Biuletyn Informacji Publicznej

Wikigranty/2017/raport

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
RAPORT
KOMISJI WIKIGRANTÓW

za rok 2017
z dnia 9 stycznia 2018 roku

sporządzony w trybie § 7 Regulaminu Wikigrantów

Informacje ogólne[edytuj | edytuj kod]

Uchwałą nr UZ 50/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznaczył kwotę do 20 000 PLN na organizację Wikigrantów w 2017 roku, ustalając, że edycja ta rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2017 roku i będzie trwała do 31 grudnia 2017 roku. Zasady prowadzenia Wikigrantów w 2017 roku określał Regulamin Wikigrantów przyjęty uchwałą Zarządu nr UZ 23/2015 z dnia 24 marca 2015 roku.

Zarząd powołał Komisję Wikigrantów w składzie: Ala z, Elfhelm, Ented, Tar Lócesilion i Wiktoryn. Decyzją Komisji Wikigrantów Elfhelm został wybrany na jej przewodniczącego. Komisja funkcjonowała w niezmienionym składzie przez cały okres rozliczeniowy.

Opis wniosków złożonych w 2017 roku[edytuj | edytuj kod]

Do Komisji Wikigrantów w 2017 roku wpłynęły 53 wnioski wobec 57 wniosków w trakcie okresu rozliczeniowego w 2016 roku.

Wnioski złożyło 30 różnych użytkowników projektów Wikimedia (w 2016 roku – 27 użytkowników). 1 osoba złożyła 15 wniosków, 1 osoba złożyła 5 wniosków, 1 osoba złożyła 3 wnioski, 3 osoby złożyły po 2 wnioski, 24 osoby złożyły po 1 wniosku.

Komisja Wikigrantów przyjęła i postanowiła przyznać dofinansowanie w przypadku 48 wniosków (91%). Jeden wniosek został wycofany po podjęciu przez Komisję decyzji o przyznaniu dofinansowania. Wobec tego skierowanych do faktycznej realizacji zostało 47 wniosków.

1 wniosek (WG 2017-39) pozostawiono bez rozpoznania i przekazano Zarządowi do rozpoznania, został bowiem złożony przez członka Komisji Rewizyjnej, który nie może być wnioskodawcą. 1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę przed podjęciem decyzji przez Komisję, 3 wnioski zostały odrzucone, decyzje o odrzuceniu zostały uzasadnione na odpowiednich stronach wniosków.

47 zaakceptowanych i skierowanych do realizacji wniosków dotyczyło następujących projektów Wikimedia:

  • Polskojęzycznej Wikipedii – 22 wnioski (głównie zakup pozycji bibliograficznych celem tworzenia, rozbudowy i uzupełniania źródeł w artykułach w Wikipedii);
  • Commons i Wikipedii – 19 wniosków (głównie zebranie materiału zdjęciowego oraz wykorzystanie go przy pisaniu, uzupełnianiu i rozbudowie lub ilustrowaniu artykułów, w tym dwa wnioski dotyczyły dodatkowo Wikinews);
  • Wikiźródeł i Commons – 2 wnioski (wykonanie nagrań dźwiękowych tekstów z Wikiźródeł);
  • Wikiźródeł – 2 wnioski (pozyskanie skanów);
  • Wikisłownika – 2 wnioski (dostęp do słowników, praca długoterminowa przy weryfikacji haseł w Wikisłowniku).

Zaakceptowane i skierowane do realizacji wnioski dotyczyły dofinansowania w kwotach od 28 PLN do 700 PLN. Średnia wartość dofinansowania (dla 47 wniosków) wyniosła 187,09 PLN. Komisja przyznała dofinansowanie w łącznej kwocie 8793,47 PLN. Kwota ta może zostać nieznacznie skorygowania z uwagi na fakt, iż proces rozliczenia niektórych grantów nie został zakończony na dzień sporządzania raportu (na dzień 8 stycznia 2018 roku rozliczono około 91% tej sumy).

Wykonanie i rozliczenie poszczególnych projektów[edytuj | edytuj kod]

Zadaniem Komisji Wikigrantów jest również podsumowywanie wykonania poszczególnych projektów. Należy wskazać, że od 2013 roku obowiązki sprawozdawcze wnioskodawców w przypadku tzw. małych grantów (w 2017 roku do 250 PLN) zostały istotnie ograniczone – nie wymaga się prowadzenia i przedstawienia dokładnego i szczegółowego sprawozdania. Nadto realizacja szeregu projektów swoim zakresem przekracza ramy rocznego okresu sprawozdawczego (część wniosków została złożona w czwartym kwartale 2017 roku, realizacja części projektów została zaplanowana, przedłużona lub w porozumieniu z Komisją Wikigrantów przesunięta także na czas wykraczający poza okres sprawozdawczy, wnioski związane z Wikisłownikiem mają w większości charakter bardziej konsultacyjny do bieżącej weryfikacji problemów językowych). Komisja Wikigrantów zajmuje się zarówno analizą wykonania bieżących projektów, ale również podsumowuje projekty z lat poprzednich, nieskończone w danym roku, w którym uzyskano grant.

