniesionych na zakup materiałów wymienionych przez wnioskodawcę w składanym przez siebie wniosku;
  3.2. Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska w wersji ze zmianami przyjętymi podczas Walnego Zebrania Członków we Wrocławiu w dniu 19. marca 2011 roku;
  3.3. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  3.4. Zarząd Stowarzyszenia lub Zarząd – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska powoływany na podstawie art. 20. i art. 25. ust. 2 i działający na podstawie art. 27-29. Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
§ 2
 1. Wikigranty są stałym programem wsparcia finansowego wartościowych inicjatyw, których celem jest:
  1.1. wzbogacenie Projektów Wikimedia o nowe treści,
  1.2. poprawa jakości dostępnych już treści.
 2. W zależności od oszacowanej we wniosku o grant wartości grantu, wyróżnia się:
  2.1. mały grant, którego całkowita szacowana wartość nie przekracza 150 PLN – wniosek składany jest zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10. Regulaminu;
  2.2. duży grant, którego całkowita szacowana wartość przekracza 150 PLN – wniosek składany jest zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 11. Regulaminu.
 3. Okres rozliczeniowy Wikigrantów trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
 4. Budżet Wikigrantów określany jest uchwałą przez Zarząd Stowarzyszenia na okres jednego roku kalendarzowego i nie później niż 14 dni przed zakończeniem poprzedniego okresu rozliczeniowego.
 5. Na potrzeby Wikigrantów w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i zgłoszeniowym, których celem jest pełna obsługa Wikigrantów.

Rozdział 2. Komisja Wikigrantów

§ 3.
Istota i skład Komisji
 1. Komisja Wikigrantów, zwana dalej Komisją, jest ciałem kolegialnym powoływanym w celu sprawowania pełnej opieki nad rozpatrywaniem wniosków, przyznawaniem grantów i późniejszą kontrolą ich stanu realizacji.
 2. Do wyłącznej kompetencji Komisji Wikigrantów należy dysponowanie budżetem Wikigrantów.
 3. Komisja liczy pięciu członków, spośród których co najmniej trzech powoływanych jest spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Członkiem Komisji Wikigrantów nie może zostać członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.


§ 4.
Powołanie i odwołanie Komisji
 1. Komisja Wikigrantów powoływana jest uchwałą przez Zarząd Stowarzyszenia na jeden okres rozliczeniowy Wikigrantów nie później niż 14 dni przed zakończeniem poprzedniego okresu rozliczeniowego.
 2. Zarząd Stowarzyszenia powołuje Komisję bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 3. Zarząd Stowarzyszenia odwołuje Komisję lub poszczególnych jej członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków, powołując jednocześnie na ich miejsce nową Komisję lub nowych członków Komisji.
 4. Postanowienia § 4. pkt. 3. stosuje się odpowiednio w przypadku zgłoszonej Zarządowi Stowarzyszenia rezygnacji z członkostwa w Komisji.


§ 5.
Organizacja wewnętrzna Komisji
 1. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Komisji Wikigrantów, zwanego dalej Przewodniczącym Komisji.
 2. Przewodniczący Komisji jest powoływany i odwoływany przez członków Komisji w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
 3. Przewodniczący Komisji koordynuje pracami Komisji, reprezentuje Komisję na zewnątrz oraz wykonuje inne czynności przewidziane Regulaminem.
 4. Zastrzeżone w Regulaminie dla Przewodniczącego Komisji czynności w zakresie informowania o złożeniu wniosku oraz ogłaszania decyzji mogą być wykonywane również przez każdego z pozostałych członków Komisji.


§ 6.
Tryb prac Komisji
 1. Komisja Wikigrantów obraduje na posiedzeniach jawnych za pośrednictwem kanału IRC #wikimedia-pl w sieci Freenode, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 2. W szczególnych przypadkach Komisja Wikigrantów może obradować na żywo.
 3. Częstotliwość posiedzeń Komisji zależy od liczby wniosków o grant oczekujących na rozpatrzenie.
 4. Posiedzenie Komisji powinno odbyć się w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku chyba, że Komisja ustali inaczej.
 5. W szczególnych przypadkach Komisja Wikigrantów może odstąpić od obrad na posiedzeniach jawnych i podejmować decyzje w głosowaniu niejawnym poprzez wiadomości e-mail.


