Biuletyn Informacji Publicznej

Wikigranty/2018/raport

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
RAPORT
KOMISJI WIKIGRANTÓW

za rok 2018
z dnia 12 stycznia 2019 roku

sporządzony w trybie § 7 Regulaminu Wikigrantów

Informacje ogólne[edytuj | edytuj kod]

Uchwałą nr UZ 54/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznaczył kwotę do 15 000 PLN na organizację Wikigrantów w 2018 roku, ustalając, że edycja ta rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2018 roku i będzie trwała do 31 grudnia 2018 roku. Zasady prowadzenia Wikigrantów w 2018 roku określał Regulamin Wikigrantów przyjęty uchwałą Zarządu nr UZ 23/2015 z dnia 24 marca 2015 roku.

Zarząd powołał Komisję Wikigrantów w składzie: Ankry, Elfhelm, Ented, Tar Lócesilion i Wiktoryn. Decyzją Komisji Wikigrantów Elfhelm został wybrany na jej przewodniczącego. Komisja funkcjonowała w niezmienionym składzie przez cały okres rozliczeniowy.

Opis wniosków złożonych w 2018 roku[edytuj | edytuj kod]

Do Komisji Wikigrantów w 2018 roku wpłynęło 40 wniosków wobec 53 wniosków w trakcie okresu rozliczeniowego w 2017 roku. Wnioski złożyło 22 różnych użytkowników projektów Wikimedia (w 2017 roku było to 30 użytkowników; wydaje się, że rozpoznanie przyczyn tego spadkowego trendu będzie jednym z zadań na rok 2019). Jedna osoba złożyła 10 wniosków, jedna osoba złożyła 5 wniosków, pięć osób złożyło po 2 wnioski, piętnaście osób złożyło po 1 wniosku.

Komisja Wikigrantów przyjęła i postanowiła przyznać dofinansowanie w przypadku 38 wniosków (95%). Jeden wniosek (WG 2018-25) pozostawiono bez rozpoznania i przekazano do rozpoznania Zarządowi, gdyż zdaniem Komisji Wikigrantów nie mieścił się w zakresie przedmiotowym Wikigrantów. Jeden wniosek został odrzucony; decyzja o odrzuceniu została uzasadniona na stronie wniosku. Dwa wnioski zostały złożone przez członków Komisji Wikigrantów. Zostały one rozpatrzone w trybie § 12 ust. 8 Regulaminu na jawnych posiedzeniach Komisji, przy wyłączeniu składających wnioski z procesu ich rozpatrywania.

W tym miejscu powinien znaleźć się wykres. Z przyczyn technicznych nie może zostać wyświetlony. Więcej informacji
38 zaakceptowanych i skierowanych do realizacji wniosków dotyczyło następujących projektów Wikimedia:
  • Polskojęzycznej Wikipedii – 17 wniosków (głównie zakup pozycji bibliograficznych celem tworzenia, rozbudowy i uzupełniania źródeł w artykułach w Wikipedii; jeden wniosek dotyczył dodatkowo Wikicytatów);
  • Commons i Wikipedii – 15 wniosków (głównie zebranie materiału zdjęciowego oraz wykorzystanie go przy pisaniu, uzupełnianiu i rozbudowie lub ilustrowaniu artykułów);
  • Wikiźródeł i Commons – 1 wniosek (wykonanie nagrań dźwiękowych książki z Wikiźródeł);
  • Wikiźródeł – 3 wnioski (pozyskanie skanów);
  • Wikisłownika – 2 wnioski (zakup słowników, tworzenie nowych haseł w Wikisłowniku).

Procentowy udział wniosków dotyczących Wikipedii oraz Wikimedia Commons i Wikipedii wśród wszystkich wniosków wynosi 84% i jest niemal identyczny jak w poprzednim okresie rozliczeniowym (87%). Tak jak w latach poprzednich, jedynymi projektami siostrzanymi wzbogaconymi na podstawie grantów (oprócz Wikipedii i Wikimedia Commons) były Wikisłownik i Wikiźródła. Nie zgłoszono żadnego wniosku o wsparcie najmniejszych projektów, takich jak Wikipodróże, Wikicytaty czy śląska Wikipedia, jednakże w wyniku realizacji jednego z wniosków pojawiły się nowe strony na Wikicytatach.

W tym miejscu powinien znaleźć się wykres. Z przyczyn technicznych nie może zostać wyświetlony. Więcej informacji
Zaakceptowane i skierowane do realizacji wnioski dotyczyły dofinansowania w kwotach od 13 PLN do 1300 PLN. Komisja udzieliła 31 tzw. małych grantów (o wartości do 250 PLN), 7 gratów o wartości między 250 a 500 PLN, 2 granty o wartości między 500 a 1000 PLN i 1 grant o wartości wyższej niż 1000 PLN. Średnia arytmetyczna wartość dofinansowania (dla 38 wniosków) wyniosła 187,10 PLN, a mediana – 114,36 PLN. Wielkości te są podobne jak w roku poprzednim, kiedy udzielono 39 małych grantów, 9 grantów między 250 a 500 PLN i 3 grantów między 500 a 1000 PLN.

Wartości zaakceptowanych wniosków oscylują wokół jedynie (odpowiednio) 1/8 i 1/13 maksymalnej regulaminowej wartości pojedynczego grantu. W tym miejscu Komisja zachęca do składania wniosków o kwoty z wyższych przedziałów dofinansowania.

