Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

O konkursie

[edytuj | edytuj kod]

Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne działa od marca 2011 roku i jest jednym z najprężniej działających wikiprojektów w polskojęzycznej Wikipedii. Jego celem jest tworzenie i poprawianie w trakcie tygodniowych lub weekendowych akcji jak największej liczby artykułów o danej tematyce.

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie efektywności Wikiprojektu Tygodnie Tematyczne. Jego uczestnicy będą otrzymywać gadżety związane z Wikipedią lub nagrody źródłowe, w zależności od stopnia swojego zaangażowania.

Projekt ma doprowadzić do zwiększenia uczestnictwa w Wikiprojekcie Tygodnie Tematyczne, a jednocześnie do zwiększenia liczby artykułów wysokiej jakości.

Więcej o projekcje na jego stronie w Wikipedii

Regulamin

[edytuj | edytuj kod]

Regulamin

[edytuj | edytuj kod]
Regulamin Konkursu Tygodnie Tematyczne
Przyjęty uchwałą UZ 2019-11

§ 1. Zakres przedmiotowy
 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele Konkursu Tygodnie Tematyczne;
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
  3. sposób powoływania i odwoływania oraz zakres obowiązków koordynatora;
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Konkurs – Konkurs Tygodnie Tematyczne organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  2. Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
  3. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  4. Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia nagrWikimedia Polska, o którym mowa w Statucie.
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.


§ 2. Konkurs i jego edycje
 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs związany jest z inicjatywą Tygodnie Tematyczne organizowaną w Wikipedii w ramach Wikiprojektu:Tygodnie tematyczne, zwany dalej Wikiprojektem.
 3. Celem Konkursu jest w szczególności:
  1. wyróżnienie wikipedystów szczególnie zaangażowanych we wzbogacenie Wikipedii o nowe treści i poprawę jakości dostępnych już treści w ramach inicjatywy Tygodnie Tematyczne;
  2. promowanie aktywności w dzieleniu się wiedzą;
  3. promowanie zaangażowania się w działalność Projektów Wikimedia, a w szczególności Wikipedii.
 4. Konkurs przeprowadzany jest w ramach edycji Tygodni Tematycznych, których harmonogram i zakres tematyczny ustalany jest w ramach Wikiprojektu, przy czym w tym samym czasie może trwać tylko jedna edycja. Edycja powinna zostać ogłoszona na tyle wcześniej, a jej zakres tematyczny określony w taki sposób, by umożliwić i zachęcić do udziału w niej jak największą liczbę wikipedystów.
 5. W konkursie nagradzany jest udział w edycjach Tygodni Tematycznych rozpoczynających się po 08.02.2019 i kończących się do końca 2019 roku czasu warszawskiego.
 6. Stowarzyszenie Wikimedia Polska zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu przed terminem wskazanym w § 2 pkt. 5. W takim przypadku data i godzina zakończenia konkursu zostanie wskazana w odpowiedniej Uchwale Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska i ogłoszona w zwyczajowy sposób, a punkty i nagrody za uczestnictwo po dacie i godzinie zakończenia konkursu nie będą przyznawane.


§ 3.
Nagrody
 1. Warunkiem otrzymania nagrody jest uzbieranie określonej liczby wirtualnych odznaczeń nazywanych pieczątkami.
 2. Pieczątkę otrzymuje każda osoba, która w ramach edycji Konkursu uzyska 6 punktów. Za napisanie nowego hasła o wielkości co najmniej 2kB lub rozbudowanie hasła o co najmniej 2kB przyznaje się 1 punkt, za napisanie nowego hasła o wielkości co najmniej 5kB lub rozbudowanie hasła o co najmniej 5 kB przyznaje się 2 punkty.
  1. Wymienione powyżej hasła muszą być związane z zakresem tematycznym edycji Konkursu, a ich napisanie lub rozbudowa musi odbyć się w czasie jego trwania.
  2. Do konkursu wliczane są tylko hasła spełniające zasady i zalecenia Wikipedii (w szczególności zasadę weryfikowalności) oraz zgłoszone na stronie Konkursu.
 3. W ramach jednej edycji Konkursu dany użytkownik może otrzymać maksymalnie 3 pieczątki.
 4. Pieczątki przyznawane są tylko w tych edycjach konkursu, w których napisano co najmniej 20 nowych haseł o wielkości co najmniej 2kB
 5. Po uzbieraniu określonej liczby pieczątek dany użytkownik może wymienić je na nagrody według wzoru wpisanego na stronie Wikiprojekt:Tygodnie tematyczne/Nagrody, na której zamieszcza swój wybór.
  1. Nagrody przysługują po zdobyciu kolejno łącznie 5, 8 i 11 pieczątek.
  2. Po zdobyciu 5 pieczątek przysługuje nagroda gadżetowa: kubek z nadrukiem Tygodni Tematycznych.
  3. Po zdobyciu 3 kolejnych pieczątek (łącznie 8 pieczątek) przysługuje nagroda gadżetowa do wyboru: 1) torba bawełniana i kubek z nadrukiem Tygodni Tematycznych albo 2) t-shirt z nadrukiem Tygodni Tematycznych, albo 3) worek na plecy z nadrukiem Tygodni Tematycznych.
  4. Po zdobyciu 3 kolejnych pieczątek (łącznie 11 pieczątek) przysługuje do wyboru nagroda źródłowa albo nagroda gadżetowa: kubek termiczny z nadrukiem Tygodni Tematycznych.
  5. Po uzyskaniu nagrody za 11 pieczątek wykorzystane dotąd pieczątki wygasają.
  6. Dany użytkownik może odebrać nagrodę za 11 pieczątek nie więcej niż 2 razy.
 6. Nagrody źródłowe stanowić mogą wszelkie źródła informacji i wiedzy w szczególności książki (w tym również e-booki), czasopisma, płatny dostęp do baz danych itp., nieprzekraczające kwoty 100 PLN.
 7. Stowarzyszenie Wikimedia Polska zapewnia rozsyłkę nagród wyłącznie na teren krajów znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym w momencie ogłoszenia wejścia w życiu regulaminu, w obrębie kontynentu europejskiego.


