Dyskusja:Organizacja pożytku publicznego

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Najnowszy komentarz napisał 2 lata temu WTM w wątku Wsparcie
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Na co można wykorzystać pieniądze z OPP

[edytuj kod]
 • Musi to być zgodne z celami Statutowymi Stowarzyszenia
 • Musi to być zgodne z celami wymienionymi w Ustawie o OPP Art. 4 [1].
 • Patrz też: Preliminarz budżetowy na rok 2008 - które pewnie będzie trzeba mocno zmienić we wrześniu na Walnym...

Ustawa o OPP

[edytuj kod]

Art 4 Ustawy :

Sfera zadań publicznych, o której mowa w ustawie, obejmuje zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a) zapewnienia zorganizowanej opieki byłym ¿ołnierzom zawodowym, którzy
uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej,
inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych
praw kobiet i mężczyzn;
9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
12) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
14) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
15) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym;
17) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
19) ratownictwa i ochrony ludności;
20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
w kraju i za granicą;
21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
22) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
23) promocji i organizacji wolontariatu;
24) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3
ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23.

Art 8 i 9 naszego statutu

[edytuj kod]
Art. 8.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy ogólnej oraz szczegółowej z dziedzin nauki, kultury, edukacji oraz sztuki.
 2. Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej.
Art. 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Wspieranie tworzenia, gromadzenia i rozwoju projektów opartych na technologii wiki, tj. umożliwiających edytowanie treści wszystkim uprawnionym do tego użytkownikom.
 2. Dostarczanie przez Internet pełnej zawartości wymienionych projektów w oparciu o wolne licencje, jak np. GNU Free Documentation License, wydaną poprzez Free Software Foundation.
 3. Reprezentowanie na zewnątrz projektów internetowych Wikipedia, Wikisłownik, Wikicytaty, Wikinews, Wikiźródła, Wikibooks oraz innych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc., zwanych dalej "Projektami Wikimedia", w szczególności w językach polskim, kaszubskim oraz w jakimkolwiek innym języku używanym przez grupę etniczną bądź narodową istniejącą tradycyjnie m.in. na terenach Polski.
 4. Wspieranie finansowe organizacji nadrzędnej Wikimedia Foundation, Inc., w celach instalacji i zarządzania serwerów dla Projektów Wikimedia.

Wnioski ogólne

[edytuj kod]

Z tego wniosek, że możemy wydawać te pieniądze na wszystkie cele wymienione w ustawie oprócz punktów: 1, 1a, 7, 19, 20, 24, które zupełnie nie pasują do naszych celów statutowych. Ze względu na apolityczność projektów Wikimedia ryzykowne wydają się też ew. działania, które dałoby się zaliczyć do punktów: 3, 8, 18, 21 i 22.

Wnioski szczegółowe

[edytuj kod]

Pozostaje zatem (w nawiasach umieściłem moją ocenę w skali od 1 do 10 przystawania do naszych celów zasadniczych, czyli gromadzenia i udostępniania wiedzy na wolnych licencjach):

 • nauka, edukacja, oświata, wychowanie (10 - sformułowanie jest tak ogólne, że podpada pod to cała nasza działalność)
 • kultura, sztuka itd... (10 - wszelkie projekty digitalizacji zasobów muzealnych, czy fotografowanie imprez artystycznych pasują tu idealnie)
 • kultura fizyczna i sport (10 - jw. jeśli traktować jako rozpowszechnianie wiedzy o sporcie)
 • upowszechnianie wiedzy o obronności (10 - pasuje idealnie)
 • promocja i organizacja wolontariatu (8 - mamy to nawet w statut wpisane - można pod to podciągać wszelkie koszty organizacji imprez integracyjnych i wiki-szkolenia)
 • krajoznawstwo (8 - jeśli rozumiane jako rozpowszechnianie wiedzy - dałoby się np: pod to podciągnąć finansowanie wycieczek mający za zadanie opisać i sfotografować jakieś miejsce w Polsce)
 • rozwój wspólnot lokalnych (5 - jeśli rozumiana jako rozpowszechnianie wiedzy o wspólnotach lokalnych - dałoby się np: jakoś sfinansować projekty opisów małych miejscowości czy lokalnych tradycji ludowych np: w formie wikiprojektu, czy projektu szkolnego)
 • ekologia, ochrona środowiska (5 - w sensie opisywania zjawisk tylko, choć np: projekt w rodzaju opisanie i sfotografowanie ginących gatunków by tu pasował...)
 • ochrona i promocja zdrowia (5 - rozumiana jako rozpowszechnienie wiedzy medyczne, ale np: wydanie bezpłatnego DVD ze spisem chorób czy leków na podstawie art. w Wikipedii byłoby mocno ryzykowne)
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych (3 - luźny związek z naszymi celami, ale ew. dałoby się w to wciągnąć np: jakąś pomoc dla Kaszubskiej i Śląskiej Wikipedii)
 • działania na rzecz niepełnosprawnych (3 - luźny związek - ew można by rozważyć np: wydanie jakichś wybranych art. w brailu, albo opłacenie lektorów tworzących dźwiękowe wersje artykułów)
 • działalność na rzecz rozwoju gospodarczego (1 - luźny związek)
 • porządek i bezpieczeństwo państwa - (1 - luźny związek)

