UZ 2019-62

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
UZ 2019-61 UZ 2019-63


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 62/2019

z dnia 3 grudnia 2019 roku


w sprawie pełnomocnictw do zawierania porozumień o współpracy


§1

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela wymienionym w uchwale osobom samodzielnych pełnomocnictw rodzajowych do zawierania w imieniu Stowarzyszenia porozumień o współpracy w obszarze kultury i nauki, na zasadach opisanych poniżej.

§2
 1. Pełnomocnictwa, o których mowa w § 1, uprawniają do zawierania porozumień spełniających łącznie następujące kryteria:
  1. regulujących współpracę w obszarach: edukacji, oświaty, nauki, szkolnictwa wyższego, kultury, sztuki lub ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, w tym promocji działań w wymienionych obszarach,
  2. bez względu na nazwę dokumentu (“porozumienie”, “list intencyjny”, “umowa”, “umowa ramowa” itd.),
  3. nie nakładających na Stowarzyszenie obowiązków ani nie ograniczających jego praw i stanowiących jedynie oświadczenie o intencji prowadzenia szeroko rozumianej współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a innym podmiotem.
 2. Jeżeli porozumienie nie wypełnia warunków opisanych w pkt. 1, do złożenia oświadczenia o treści w nim zawartej stosuje się zasady regulujące sposób reprezentacji Stowarzyszenia.
§3
 1. Pełnomocnictwa, o których mowa w § 1, otrzymują członkowie Zarządu:
  1. Michał Buczyński,
  2. Szymon Grabarczuk,
  3. Paweł Marynowski.
 2. Pełnomocnictwo wynikające z pkt. 1. jest udzielone na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.
§4
 1. Pełnomocnictwa, o których mowa w § 1, otrzymują także współpracownicy i pracownicy Stowarzyszenia:
  1. Łukasz Garczewski,
  2. Celina Strzelecka,
  3. Klara Sielickia-Baryłka.
 2. Pełnomocnictwo wynikające z pkt. 1. jest udzielone na czas trwania umowy (o pracę, zlecenia lub świadczenia usług).
§5

Zarząd upoważnia Łukasza Garczewskiego do ustanawiania dalszych pełnomocników rodzajowych (substytutów) pod warunkiem:

 1. zachowania dla dalszych pełnomocnictw zasad w granicach opisanych w niniejszej uchwale oraz
 2. zawarcia pomiędzy substytutem a Stowarzyszeniem umowy o pracę, zlecenia lub świadczenia usług.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0