Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2017-29

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2017-28 UZ 2017-30


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 29/2017

z dnia 20 czerwca 2017 roku


w sprawie zmiany regulaminu Konkursu Tygodnie Tematyczne

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska w ramach Konkursu Tygodnie Tematyczne ustanawia nagrody specjalne i w tym celu zmienia regulamin Konkursu Tygodnie Tematyczne przyjęty uchwałą UZ 2016-52 z dnia 27 grudnia 2016 roku (ze zmianami wynikającymi z uchwały UZ 2017-10 z dnia 14 lutego 2017 roku oraz uchwały UZ 2017-12 z dnia 28 lutego 2017 roku) w ten sposób, że:

  • 1. po § 5. dodaje się § 5a. w brzmieniu:
§ 5a. Nagrody specjalne
  1. W Konkursie mogą zostać przyznane nagrody specjalne. Nagrodę specjalną przyznaje się za szczególne zaangażowanie w Konkurs, w szczególności w postaci regularnej aktywności, nowatorskich pomysłów, doprowadzania artykułów do wyróżnień, tworzenia nowych artykułów obecnych w licznych innych edycjach językowych Wikipedii, tworzenia i rozwijania artykułów zamieszczanych w rubryce "Czy wiesz", wartościowego debiutu, aktywności w organizacji i promocji Konkursu oraz pozyskiwania nowych uczestników Konkursu.
  2. Nagrodę specjalną stanowić mogą wszelkie źródła informacji i wiedzy w szczególności książki (w tym również e-booki), czasopisma, płatny dostęp do baz danych itp., nieprzekraczające kwoty 75 PLN.
  3. W jednym kwartale można przyznać nie więcej niż sześć nagród specjalnych.
  4. Osobą nagradzaną nie może zostać koordynator, a także członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, członek Komisji Wikigrantów ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu.
  5. Nagrodę specjalną przyznaje Komisja Wikigrantów, zwana dalej Komisją, powołana przez Zarząd Stowarzyszenia do obsługi programu Wikigranty. Komisja może przyznać nagrodę specjalną na wniosek koordynatora, Zarządu Stowarzyszenia lub każdego z członków Zarządu Stowarzyszenia, członka zwyczajnego Stowarzyszenia, a także z inicjatywy własnej.
  6. Wniosek o przyznanie nagrody specjalnej składa się poprzez e-mail do Przewodniczącego Komisji lub któregokolwiek z jej członków. Komisja podejmuje decyzję w głosowaniu poprzez e-mail na zasadach określonych w Regulaminie Wikigrantów.
  7. Przewodniczący Komisji o wyniku głosowania poprzez e-mail powiadamia koordynatora, a w przypadku przyznania nagrody specjalnej również Zarząd Stowarzyszenia. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenie w ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia co do przyznania nagrody specjalnej. W takim wypadku o przyznaniu nagrody specjalnej decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
  8. § 5. ust. 6. i 7. Regulaminu stosuje się odpowiednio.


  • 2. § 6. ust. 3. otrzymuje brzmienie: "3. Osoba nagradzana może wskazać kilka pozycji, jeżeli są dostępne w tym samym miejscu, a łączna wartość nie przekracza kwot, o których mowa odpowiednio w § 3. pkt 5. lub 6. oraz § 5a. ust. 2."

Przyjęta 7/0/0