W tym miejscu powinien znaleźć się wykres. Z przyczyn technicznych nie może zostać wyświetlony. Więcej informacji


Komisja przyznała dofinansowanie w łącznej kwocie 7094,49 PLN. Do dnia 10 stycznia 2019 cała kwota została rozliczona. Przyznane w 2018 roku dofinansowanie nie przekroczyło połowy limitu, który wynosił 15 000 PLN.

Wykonanie i rozliczenie poszczególnych projektów[edytuj | edytuj kod]

Zadaniem Komisji Wikigrantów jest również podsumowywanie wykonania poszczególnych projektów. Należy wskazać, że od 2013 roku obowiązki sprawozdawcze wnioskodawców w przypadku tzw. małych grantów zostały istotnie ograniczone – nie wymaga się prowadzenia i przedstawienia dokładnego i szczegółowego sprawozdania. Nadto realizacja szeregu projektów swoim zakresem przekracza ramy rocznego okresu sprawozdawczego (część wniosków została złożona w czwartym kwartale 2018 roku, realizacja części projektów została zaplanowana, przedłużona lub w porozumieniu z Komisją Wikigrantów przesunięta także na czas wykraczający poza okres sprawozdawczy). Komisja Wikigrantów zajmuje się zarówno analizą wykonania bieżących projektów, ale również podsumowuje projekty z lat poprzednich, nieskończone w danym roku, w którym uzyskano grant.

Spośród 38 wniosków zaakceptowanych i skierowanych do realizacji w 2018 roku – 31 projektów zostało już uznanych za zakończone. Większość pozostałych projektów znajduje się w zaawansowanej fazie realizacji. Efektem dotychczasowym (na dzień 10 stycznia 2019 roku) grantów jest około 1424 artykułów zilustrowanych, nowych, rozbudowanych, poprawionych lub uźródłowionych w polskojęzycznej Wikipedii (8 artykułów doprowadzonych do wyróżnienia), 14 zweryfikowanych list zabytków, około 2070 plików załadowanych na Commons, 12 nowych artykułów w Wikicytatach, 21 nowych haseł w Wikisłowniku, 12 plików dźwiękowych z nagraniami, a także 3 książki zeskanowane lub uzupełnione i opracowane w Wikiźródłach.

Komisja odnotowała, że grantobiorcy tzw. dużych grantów (tj. grantów o wartości powyżej 250 PLN), tworząc sprawozdania z realizacji grantów, wzorują się na sprawozdaniach tzw. małych grantów. Komisja nie wyrażała sprzeciwu wobec tego postępowania. Komisja zaobserwowała, iż wnioskodawcy opisują realizację grantów w dobrej woli, z zachowaniem indywidualnie rozumianej rzetelności.

Pozostałe informacje[edytuj | edytuj kod]

Komisja Wikigrantów na bieżąco prowadzi podstronę poświęconą programowi, a także monitoruje rozliczanie grantów na podstawie informacji uzyskanych z biura Stowarzyszenia. Komisja pozostawała do dyspozycji wnioskodawców i osób zainteresowanych złożeniem wniosku, udzielając odpowiedzi na zadawane pytania. W 2018 roku wnioskodawcy nie zgłosili jakichkolwiek sygnałów ani skarg dotyczących kwestii rozliczeń. Ponadto Komisja prowadziła działania informacyjne i promujące korzystanie z Wikigrantów za pomocą dostępnych kanałów komunikacji. W roku 2018 Komisja nie zaproponowała wprowadzania zmian w obsłudze Wikigrantów.

Podsumowując rok 2018, Komisja Wikigrantów wskazuje, że w 2018 roku odnotowano pewien spadek zarówno w odniesieniu do liczby składanych wniosków i wniosków kierowanych do wykonania, jak też w odniesieniu do liczby osób wnioskujących. Ze względu na mniejszą liczbę wniosków, zmniejszeniu uległa również łączna wysokość dofinansowania (średnia wysokość przyznanego dofinansowania dla pojedynczego wniosku utrzymuje się na takim samym poziomie jak w roku 2017). W przypadku grantów związanych z wyjazdami Komisja konsekwentnie i, jak się wydaje, efektywnie dąży do egzekwowania zaleceń wykorzystywania pozyskanego materiału fotograficznego w projektach Wikimedia (zwłaszcza Wikipedii). Nadal składane są wnioski przez edytorów Wikiźródeł i Wikisłownika, ich liczba kształtuje się na poziomie zbliżonym do liczby takich wniosków w roku poprzednim. Komisja sceptycznie podchodzi do wspierania wniosków związanych z projektami Wikimedia o długotrwałej niskiej dynamice, w których brakuje aktywnej społeczności (jak np. Wikinews). Projekty te mają znikomą liczbę odbiorców, dlatego finansowanie ich jest co do zasady mało efektywne. Nie oznacza to jednak, że droga do uzyskania grantu na rozwijanie treści w takich projektach jest zamknięta.

Komisja ponawia stanowisko, że Wikigranty stanowią stały i istotny projekt Stowarzyszenia, który relatywnie niewielkim kosztem przynosi wymierne korzyści dla projektów Wikimedia. Komisja Wikigrantów dziękuje wnioskodawcom za ich pracę w ramach realizacji założonych projektów, zachęcając wszystkich użytkowników do korzystania z tej formy wsparcia ich inicjatyw. Komisja, podobnie jak w poprzednich latach, również pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem Stowarzyszenia, zarówno w sferze organizacyjnej, komunikacyjnej, jak i w kwestiach dokonywania rozliczeń.

Raport przyjęty stosunkiem głosów 5/0/0 [za/przeciw/wstrzymujący się] w głosowaniu poprzez e-mail, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.