Biuletyn Informacji Publicznej

Wikigranty/2019/raport

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
RAPORT
KOMISJI WIKIGRANTÓW

za rok 2019
z dnia 29 stycznia 2020 roku

sporządzony w trybie § 7 Regulaminu Wikigrantów

Informacje ogólne

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska uchwałą UZ 2018-68 z 18 grudnia 2018 roku przeznaczył kwotę do 12 000 PLN na organizację Wikigrantów w roku 2019, ustalając, że edycja ta rozpocznie się 1 stycznia 2019 roku i potrwa do 31 grudnia 2019 roku. Wikigranty prowadzone były w oparciu o Regulamin, przyjęty uchwałą Zarządu nr UZ 2015-23 z dnia 24 marca 2015 roku.

Powołana została Komisja Wikigrantów w składzie: Ankry, Einsbor, Ented, Tar Lócesilion i Wiktoryn. Skład Komisji nie uległ zmianie w trakcie trwania edycji. Przewodniczącym Komisji wybrany został Ankry.

Opis wniosków w 2019

W 2019 roku złożonych zostało 31 wniosków wobec 40 wniosków w roku 2018. Wnioski złożyło 20 różnych użytkowników (w 2018 było to 22 użytkowników) projektów Wikimedia. Jedna osoba złożyła 4 wnioski, jedna osoba złożyła 3 wnioski, sześciu użytkowników złożyło po 2 wnioski, dwanaście osób złożyło po 1 wniosku.

Komisja przyznała dofinansowanie w 25 przypadkach (81%), 3 wnioski zostały odrzucone (10%), 2 wnioski (6%) zostały uznane za wykraczające poza zakres Wikigrantów i przekazane do rozpatrzenia Zarządowi, 1 wniosek (3%) został wycofany przez wnioskodawcę.

W tym miejscu powinien znaleźć się wykres. Z przyczyn technicznych nie może zostać wyświetlony. Więcej informacji
25 zaakceptowanych i skierowanych do realizacji wniosków dotyczyło następujących projektów Wikimedia:
  • Polskojęzycznej Wikipedii – 10 wniosków (głównie zakup pozycji bibliograficznych celem tworzenia, rozbudowy i uzupełniania źródeł w artykułach w Wikipedii;
  • Commons i Wikipedii – 11 wniosków (głównie zebranie materiału zdjęciowego oraz wykorzystanie go przy pisaniu, uzupełnianiu i rozbudowie lub ilustrowaniu artykułów);
  • Wikisłownika – 3 wnioski (zakup słowników, tworzenie nowych haseł w Wikisłowniku);
  • Commons – 1 wniosek (zebranie materiału zdjęciowego i nagranie podkastów).

Procentowy udział wniosków dotyczących Wikipedii oraz Wikimedia Commons i Wikipedii wśród wszystkich wniosków wynosi 84% i identyczny poprzednim okresie rozliczeniowym. Nie zgłoszono żadnych wniosków dotyczących mniejszych projektów (np. Wikipodróże, Wikicytaty), natomiast w przeciwieństwie do roku 2018 nie zgłoszono również żadnego wniosku dotyczącego Wikiźródeł. Jest to mocno niepokojąca informacja, gdyż oprócz malejącej liczby wniosków, zmniejsza się również liczba projektów, których wnioski dotyczą. Może to znaczyć, że edytorom mniejszych projektów Wikigranty nie są znane, lub nie są uznawane za wartościowe wsparcie.

W tym miejscu powinien znaleźć się wykres. Z przyczyn technicznych nie może zostać wyświetlony. Więcej informacji
Wnioski, na realizację których Komisja przyznała dofinansowanie opiewały na kwoty od 25 PLN do 1400 PLN. Średnia wartość dofinansowania wyniosła 224,06 PLN, zaś mediana 136,38 PLN. Komisja udzieliła 20 tzw. małych grantów (o szacowanej wartości nie większej niż 250 PLN), 3 grantów o wartości między 250 PLN a 500 PLN, 1 grantu o wartości między 500 PLN a 1000 PLN oraz 1 grantu o wartości wyższej niż 1000 PLN. Procentowy udział wniosków o mały grant jest podobny jak w poprzednim okresie rozliczeniowym, warto natomiast zaznaczyć wysoki wzrost średniej wartości grantu, jak również mediany (w poprzednim okresie rozliczeniowym było to odpowiednio 187,10 PLN i 114,36 PLN).
W tym miejscu powinien znaleźć się wykres. Z przyczyn technicznych nie może zostać wyświetlony. Więcej informacji


