Biuletyn Informacji Publicznej

Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne/2018

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne działa od marca 2011 roku i jest jednym z najprężniej działających wikiprojektów w polskojęzycznej Wikipedii. Jego celem jest tworzenie i poprawianie w trakcie tygodniowych lub weekendowych akcji jak największej liczby artykułów o danej tematyce. Za koordynację wyżej wymienionych działań odpowiedzialny jest koordynator konkursu wyznaczony przez Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie efektywności Wikiprojektu Tygodnie Tematyczne. Po zakończeniu danej akcji (tygodnia tematycznego) i podliczeniu artykułów zakładane jest przyznanie nagród. Nagrodę główną otrzyma wikipedysta, który w całej akcji napisał lub rozwinął najwięcej artykułów (o określonej wielkości, nie mniej niż 5). W przypadku efektywnych Tygodni Tematycznych, gdy w danej edycji powstało co najmniej 40 artykułów określonej wielkości, przyznaje się również nagrodę losową. Nagrodami są książki lub inne wartościowe źródła informacji i wiedzy wybrane osobiście przez zwycięzcę w jednej z dwóch kategorii cenowych odpowiadających konkretnej wygranej.

Projekt ma doprowadzić do zwiększenia uczestnictwa w Wikiprojekcie Tygodnie Tematyczne, a jednocześnie do zwiększenia liczby artykułów wysokiej jakości.

Regulamin

Regulamin Konkursu Tygodnie Tematyczne
Przyjęty uchwałą UZ 2016-52, zmieniony uchwałami UZ 2017-10, UZ 2017-12 i UZ 2017-29.


§ 1. Zakres przedmiotowy
 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele Konkursu Tygodnie Tematyczne, zwanego dalej Konkursem;
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
  3. sposób powoływania i odwoływania koordynatora;
  4. zakres obowiązków koordynatora.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Konkurs – Konkurs Tygodnie Tematyczne organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  2. Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
  3. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  4. Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska, o którym mowa w Statucie.
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.


§ 2. Konkurs i jego edycje
 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs związany jest z inicjatywą „tygodnie tematyczne” organizowaną w Wikipedii w ramach Wikiprojektu:Tygodnie tematyczne, zwany dalej Wikiprojektem.
 3. Celem Konkursu jest w szczególności:
  1. wyróżnienie wikipedystów szczególnie zaangażowanych we wzbogacenie Wikipedii o nowe treści i poprawę jakości dostępnych już treści w ramach inicjatywy „tygodnie tematyczne”;
  2. promowanie aktywności w dzieleniu się wiedzą;
  3. promowanie zaangażowania się w działalność Projektów Wikimedia, a w szczególności Wikipedii.
 4. Konkurs przeprowadzany jest w ramach edycji, których harmonogram i zakres tematyczny ustalany jest w ramach Wikiprojektu, przy czym w tym samym czasie może trwać tylko jedna edycja. Edycja powinna zostać ogłoszona na tyle wcześniej, a jej temat określony w taki sposób, by umożliwić i zachęcić do udziału w niej jak największą liczbę wikipedystów.


