UZ 2019-57

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
UZ 2019-56 UZ 2019-58


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 57/2019

z dnia 17 listopada 2019 roku


w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych i ustanowienia Osoby Kontaktowej


§ 1

Wprowadza się Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Treść Polityki stanowi załącznik do niniejszej uchwały i zastępuje wszelkie inne postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych.

§ 2
  1. Polityka ma zastosowanie do wszystkich pracowników, współpracowników (w tym wolontariuszy) Stowarzyszenia, którzy mają dostęp lub przetwarzają dane osobowe w Stowarzyszeniu bez względu na zajmowane stanowisko, piastowaną funkcję, miejsce wykonywania swoich czynności, rodzaj stosunku prawnego łączącego go ze Stowarzyszeniem.
  2. Zobowiązuje się do zapoznania wszystkich pracowników i współpracowników z regulacjami zawartymi w Polityce oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych oraz zapewnienia stosowania i przestrzegania ww. zasad.
  3. Potwierdza się, że postanowienia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Stowarzyszeniu są w całości stosowane od dnia 17 listopada 2019 roku.
§ 3
  1. Osobą Kontaktową w rozumieniu Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz uprawnioną do samodzielnego prowadzenia wszelkich spraw związanych z realizacją Polityki, w szczególności zawierania umów i wydawania upoważnień, o których mowa w Polityce, jest Szymon Grabarczuk.
  2. Wyżej wymienione funkcja i uprawnienia są udzielone na czas piastowania funkcji członka zarządu Stowarzyszenia przez Szymona Grabarczuka.
  3. Osobą wspomagającą realizację ww. funkcji i uprawnień jest sekretarz Stowarzyszenia.
§ 4
  1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych, ze względu na poufność części uregulowań, nie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Stowarzyszenia.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 4/0/0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do trybu przyjęcia ani treści uchwały.