Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2021-13

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2021-12 UZ 2021-14


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 13/2021

z dnia 11 czerwca 2021 roku


w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Zwołuje się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w Poznaniu (ul. Święty Marcin 80/82 pokój 233) oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na dzień 26 czerwca 2021 roku, o godz. 10:00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 minut później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Ogłasza się następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z ogólnej działalności Zarządu za rok 2020.
 5. Przedstawienie przez Zarząd informacji nt. realizacji planu działań na rok 2021, w tym:
  1. przedstawienie informacji o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Stowarzyszenia,
  2. przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego za rok 2020,
  3. przedstawienie informacji o sprawach kadrowych,
  4. przedstawienie informacji o wnioskach grantowych,
  5. przedstawienie informacji o biurze WMPL.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2020 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.
 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020 oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi za działalność w roku 2020.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w roku 2020.
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w roku 2020.
 10. Głosowania:
  1. nad zatwierdzeniem sprawozdania działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020 oraz udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w roku 2020,
  2. nad zatwierdzeniem sprawozdania działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2020 oraz udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w roku 2020.
 11. Wolne wnioski.

Uchwała przyjęta jednogłośnie przez wszystkich członków zarządu.