§ 3.
Nagrody
 1. Nagrody są przyznawane oddzielnie dla każdej edycji Konkursu.
 2. W Konkursie przyznawane są nagrody:
  1. nagroda główna,
  2. nagroda losowa, która jest przyznawana tylko w tych edycjach Konkursu, w ramach których napisano łącznie minimum 40 nowych artykułów, które spełniają zasady i zalecenia obowiązujące w Wikipedii i mają długość co najmniej 2 kB.
 3. Nagrodę główną, o której mowa w § 3. pkt 2.1., otrzymuje osoba, która jest głównym autorem największej liczby nowych artykułów lub rozwinięć już istniejących artykułów, wpisanych na listę Wikiprojektu w sekcji dotyczącej tygodnia tematycznego prowadzonego w ramach danej edycji Konkursu, które spełniają zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii. Uwzględniane są artykuły nowe o długości co najmniej 5 kB oraz rozwinięcia już istniejących artykułów, gdy autor rozwinął dany artykuł o co najmniej 5 kB tekstu. Nagrodę przyznaje się w przypadku, gdy liczba artykułów, o których mowa w dwóch zdaniach poprzednich, będzie nie mniejsza niż 5. W przypadku remisu o wygranej decyduje łączna liczba nowych artykułów o długości co najmniej 2 kB.
 4. Nagrodę losową, o której mowa w § 3. pkt 2.2., otrzymuje jedna wylosowana osoba spośród uczestników danej edycji Konkursu.
  1. W losowaniu uczestniczą osoby, które są głównymi autorami co najmniej jednego nowego artykułu, wpisanego na listę Wikiprojektu w sekcji dotyczącej tygodnia tematycznego prowadzonego w ramach danej edycji Konkursu, który spełnia zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii i ma długość co najmniej 2 kB.
  2. W losowaniu nie uczestniczy osoba, która w danej edycji Konkursu otrzymała nagrodę, o której mowa w § 3. pkt 2.1.
  3. Losowanie osoby przeprowadzane jest przez koordynatora lub osobę przez niego wyznaczoną w następujący sposób:
  a) koordynator tworzy listę alfabetyczną nazw użytkowników w Wikipedii spośród osób spełniających kryteria opisane w § 3. pkt 4.1. z wyłączeniem osoby, o której mowa w § 3. pkt 4.2., a następnie nadaje im numery porządkowe 1, 2, 3… itd.;
  b) Następnie z użyciem generatora dostępnego na stronie https://www.random.org/widgets/integers/iframe.php?title=True+Random+Number+Generator&buttontxt=Generate koordynator losuje jedną liczbę naturalną z przedziału od 1 do X, gdzie X oznacza liczbę porządkową przypisaną do ostatniej nazwy użytkownika na liście, o której mowa powyżej. Zwycięzcą zostaje osoba, która ma na liście numer odpowiadający wylosowanej liczbie;
  c) Przebieg losowania zostaje upubliczniony niezwłocznie przez koordynatora w formie krótkiego zapisu wideo ekranu urządzenia, na którym przeprowadzono losowanie.
 5. Nagrodę główną, o której mowa w § 3. pkt 2.1., stanowić mogą wszelkie źródła informacji i wiedzy w szczególności książki (w tym również e-booki), czasopisma, płatny dostęp do baz danych itp., nieprzekraczające kwoty 100 PLN.
 6. Nagrodę losową, o której mowa w § 3. pkt 2.2., stanowić mogą wszelkie źródła informacji i wiedzy w szczególności książki (w tym również e-booki), czasopisma, płatny dostęp do baz danych itp., nieprzekraczające kwoty 75 PLN.
 7. Źródła informacji i wiedzy stanowiące nagrody muszą spełniać kryteria przydatności i wiarygodności przy redagowaniu artykułów w Wikipedii, zgodnie z zasadą opisaną na stronie Wikipedia:Weryfikowalność.
 8. Zakazane jest uczestniczenie w jednej edycji konkursu przy pomocy więcej niż jednego konta użytkownika w Wikipedii. Osoby naruszające powyższy zakaz zostają wyłączone z Konkursu na 10 kolejnych jego edycji.


§ 4. Koordynator
 1. Koordynator odpowiada za organizację Konkursu ze strony Stowarzyszenia.
 2. Koordynator wykonuje czynności określone w regulaminie.
 3. Koordynator powoływany i odwoływany jest uchwałą Zarządu Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.
 4. Koordynatorem nie może być członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.


§ 5. Ustalenie osób nagradzanych
 1. Koordynator nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia danej edycji Konkursu ustala osoby nagradzane, o czym niezwłocznie powiadamia Zarząd Stowarzyszenia poprzez e-mail.
 2. W celu ustalenia osób nagradzanych koordynator w niezbędnym zakresie współpracuje z wikipedystami działającymi w Wikiprojekcie.
 3. W razie potrzeby lub wątpliwości koordynator może zasięgnąć opinii Zarządu Stowarzyszenia lub członków Zarządu Stowarzyszenia, przewodniczącego lub członków Komisji Wikigrantów, członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania Wikipedii.
 4. Osobą nagradzaną nie może zostać koordynator, a także członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, koordynator wskazuje inną osobę.
 5. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenia do wyboru osób nagradzanych w ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia Zarządu Stowarzyszenia przez koordynatora. W takim wypadku o osobach nagradzanych decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 6. W przypadku braku zastrzeżeń koordynator niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 7. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.


