Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2019-16/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwaniaUZ 2019-15 UZ 2019-17


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 16/2019

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 12 marca 2019 roku


w sprawie regulaminu konkursu „CEE Spring 2019”


Regulamin

Regulamin Konkursu "CEE Spring 2019"
§ 1. Zagadnienia wstępne
 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele Konkursu "CEE Spring 2019"
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
  3. sposób powoływania i odwoływania koordynatora;
  4. zakres obowiązków koordynatora.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Konkurs – Konkurs "CEE Spring 2019" organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  2. Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska w wersji tekstu jednolitego przyjętego przez Walne Zgromadzenie Członków 14.06.2015 w Gdańsku.
  3. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  4. Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska powoływany na podstawie art. 20. i art. 25. ust. 2 i działający na podstawie art. 27-29. Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.


§ 2. Konkurs i jego rundy
 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs związany jest z inicjatywą „Wikimedia CEE Spring 2019” organizowaną przez międzynarodową społeczność Wikipedystów, który jest realizowany w Wikipedii w ramach w:pl:Wikipedia:CEE Spring, zwanym dalej Wikiprojektem.
 3. Celem Konkursu jest w szczególności:
  1. wyróżnienie wikipedystów szczególnie zaangażowanych we wzbogacenie Wikipedii o nowe treści i poprawę jakości dostępnych już treści;
  2. promowanie aktywności w dzieleniu się wiedzą;
  3. promowanie zaangażowania się w działalność Projektów Wikimedia w skali międzynarodowej.
 4. Konkurs przeprowadzany jest w ramach rund, których harmonogram ustalany jest w ramach międzynarodowego konkursu "CEE Spring 2019", przy czym w tym samym czasie może trwać tylko jedna runda.


§ 3. Nagrody cząstkowe
 1. Nagrody cząstkowe są przyznawane oddzielnie dla każdej rundy Konkursu.
 2. W każdej rundzie Konkursu przyznawana jest jedna nagroda cząstkowa, którą otrzymuje osoba, która w jej ramach napisze najwięcej powiązanych tematycznie artykułów, spełniających zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii i mających długość co najmniej 2 kB
 3. Nagrodę, o której mowa w § 3. pkt 2., stanowi voucher do księgarni internetowej na kwotę: 80 PLN W wypadku remisu między Uczestnikami limit kwotowy przypadający na ich miejsca jest dzielony przez liczbę tych osób


§ 4. Koordynator
 1. Koordynator odpowiada za organizację Konkursu ze strony Stowarzyszenia.
 2. Koordynator wykonuje czynności określone w regulaminie.
 3. Koordynator powoływany i odwoływany jest uchwałą przez Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 4. Koordynatorem nie może być członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.


§ 5. Ustalenie osób nagradzanych
 1. Koordynator nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia danej rundy Konkursu ustala osoby nagradzane i ogłasza publicznie na stronie Konkursu w BIP Stowarzyszenia.
 2. W celu ustalenia osób nagradzanych koordynator w niezbędnym zakresie współpracuje z wikipedystami działającymi w Wikiprojekcie.
 3. W razie potrzeby lub wątpliwości koordynator może zasięgnąć opinii Zarządu Stowarzyszenia lub Członków Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczącego lub Członków Komisji Wikigrantów, członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania Wikipedii.
 4. Osobą nagradzaną nie może zostać koordynator, a także członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, koordynator wskazuje inną osobę.
 5. W przypadku braku zastrzeżeń koordynator niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 6. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje
§ 6. Wybór i wysyłka nagród
 1. Nagrody cząstkowe i nagrody dodatkowe zostaną wysłane pocztą na adresy wskazane przez osoby nagrodzone.
 2. Koszty wysyłki nagród ponosi Stowarzyszenie
 3. Stowarzyszenie Wikimedia Polska zapewnia rozsyłkę nagród wyłącznie na teren krajów znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym w momencie ogłoszenia wejścia w życiu regulaminu, w obrębie kontynentu europejskiego.