Konkretne propozycje działań

[edytuj kod]
 • wsparcie polskiego otwartego poradnika (np. utrzymanie serwerów, zatrudnienie programisty) - [url:http://praktypedia.pl]
 • Zakup POLSKICH książek dla POLSKICH dzieci (i młodzieży) mieszkających na emigracji (Irlandia i Wielka Brytania) w ramach społecznej Kampanii "MAMA, TATA... & MYSELF?" [url:http://www.czytampopolsku.pl]
 • Opłacenie zawodowego fotografa i muzealnika - aby podjęli działania na rzecz sfotografowania i opisania zawartości muzeów, do których zabroniono nam wstępu motywując to względami bezpieczeństwa - koszt 5000 zł ? (podpada pod działania na rzecz kultury)
 • Profesjonalna organizacja Konferencji Wikimedia Polska 2009 z obfitymi dopłatami dla aktywnych uczestników - koszt ? ok 20 000 zł. (podpada pod: nauka, edukacja, oświata, wychowanie oraz organizację wolontariatu)
  • Wsparcie organizacji Wikimanii 2010 w Gdańsku - nagrody na konkurs filmików promujących Gdańsk w formacie YouTube, dalsze działania uzależnione od pomysłów grupy organizacyjnej, koszty nieustalone.
 • Druk i koszty dystrybucji gamy materiałów promocyjnych, mających zachęcać do edytowania - koszt - 10 000 zł. (podpada pod promocję wolontariatu) na przykład:
  • Plakaty reklamujące Wikipedię.
  • Wikikalendarz 2009
  • Ulotki z wybranymi, dobrymi, artykułami z Wikipedii wraz z zachętą do edytowania Wikipedii do kolportowania podczas imprez lokalnych
  • Koszulki reklamujące Wikipedię dla aktywnych Wikipedystów (?)
 • Europejska Wikiakademia we Wrocławiu - wiosna 2009 - proponowany budżet ok. 40.000 pln
 • Wikinamiot na Przystanku Woodstock z celem propagowania idei Wiki - proponowany budżet ok. 20.000 pln
 • Wakacje z Wikipedią - wakacje 2009 - dwutygodniowy obóz dla młodzieży (ok 20 uczestników) - proponowany budżet 30.000 pln - co miałoby być na takim obozie?
Ja mam pytanie do kogo ten obóz miałby być kierowany? Wydaje mi się, że jest dalece prawdopodobne, że uczestnicy sami będą mogli/chcieli zapłacić za udział --Wyksztalcioch 10:37, 22 sie 2008 (CEST)Odpowiedz
Uważam, że idea wakacji jest znakomita. Jestem jednak zdania, że obóz po pierwsze: powinien mieć wyłącznie charakter edukcyjny, czyli powiązany z intensywnym zwiedzaniem wszystkiego co tego jest warte (zamiat smażenia się na słoneczku, lub podziwiania górskich krajobrazów - choć to należy do rzeczy przyjemnych). Po wtóre: obóz powinien być darmowy a uczestnikami obozu powinny być dzieci i młodzież należące do rodzin biednych, które nigdy by nie pozwoliły sobie na takie zbytki lub też powinien być nagrodą w rozpisanym przez Wiki konkursie. Albertus teolog 15:51, 22 sie 2008 (CEST)Odpowiedz
 • Szkolna Wikiakademia/Warsztaty w terenie - jednodniowe spotkania w szkołach (liceum, gimnazjum) i na uczelniach; przygotowanie jednorodnych materiałów dla wykładowców i uczestników - proponowany budżet ok. 10.000 pln (promocja wolontariatu)
 • Wikiekspedycja - Bieluga Expedition się nie udała ze względu na zerwanie kontaktów przez koordynatora, ale takie przedsięwzięcie, jeśli będzie dobrze pomyślane dla terenów Polski (a może nie tylko) dałoby dobre efekty - zdjęcia zamków, kościołów, panoramiczne miejscowości, parków, rezerwatów, gór, rzek, jezior itd. (podpada pod krajoznawstwo, działanie na rzecz kultury, można włączyć do tego wolontariuszy) - proponowany budżet - ok 20 tys. pln (koszta paliwa + dodatkowe)