§ 5a. Nagrody specjalne
 1. W Konkursie mogą zostać przyznane nagrody specjalne. Nagrodę specjalną przyznaje się za szczególne zaangażowanie w Konkurs, w szczególności w postaci regularnej aktywności, nowatorskich pomysłów, doprowadzania artykułów do wyróżnień, tworzenia nowych artykułów obecnych w licznych innych edycjach językowych Wikipedii, tworzenia i rozwijania artykułów zamieszczanych w rubryce "Czy wiesz", wartościowego debiutu, aktywności w organizacji i promocji Konkursu oraz pozyskiwania nowych uczestników Konkursu.
 2. Nagrodę specjalną stanowić mogą wszelkie źródła informacji i wiedzy w szczególności książki (w tym również e-booki), czasopisma, płatny dostęp do baz danych itp., nieprzekraczające kwoty 75 PLN.
 3. W jednym kwartale można przyznać nie więcej niż sześć nagród specjalnych.
 4. Osobą nagradzaną nie może zostać koordynator, a także członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, członek Komisji Wikigrantów ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu.
 5. Nagrodę specjalną przyznaje Komisja Wikigrantów, zwana dalej Komisją, powołana przez Zarząd Stowarzyszenia do obsługi programu Wikigranty. Komisja może przyznać nagrodę specjalną na wniosek koordynatora, Zarządu Stowarzyszenia lub każdego z członków Zarządu Stowarzyszenia, członka zwyczajnego Stowarzyszenia, a także z inicjatywy własnej.
 6. Wniosek o przyznanie nagrody specjalnej składa się poprzez e-mail do Przewodniczącego Komisji lub któregokolwiek z jej członków. Komisja podejmuje decyzję w głosowaniu poprzez e-mail na zasadach określonych w Regulaminie Wikigrantów.
 7. Przewodniczący Komisji o wyniku głosowania poprzez e-mail powiadamia koordynatora, a w przypadku przyznania nagrody specjalnej również Zarząd Stowarzyszenia. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenie w ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia co do przyznania nagrody specjalnej. W takim wypadku o przyznaniu nagrody specjalnej decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 8. § 5. ust. 6. i 7. Regulaminu stosuje się odpowiednio.


§ 6. Wybór nagrody
 1. Nagrodzony dokonuje wyboru nagrody poprzez wskazanie tytułu pozycji i miejsca, gdzie można ją nabyć, po czym zawiadamia o tym fakcie poprzez umieszczenie informacji o swoim wyborze na stronie Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne/Wybór nagród.
 2. Koordynator ma prawo nie przyjąć wyboru, jeśli uzna, że nie spełnia on kryteriów wskazanych w § 3. Regulaminu. Wówczas nagrodzonemu przysługuje prawo dokonania jeszcze jednego wyboru. Gdy i ten nie będzie zgodny z kryteriami Regulaminu, nagrody nie przyznaje się.
 3. Osoba nagradzana może wskazać kilka pozycji, jeżeli są dostępne w tym samym miejscu, a łączna wartość nie przekracza kwot, o których mowa odpowiednio w § 3. pkt 5. lub 6. oraz § 5a. ust. 2.
 4. Osoba nagradzana traci prawo do otrzymania nagrody w przypadku nie wskazania nagrody w terminie 7 dni od zawiadomienia o wygraniu konkursu.


§ 7. Zakup nagrody
 1. Nagrodzony dokonuje zakupu nagrody z własnych środków.
 2. Koszty wysyłki nagrody refundowane są z środków przeznaczonych na Wikiprojekt.
 3. Nagrodzony, dokonując zakupu, zobowiązany jest uzyskać fakturę wystawioną na:
  Stowarzyszenie Wikimedia Polska
  ul. Tuwima 95, pok. 15
  90-031 Łódź, Polska
  NIP: 728-25-97-388
 4. Osoba nagradzana po dokonaniu zakupu wysyła na adres siedziby Stowarzyszenia oryginał faktury oraz dane niezbędne do dokonania przelewu bankowego refundującego zakup i jednocześnie zawiadamia poprzez e-mail koordynatora o fakcie dokonania zakupu.
 5. Po sprawdzeniu poprawności danych skarbnik Stowarzyszenia dokonuje przelewu refundującego kwotę zakupu nagrody i kosztów jej przesyłki.


§ 8. Rozliczenie Konkursu
 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada koordynator.
 2. Koordynator na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez pdanie nazwy wikipedysty), o wybranych nagrodach, a także prowadzi rozliczenie Konkursu.