§ 4. Koordynator
 1. Koordynator odpowiada za organizację Konkursu ze strony Stowarzyszenia.
 2. Koordynator wykonuje czynności określone w regulaminie.
 3. Koordynator powoływany i odwoływany jest uchwałą Zarządu Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.
 4. Koordynatorem nie może być członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.


§ 5. Ustalenie osób nagradzanych
 1. Koordynator nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia danej edycji Konkursu ustala liczbę otrzymanych przez użytkowników pieczątek, o czym informuje na podstronie Konkursu.
 2. W celu ustalenia osób nagradzanych koordynator w niezbędnym zakresie współpracuje z wikipedystami działającymi w Wikiprojekcie.
 3. W razie potrzeby lub wątpliwości koordynator może zasięgnąć opinii Zarządu Stowarzyszenia lub członków Zarządu Stowarzyszenia, przewodniczącego lub członków Komisji Wikigrantów, członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania Wikipedii.
 4. Osobą nagradzaną nie może zostać koordynator, członek Zarządu Stowarzyszenia oraz członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu.
 5. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenia do wyboru osób nagradzanych w ciągu 48 godzin od chwili opublikowania liczby zdobytych pieczątek przez koordynatora. W takim wypadku o przyznaniu pieczątek w danej edycji Konkursu decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 6. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.


§ 6. Nagrody gadżetowe
 1. Wysyłka nagród gadżetowych następuje czterokrotnie w ciągu roku – w okresie 20–30 marca 2019, w okresie 20–30 czerwca 2019, w okresie 20–30 września 2019 oraz 31 grudnia 2019–15 stycznia 2020, przy czym Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do skrócenia Konkursu na mocy odrębnej uchwały.
 2. W celu wysłania nagród gadżetowych koordynator kontaktuje się z osobami, które je wybrały za pomocą mechanizmu "wyślij e-mail" i pozyskuje dane potrzebne do wysyłki.
 3. Ostatecznego wyboru nagrody gadżetowej należy dokonać do 7 stycznia 2020 roku, po upływie tej daty zdobyte pieczątki tracą ważność.


§ 7. Nagrody źródłowe
 1. Nagrodzony wybierający nagrodę źródłową umieszcza informację o swoim wyborze na stronie Wikiprojekt:Tygodnie tematyczne/Nagrody poprzez wskazanie wybranej pozycji i miejsca dostępnego nabycia.
 2. Koordynator ma prawo nie przyjąć wyboru, jeśli uzna, że nie spełnia on kryteriów wskazanych w § 3. ust. 7 Regulaminu. Wówczas nagrodzonemu przysługuje prawo dokonania jeszcze jednego wyboru. Gdy i ten nie będzie zgodny z kryteriami Regulaminu, nagrody nie przyznaje się.
 3. Osoba nagradzana może wskazać kilka pozycji, jeżeli są dostępne w tym samym miejscu nabycia, a łączna wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w § 3. ust. 8 Regulaminu.
 4. Osoba nagradzana traci prawo do otrzymania nagrody w przypadku nie wskazania nagrody w terminie 7 dni od zawiadomienia o wygraniu konkursu.