§ 8. Końcowe Nagrody Specjalne
 1. Ustanawia się dwie równorzędne Nagrody Specjalne przyznawane po zakończeniu ostatniej rundy Konkursu. Nagrodę Specjalną stanowią vouchery do księgarni internetowej wskazanej przez Stowarzyszenie.
 2. Pierwszą Nagrodę Specjalną o wartości 200 PLN otrzyma osoba, która podczas trwania całego Konkursu napisze lub znacząco rozbuduje najwięcej powiązanych tematycznie z tematyką danych rund artykułów, które nie później niż 30 dni po dacie zakończenia konkursu uzyskają status artykułu dobrego lub medalowego lub będą prezentowane w rubryce "Czy wiesz..."
 3. Przez napisanie lub znaczące rozbudowanie należy rozumieć sytuację, w której osoba dodała do artykułu największą ilość oryginalnego tekstu spośród wszystkich współautorów.
 4. Punkty do Nagrody Specjalnej będą przyznawane według wzoru:
  1. Za artykuł Medalowy lub Listę na Medal – 6 pkt.
  2. Za Dobry Artykuł – 3 pkt.
  3. Za prezentację w Czywieszu – 1 pkt.
  4. Punkty opisane w § 8.4.1-§ 8.4.3 sumują się
 5. W przypadku, gdy żaden z artykułów napisanych lub znacząco rozbudowanych w ramach Konkursu nie osiągnie statusu dobrego lub medalowego, Pierwsza Nagroda Specjalna nie zostanie przyznana.
 6. Kandydata do Nagrody Specjalnej ustala koordynator nie później niż w ciągu 37 dni od zakończenia ostatniej rundy Konkursu.
 7. Drugą Nagrodę Specjalną o wartości 200 PLN otrzyma osoba, która podczas trwania całego Konkursu napisze najwięcej powiązanych tematycznie z tematyką danych rund artykułów biograficznych, których tematem są kobiety. Uwzględniane są artykuły spełniające wymagania, o których mowa w § 3. pkt 2.
  1. Kandydata do Drugiej Nagrody Specjalnej ustala koordynator nie później niż w ciągu 37 dni od zakończenia ostatniej rundy Konkursu.
 8. W przypadku rezygnacji z Pierwszej lub Drugiej Nagrody Specjalnej przechodzi ona na kolejnego uczestnika Konkursu, który spełnia kryteria przyznania tej nagrody.
 9. W przypadku remisu Nagrody Specjalne są dzielone po równo wśród osób, które osiągnęły ten sam wynik.


§ 9. Nagrody za Aktywność
 1. Nagrody za Aktywność otrzymają wszystkie osoby, które napiszą co najmniej po 3 nowe powiązane tematycznie artykuły w ramach co najmniej 8 różnych rund Konkursu. Uwzględniane są artykuły spełniające wymagania, o których mowa w § 3. pkt 2.
 2. Nagrody za Aktywność stanowić będzie komplet 9 magnesów z wybranymi zdjęciami z konkursu Wiki Loves Monuments, przedstawiające zabytki z krajów regionu CEE
 3. Kandydatów do Nagród za Aktywność ustala koordynator nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia ostatniej rundy Konkursu.
§10. Nagrody dla Autora Tygodnia
 1. W ramach każdej rundy konkursu przyznawane są nagrody dla Autora Tygodnia.
 2. Kandydatów do nagrody wskazuje Komisja Konkursowa, składająca się z wolontariusza, pracownika i członka zarządu Stowarzyszenia.
 3. Skład Komisji Konkursowej ustala Zarząd.
 4. Komisja wskazuje kandydata posługując się takimi kryteriami, jak jakość napisanych haseł, istotność i różnorodność tematów, szczególne zaangażowanie w opracowanie haseł.
 5. Nagrodę dla Autora Tygodnia stanowią vouchery do wskazanej przez Stowarzyszenie księgarni internetowej o wartości 80 zł.


§ 11. Rozliczenie Konkursu
 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada koordynator.
 2. Koordynator na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty), o wybranych nagrodach, a także prowadzi rozliczenie Konkursu.


§ 12. Wyłączenia odpowiedzialności
 1. Wszelkie zapytania formalne i prawne w związku z Konkursem należy zgłaszać do Stowarzyszenia na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Konkurs CEE Spring 2019”.
 2. Droga prawna do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec Stowarzyszenia w związku z Konkursem jest całkowicie wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne prawne roszczenia w stosunku do Stowarzyszenia związane z przyznaniem Nagród w ramach Konkursu. Realizacja nagród w ramach Konkursu następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony Stowarzyszenia, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 3. Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.


§ 13. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska oraz Kodeks Cywilny.