§ 7.
Obowiązki Komisji
 1. Obowiązkiem Komisji Wikigrantów względem Zarządu Stowarzyszenia jest sporządzenie raportu w terminie do 31 stycznia za cały poprzedni okres rozliczeniowy i przedłożenie go Zarządowi Stowarzyszenia.

Rozdział 3. Zasady i tryb składania wniosków o grant

§ 8.
Wnioskodawca
 1. Wnioskodawcą może zostać każda osoba posiadająca konto użytkownika w co najmniej jednym z Projektów Wikimedia, z zastrzeżeniem § 8. pkt. 2.
 2. Wnioskodawcą nie może zostać członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu.


§ 9.
Wniosek o grant
 1. W zależności od rodzaju grantu określonego w § 2. pkt. 2., wyróżnia się:
  1.1. uproszczony wniosek – składany zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10. Regulaminu;
  1.2. pełny wniosek – składany zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 11. Regulaminu;
 2. Wniosek o grant składany jest:
  2.1. na wskazanej przez Komisję podstronie Wikigrantów lub
  2.2. poprzez e-mail dowolnemu członkowi Komisji lub
  2.3. dowolnemu członkowi Komisji na stronie dyskusji użytkownika Projektu Wikimedia wskazanej przez tego członka Komisji na podstronie Wikigrantów.
 3. Wniosek o grant składany jest w języku polskim i zawiera:
  3.1. nazwę użytkownika wnioskodawcy wraz z linkiem do strony użytkownika w wybranym projekcie Wikimedia, w którym wnioskodawca posiada konto użytkownika;
  3.2. opis planowanych działań wraz z uzasadnieniem;
  3.3. harmonogram realizacji projektu;
  3.4. wykaz materiałów niezbędnych do realizacji projektu wraz z oszacowanymi wartościami cząstkowymi i wartością całego grantu.


§ 10.
Uproszczony wniosek
 1. Wnioskodawca może skorzystać z uproszczonego wniosku, gdy ubiega się o mały grant, którego warunki określone zostały w § 2. pkt. 2.1 Regulaminu.
 2. Wniosek składany jest z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 9. pkt. 3.1. i 3.4. oraz § 9.
 3. W uproszczonym wniosku dopuszcza się odstępstwa od § 9. pkt. 3.2. i 3.3. w postaci skrócenia opisu punktów wniosku, o których mowa ww. punktach.
 4. Uproszczony wniosek rozpoznawany jest zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 13.


§ 11.
Pełny wniosek
 1. Wnioskodawca ma obowiązek złożyć pełny wniosek, gdy ubiega się o duży grant, którego warunki określone zostały w § 2. pkt. 2.2 Regulaminu.
 2. Wnioskodawca może skorzystać z pełnego wniosku również wtedy, gdy ubiega się o mały grant, którego warunki określone zostały w § 2. pkt. 2.1 Regulaminu.
 3. Wniosek składany jest z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 9. pkt. 2.1. oraz § 9. pkt. 3.

Rozdział 4. Zasady i tryb rozpoznawania wniosków o grant i realizowanie grantów

§ 12.
Rozpoznawanie wniosków o grant
 1. Wyróżnia się dwa tryby rozpoznawania wniosków:
  1.1. uproszczony tryb – stosowany zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 13. Regulaminu;
  1.2. pełny tryb – stosowany zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 12 pkt. 2-10 i § 14. Regulaminu;
 2. Komisja podejmuje decyzje w przedmiocie wniosków o grant w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
 3. W szczególnych przypadkach Komisja może podejmować decyzje za pomocą głosowania poprzez e-mail.
 4. Jeżeli wniosek nie spełnia warunków formalnych, przewodniczący Komisji lub Komisja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.
 5. Komisja rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością zgłoszeń, przeprowadzając dyskusję i głosowania nad ich zaakceptowaniem lub odrzuceniem.
 6. Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja może zasięgnąć opinii Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub osób spełniających warunek wymieniony w § 8. pkt. 1.1.
 7. Opinia Zarządu Stowarzyszenia jest dla Komisji wiążąca.
 8. Wnioski złożone z naruszeniem postanowień § 7. lub § 8. pozostawia się bez rozpoznania, co wiąże się z automatycznym odrzuceniem wniosku.
 9. Decyzja Komisji w ciągu 24 godzin od jej podjęcia ogłaszana jest przez Przewodniczącego Komisji bezpośrednio na stronie rozpatrywanego wniosku oraz podawana do wiadomości wnioskodawcy na stronie dyskusji użytkownika w wybranym przez niego projekcie Wikimedia lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 10. Jeżeli wnioskodawcą jest członek Komisji, nie bierze on udziału w dyskusji i głosowaniu w przedmiocie wniosku o grant. Wniosek taki nie podlega rozpoznaniu na zasadach uproszczonych.