Ogółem Komisja przyznała dofinansowanie w wysokości 5508,87 PLN. Do dnia 21 stycznia 2020 nierozliczonych pozostało 736,6 PLN. Przyznane dofinansowanie wyniosło 46% limitu, ustalonego przez Zarząd, który wynosił 12 000 PLN.

Wykonanie i rozliczenie poszczególnych projektów

Do 29 stycznia 2020 roku rozliczonych zostało 20 projektów, 5 projektów jest aktualnie realizowanych. Efektem dotychczas zrealizowanych projektów są 383 nowe, zaktualizowane, zilustrowane lub rozbudowane artykuły na Wikipedii, 1621 plików wgranych na Commons, 330 nowych haseł w Wikisłowniku. Do 29 stycznia 2020 księgowo rozliczone zostało 23 granty, 2 projekty czekają na rozliczenie.

W roku 2019 Komisja uznała za zakończone, oprócz podsumowanych wyżej, 4 projekty przyznane w poprzednim okresie rozliczeniowym. W wyniku tychże 95 artykułów na Wikipedii zostało opracowanych, poprawionych, zaktualizowanych bądź zilustrowanych, powstało ponadto 100 nowych haseł w Wikisłowniku. Komisja zwraca uwagę, że nadal w realizacji znajdują się 3 projekty zgłoszone w 2018 roku, oraz pojedyncze projekty z lat poprzednich. Chcąc uporządkować te sytuacje Komisja zawnioskowała, a Zarząd przychylił się do wniosku, o dopisaniu w § 15 ustępu 6, mówiącego o maksymalnym czasie realizacji grantu.

Pozostałe informacje

Komisja zaopiniowała Zarządowi przedłużenie programu na kolejny rok, sugerując jednocześnie kilka zmian w regulaminie, w tym zmianę limitu tzw. małego grantu z 250 PLN na 500 PLN. Komisja wyraża nadzieję, że wpłynie to pozytywnie na ilość wniosków, gdyż uprości sposób raportowania dla bardziej kosztownych grantów.

W trakcie okresu rozliczeniowego wnioskujący o mały grant przedłożył, powołując się na § 15 ust. 5 Regulaminu, rozliczenie na wyższą kwotę, która nie mieściła się już w tzw. małym grancie. Komisja zdecydowała o nie przyznawaniu dodatkowego dofinansowania na ten grant. Komisja nie uznała za stosowne doprecyzowywać Regulaminu w tym zakresie.

Pomimo spadającej liczby wniosków i łącznej kwoty dofinansowania, Komisja uważa Wikigranty za istotny i ważny projekt Stowarzyszenia, którego potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Komisja zwraca uwagę na brak wniosków dotyczących Wikipodróży, Wikicytatów, Wikiźródeł, Wikibooks oraz Wikinews. Może to oznaczać bądź niską popularność tej formy wspierania społeczności w rzeczonych projektach, bądź niską generalną aktywność w tychże. Komisja zachęca wszystkich edytorów do korzystania z możliwości dofinansowania dostępu do źródeł, a Zarząd i Pracowników Stowarzyszenia do szerszego popularyzowania Wikigrantów w społecznościach.

Komisja dziękuje wnioskodawcom za ich wysiłki i czas poświęcony na rzecz rozbudowy projektów. Komisja pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem i Pracownikami w zakresie organizacji i rozliczeń grantów, jednocześnie Komisja uważa, że Stowarzyszenie powinno położyć większy nacisk na informowanie o projekcie Wikigrantów.

Raport przyjęty stosunkiem głosów 4/0/0 [za/przeciw/wstrzymujący się] w głosowaniu poprzez e-mail, przy czym jeden członek Komisji nie wziął udziału w głosowaniu.