§ 8. Zakup nagrody źródłowej
 1. Nagrodzony dokonuje zakupu nagrody źródłowej z własnych środków.
 2. Koszty wysyłki nagrody refundowane są z środków przeznaczonych na Wikiprojekt.
 3. Nagrodzony, dokonując zakupu, zobowiązany jest uzyskać fakturę wystawioną na:
  Stowarzyszenie Wikimedia Polska
  ul. Tuwima 95, pok. 15
  90-031 Łódź, Polska
  NIP: 728-25-97-388
 4. Osoba nagradzana po dokonaniu zakupu wysyła na adres siedziby Stowarzyszenia oryginał faktury oraz dane niezbędne do dokonania przelewu bankowego refundującego zakup i jednocześnie zawiadamia poprzez e-mail koordynatora o fakcie dokonania zakupu.
 5. Po sprawdzeniu poprawności danych skarbnik Stowarzyszenia dokonuje przelewu refundującego kwotę zakupu nagrody i kosztów jej przesyłki.


§ 9. Nagrody specjalne
 1. W Konkursie mogą zostać przyznane nagrody specjalne. Nagrodę specjalną przyznaje się za szczególne zaangażowanie w Konkurs, w szczególności w postaci regularnej aktywności, nowatorskich pomysłów, doprowadzania artykułów do wyróżnień, tworzenia nowych artykułów obecnych w licznych innych edycjach językowych Wikipedii, tworzenia i rozwijania artykułów zamieszczanych w rubryce "Czy wiesz", wartościowego debiutu, aktywności w organizacji i promocji Konkursu oraz pozyskiwania nowych uczestników Konkursu.
 2. Nagrodę specjalną stanowić mogą wszelkie źródła informacji i wiedzy w szczególności książki (w tym również e-booki), czasopisma, płatny dostęp do baz danych itp.
 3. W jednym miesiącu można przyznać nie więcej niż dwie nagrody specjalne.
 4. Nagrodę specjalną przyznaje Komisja Wikigrantów, zwana dalej Komisją, powołana przez Zarząd Stowarzyszenia do obsługi programu Wikigranty. Komisja może przyznać nagrodę specjalną na wniosek koordynatora, Zarządu Stowarzyszenia lub każdego z członków Zarządu Stowarzyszenia, członka zwyczajnego Stowarzyszenia, a także z inicjatywy własnej.
 5. Wniosek o przyznanie nagrody specjalnej składa się poprzez e-mail do Przewodniczącego Komisji lub któregokolwiek z jej członków. Komisja podejmuje decyzję w głosowaniu poprzez e-mail na zasadach określonych w Regulaminie Wikigrantów.
 6. Osobą nagradzaną nagrodą specjalną nie może zostać koordynator, a także członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, członek Komisji Wikigrantów ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu.
 7. Przewodniczący Komisji o wyniku głosowania poprzez e-mail powiadamia koordynatora, a w przypadku przyznania nagrody specjalnej również Zarząd Stowarzyszenia. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenie w ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia co do przyznania nagrody specjalnej. W takim wypadku o przyznaniu nagrody specjalnej decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 8. Do zakupu nagrody źródłowej § 8. stosuje się odpowiednio.


§ 10. Rozliczenie Konkursu
 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada koordynator.
 2. Koordynator na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty), o wybranych nagrodach, a także prowadzi rozliczenie Konkursu.


§ 11. Postanowienia końcowe

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Nagrody

[edytuj | edytuj kod]
Nagroda Divino Four.mg Kokodyl Luki4812 MOs810 Zala
Kubek przysługuje tak tak tak tak tak tak
wysłane (t/n) tak tak tak tak tak
Za 8 pieczątek

(torba bawełniana ikubek

albo t-shirt

albo worek na plecy.)

przysługuje tak tak tak tak tak
co wybrał brak info koszulka koszulka worek koszulka
wysłane nie tak - 5.08.2019 tak - 5.08.2019 tak - 5.08.2019 tak - 5.08.2019
Za 11 pieczątek

(źródło albo kubek termiczny)

przysługuje tak tak tak tak
co wybrał brak info źródło - książki źródło - mapy źródło - książka
wysłane nie rozliczono 92,80 rozliczono 100,58zł

Stan nagród w biurze

[edytuj | edytuj kod]
 • kubki:2 (?)
 • torby bawełniane:
 • worki: 9
 • kubki termiczne: 9

Stan środków

[edytuj | edytuj kod]
 • Budżet: 5000 zł
wydatki
Co Kwota Zapłacone Faktura
10 kubków 215,90 zł tak tak
 • grafika na kubki:
 • kubki:

Archiwum

[edytuj | edytuj kod]