§ 9. Postanowienia końcowe

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Budżet

Przyznany budżet (UZ 2018-25 i UZ 2018-69) = 3000 + 1500 = 4500 PLN
Wykorzystane (przyznane) = 3600 PLN
Zostało: 900 PLN

Nagrody: Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne/Wybór nagród

Nazwa Tygodnia Nagroda główna Koszt nagrody I Nagroda losowana Koszt nagrody II Suma wydatków Status rozliczenia ze Stowarzyszeniem
Wenezuelski Zala 100,00 99kerob 89,00 189,00 Zala: faktura, rozliczono

99kerob: faktura, rozliczono (71,40zł+przesyłka 17,60zł)

Irlandzki II Fiszka 99,00 Mathieu Mars 71,10 170,10 FIszka: faktura, rozliczono

Mathieu Mars: faktura, rozliczono

Otwartych i wolnych treści katafrakt 96,00 nie spełniono warunków do przeprowadzenia losowania 96,00 katafrakt: faktura, rozliczono
Tydzień Ochrony Przyrody Ciszema 91,00 nie spełniono warunków do przeprowadzenia losowania 91,00 Ciszema: faktura, rozliczono
Geografii Fizycznej Ciszema 117,80 Torrosbak 73,10 190,90 Ciszema: faktura, rozliczono

Torrosbak: faktura, rozliczono

Portugalski Fiszka 97,00 Divino 97,00 Fiszka: faktura, rozliczono
Izraelski II Zala 103,88 nie spełniono warunków do przeprowadzenia losowania 103,88 Zala: faktura, rozliczono
Medycyny II Fallaner nie spełniono warunków do przeprowadzenia losowania
Maltański Pygar1954 Subtropical-man 75,00 75,00 Subtropical-man: faktura, rozliczono
Australijski III MetjuLFC Offeliaa
Cypryjski II Fradi 83,90 nie spełniono warunków do przeprowadzenia losowania 83,90 Fradi: faktura, rozliczono
Obszarów polarnych Fradi 100 Swmar 74,80 174,80 Swmar: faktura, rozliczono

Fradi: faktura, rozliczono

Kanadyjski III Wiroid 109,84 Wojsław Brożyna 78,15 187,99 Wiroid: faktura, rozliczono

Wojsław Brożyna: rozliczono

Północnokoreański Wiroid 100 Drzewianin 71,80 171,80 Drzewianin: faktura, rozliczono

Wiroid: faktura, rozliczono

Belgijski Wiroid 100 100 Wiroid: faktura, rozliczono
Motoryzacyjny Wiroid 106,57 nie spełniono warunków do przeprowadzenia losowania 106,57 Wiroid: faktura, rozliczono
Duński nie przyznano 1player 67,88 67,88 1player: faktura, rozliczono
Palestyński Wiroid 111,01 NH2501 77,87 188,88 Wiroid: faktura, rozliczono

NH2501: faktura, rozliczono

Języka polskiego Wiroid 100,00 Wojsław Brożyna 78,40 178,40 Wojsław Brożyna: faktura, rozliczono

Wiroid: faktura, rozliczono (na jednej fakturze z Tyg.Muzyki)

Biologiczny V Carabus Kwiatek24
Muzyki Wiroid 108,04 Camomilla 108,04 Wiroid: faktura, rozliczono (na jednej fakturze z Tyg.Jęz.Polskiego)
Gwinei Równikowej Michalpietrzak2002 Zrzekł się nie spełniono warunków do przeprowadzenia losowania
Śląski MOs810 97,10 nie spełniono warunków do przeprowadzenia losowania 97,10 MOs810: faktura, rozliczono
I wojny światowej Zala 100,04 nie spełniono warunków do przeprowadzenia losowania 100,04 Zala: faktura, rozliczono (na jednej fakturze z Tyg. Roku 1918)
Roku 1918 Zala 100,00 MOs810 75,00 175,00 Zala:  faktura, rozliczono (na jednej fakturze z Tyg.I wojny światowej)

MOs810: faktura, rozliczono

Islandzki Bhb Kokodyl
Peruwiański Zala 101,87 AleksanderTv2119 101,87 Zala: faktura, rozliczono
Wielkopolski MOs810 92,70 nie spełniono warunków do przeprowadzenia losowania 92,70 MOs810: faktura, rozliczono
Chilijski Zala 103,55 Carabus 103,55 Zala: faktura, rozliczono
Razem 3051,40
0,00

(zrealizowane)
0 (przyznane)

Pogrubienie - zrealizowane Wikiprojekt:Tygodnie tematyczne

Nagrody specjalne

Nagrody przyznawane za szczególne zaangażowanie w konkurs, decyzją Komisji Wikigrantów

(uwaga - nagrody wynoszą 75 zł, inaczej niż nagrody główne)

Nazwa użytkownika Powód przyznania Koszty nagrody Status rozliczenia ze Stowarzyszeniem
... ... .. ..

Archiwum

Przypisy