§ 13.
Uproszczony tryb rozpoznawania wniosków o grant
 1. Uproszczony tryb rozpoznawania wniosków o grant stosuje się dla wniosków spełniających warunki określone w § 2. pkt. 2.1.
 2. Powiadomiony członek Komisji niezwłocznie odnotowuje na podstronie Wikigrantów złożenie uproszczonego wniosku o grant oraz informuje o jego treści pozostałych członków Komisji poprzez e-mail.
 3. Jeżeli wniosek został złożony na podstronie Wikigrantów, Przewodniczący Komisji informuje o jego treści pozostałych członków Komisji poprzez e-mail.
 4. Wniosek uznaje się za przyjęty, jeżeli w terminie 72 godzin od chwili powiadomienia wszystkich członków Komisji żaden z jej członków nie złoży żądania rozpoznania wniosku na zasadach ogólnych.
 5. Powiadomiony członek Komisji lub Przewodniczący Komisji w ciągu 24 godzin od podjęcia decyzji ogłasza jej treść bezpośrednio poniżej rozpatrywanego wniosku oraz podaje do wiadomości wnioskodawcy odpowiednio do § 9. pkt. 2.
 6. Uproszczony wniosek o grant można rozpoznać na zasadach ogólnych także wtedy, gdy przyspieszy to jego rozpoznanie.
 7. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio postanowienia o rozpoznawaniu wniosków o grant na zasadach ogólnych.


§ 14.
Pełny tryb rozpoznawania wniosków o grant
 1. Pełny tryb rozpoznawania wniosków przeprowadzany jest na zasadach ogólnych, określonych w § 12 pkt. 2-10.
 2. Pełny tryb rozpoznawania wniosków o grant stosuje się dla wniosków spełniających warunki określone w § 2. pkt. 2.2.


§ 15.
Realizacja grantu
 1. W przypadku zaakceptowania przez Komisję wniosku o grant wnioskodawca zobowiązany jest do:
  1.1. wykonania czynności określonych w odrębnych przepisach opublikowanych na podstronie Wikigrantów;
  1.2. utworzenia wskazanej na podstronie Wikigrantów podstrony we własnej przestrzeni nazw w Projekcie Wikimedia, w którym realizowane będą planowane działania określone we wniosku o grant;
  1.3. systematycznego raportowania postępu prac na utworzonej przez siebie podstronie.
 2. W przypadku zaakceptowania przez Komisję uproszczonego wniosku o grant spełnienie postanowień zawartych w § 15. pkt. 1.1. i 2.2 nie jest wymagane. W takim wypadku wnioskodawca zobowiązany jest do udzielenia informacji o postępie prac na żądanie przewodniczącego Komisji.
 3. W przypadku niedopełnienia przez wnioskodawcę obowiązków określonych w § 15. pkt. 1. lub gdy uzna to za konieczne, Przewodniczący Komisji może poprosić wnioskodawcę o udzielenie informacji o postępie prac określonych we wniosku o grant.

Rozdział 5. Zasady i tryb odwoływania się od decyzji Komisji

§ 16.
Odwołanie
 1. Wnioskodawca może odwołać się od decyzji Komisji w ciągu 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.
 2. Odwołanie od decyzji składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej na adres: zarzad@wikimedia.pl.


§ 17.
Postępowanie odwoławcze
 1. Zarząd Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie od decyzji Komisji na najbliższym spotkaniu następującym po otrzymaniu odwołania, z zachowaniem warunków § 17. pkt. 3.
 2. Decyzję o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Komisji Zarząd podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 3. Decyzja Zarządu Stowarzyszenia podjęta na skutek odwołania jest ostateczna.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 18
 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.