Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2014-6/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2014-5 UZ 2014-7


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 6/2014

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 4 lutego 2014 roku


w sprawie przyjęcia poprawek w Regulaminie Wikigrantów
§ 15.
Realizacja grantu
 1. W przypadku zaakceptowania przez Komisję wniosku o grant wnioskodawca zobowiązany jest do:
  1.1. wykonania czynności określonych w odrębnych przepisach opublikowanych na podstronie Wikigrantów;
  1.2. utworzenia wskazanej na podstronie Wikigrantów podstrony w serwisie internetowym Stowarzyszenia;
  1.3. systematycznego raportowania postępu prac na utworzonej przez siebie podstronie.
 2. W przypadku zaakceptowania przez Komisję uproszczonego wniosku o grant spełnienie postanowień zawartych w § 15. pkt 1.3. można ograniczyć do przedstawienia raportu końcowego zawierającego krótkie omówienie wykonanych prac.
 3. Przewodniczący Komisji może zwrócić się do wnioskodawcy o udzielenie informacji o postępie prac określonych we wniosku o grant.
 4. Wnioskodawca powinien przesłać dokumentację dotyczącą rozliczenia grantu w ciągu miesiąca od daty powiadomienia go o decyzji Komisji, chyba że harmonogram projektu lub inne ważne okoliczności uzasadniają wydłużenie tego terminu. Przesłanie dokumentacji dotyczącej rozliczenia grantu powinno nastąpić jednak nie później niż do 31 stycznia następnego roku.
 5. W przypadku zaakceptowania przez Komisję wniosku o grant wnioskodawcy przysługuje refundacja w kwocie odpowiadającej oszacowanej wartości całego grantu, która na etapie rozliczenia może być wyższa maksymalnie o 10% tej kwoty, przy czym nie więcej niż o 50 PLN. Jeżeli Komisja w decyzji o zaakceptowaniu wniosku o grant określi kwotę stanowiącą górną granicę refundacji, wnioskodawca na etapie rozliczenia nie może ubiegać się o refundację w kwocie wyższej.