Spośród 47 wniosków zaakceptowanych i skierowanych do realizacji w 2017 roku – 30 projektów zostało już uznanych za zakończone. Większość pozostałych projektów znajduje się w zaawansowanej fazie realizacji. Efektem dotychczasowym (na dzień 7 stycznia 2018 roku) grantów jest około 1290 artykułów zilustrowanych, nowych, rozbudowanych, poprawionych lub uźródłowionych w polskojęzycznej Wikipedii (8 artykułów doprowadzonych do wyróżnienia), 50 artykułów zilustrowanych w innych projektach językowych Wikipedii, 20 zweryfikowanych list zabytków, około 2900 plików załadowanych na Commons, 14 plików dźwiękowych z nagraniami wierszy, 1 fotoreportaż w Wikinews, a także ponad 30 tekstów książeczek/książek zeskanowanych i w większości już opracowanych w Wikiźródłach.

Pozostałe informacje[edytuj | edytuj kod]

Komisja Wikigrantów na bieżąco prowadzi podstronę poświęconą projektowi, a także monitoruje rozliczanie grantów na podstawie informacji uzyskanych od Zarządu. Przyznane w 2017 roku dofinansowanie nie przekroczyło połowy limitu 20 000 PLN. Komisja nie otrzymywała sygnałów i skarg ze strony wnioskodawców dotyczących kwestii rozliczeń. Komisja pozostawała do dyspozycji wnioskodawców i osób zainteresowanych złożeniem wniosku, udzielając odpowiedzi na zadawane pytania.

Oceniając dotychczasowe funkcjonowanie Regulaminu Wikigrantów, Komisja uznała, że spełnia on swoją rolę i nie proponowała wprowadzania dalszych zmian na potrzeby Wikigrantów w 2018 roku. Ponadto Komisja prowadziła działania informacyjne i promujące korzystanie z Wikigrantów za pomocą dostępnych kanałów komunikacji.

Podsumowując rok 2017, Komisja Wikigrantów wskazuje, że w 2017 roku odnotowano pewien spadek w liczbie składanych wniosków i wniosków kierowanych do wykonania. Utrzymuje się natomiast zbliżona do poprzednich lat liczba osób wnioskujących. Zmniejszeniu uległa łączna wysokość dofinansowania przy wciąż dużej liczbie wniosków. Wynika to z braku w 2017 roku wniosków powyżej 750 PLN (przy np. 6 wnioskach tego rodzaju zaakceptowanych w 2016 roku). Zwiększyła się liczba wniosków o granty na zakup książek, co znalazło efekt w statystykach wyników dla polskojęzycznej Wikipedii. Odwrócony został w tej mierze trend odnotowany w 2016 roku. W przypadku tzw. grantów związanych z wyjazdami Komisja konsekwentnie i, jak się wydaje, efektywnie dąży do egzekwowania zaleceń wykorzystywania pozyskanego materiału fotograficznego w projektach Wikimedia (zwłaszcza Wikipedii). Nadal składane są wnioski przez edytorów Wikiźródeł i Wikisłownika, w przypadku pierwszego z tych projektów odnotowano ich zauważalne zmniejszenie, co w części może wynikać z innych form dostępności publikacji (skutkowało to wycofaniem WG 2017-36). Komisja sceptycznie podchodzi do wspierania wniosków związanych z projektami Wikimedia o długotrwałej niskiej dynamice, w których brakuje aktywnej społeczności (jak np. Wikinews). Projekty te mają znikomą liczbę odbiorców, dlatego finansowanie ich jest co do zasady mało efektywne. Nie oznacza to jednak, że droga do uzyskania grantu na rozwijanie treści w takich projektach jest zamknięta.

Komisja ponawia stanowisko, że Wikigranty stanowią stały i istotny projekt Stowarzyszenia, który relatywnie niewielkim kosztem przynosi wymierne korzyści dla projektów Wikimedia. Komisja Wikigrantów dziękuje wnioskodawcom za ich pracę w ramach realizacji założonych projektów, zachęcając wszystkich użytkowników do korzystania z tej formy wsparcia ich inicjatyw. Komisja, podobnie jak w poprzednich latach, również pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem Stowarzyszenia, zarówno w sferze organizacyjnej, komunikacyjnej, jak i w kwestiach dokonywania rozliczeń.

Raport przyjęty stosunkiem głosów 5 za w głosowaniu poprzez e-mail, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.