 • Zakup serwerów do serwerowni Fundacji w Amsterdamie - wg konkretnego zamówienia z Fundacji - jakby nie było lepszego pomysłu... - wymaga skonsultowania z prawnikiem, czy możemy to zrobić
 • Reklama w ogólnopolskiej gazecie (TV nieco za drogie) - podpada pod promocja i organizacja wolontariatu - jeżeli będzie to promowanie działań w projektach Wikimedia jako działań wolontariuszy - budżet?
wydaje mi się, że tutaj jest szansa jako opp uzyskania sporej zniżki w gazecie Esse
 • Opracowanie papierowego (broszura/książka) lub multimedialnego (CD/DVD) przewodnika po Wikipedii jako dodatku do dziennika ogólnopolskiego (Gazeta Wyborcza, Dziennik)
 • Sekretarka - do prowadzenia papierkowej roboty, aby odciążyć zarząd (o ile można z OPP - saper przedstawiał taką propozycję na zlocie w Rabce) - jaki koszt i do tego by trzeba dodać koszty wynajęcia jakiegoś biura...
 • Dyżurny prawnik - zatrudnienie na umowę zlecenie "dyżurnego prawnika", którego zadaniem byłoby szybkie doradztwo prawne dla Wikipedystów i Stowarzyszenia - pasowałoby to do tematu organizacja wolontariatu - koszt? do uzgodnienia z prawnikiem.
 • Konkurs fotograficzny we Wrocławiu - ufundowanie nagród (5 000 pln) (Z udziału są chyba wykluczeni członkowie Stowarzyszenia Wikimedia Polska gdyż nie mogą otrzymywać gratyfikacji pieniężnych w ramach OPP)
Co do konkursu to myślę, że warto by było oprócz ufundowania nagród pomyśleć jeszcze o kosztach organizacyjnych (1000 złotych?), a na nagrody przeznaczyć troszkę więcej (moja propozycja: koszulki z logiem commons dla większej liczby osób (50 osób?) jak i dla organizatorów w ramach podziękowania za wkład (cena ~1000złotych), jakieś większe zestawy promocyjne dla 3, 4, 5 miejsca (powiedzmy 600 zł), 2, 3 miejsce (1000 złotych) i 1 miejsce średniej klasy sprzęt fotograficzny ~2500zł). Całość kształtuje się w sumie na powiedzmy 6500 złotych. Wydaje mi się, że w razie nieotrzymania pieniędzy z OPP, problemem nie będzie załatwienie jakiegoś sponsora, jednak może powodować to większe eksponowanie loga sponsora, niż commonsów.
 • Projekt opisania hufców harcerskich ZHP'. Może warto by było ufundować jakąś ciekawą nagrodę dla hufców, które stworzą o sobie najlepsze hasło, albo rozlosować jakieś nagrody wśród hufców, które napiszą artykuł o sobie spełniający jakieś ustalone minima. (Koszt ?)
 • Zatrudnienie prawnika, który sprawdzałby stan praw autorskich do ważnych dzieł kultury i elokwentnego ideowca, który by próbował uzyskiwać do nich wolne licencje od dysponentów praw autorskich. To możnaby robić we współpracy z bibliotekarzami.
 • Zakup praw autorskich / licencji niewyłącznych do ważnych dzieł kultury polskiej, aby je skutecznie uwalniać. W szczególności chodzi o uzupełnienie Wikiźródeł o teksty lektur szkolnych
W wiekszości przypadków prawa autorskie do lektór szkolnych wygasły. Natomiasta zakup aktualnych, to nie te pieniądze.--62.111.145.22 14:55, 11 wrz 2008 (CEST)Odpowiedz
 • Zorganizowanie regularnych warsztatów dla adminów i developerów mediawiki ze szkoleniami z dziedziny PR, prawa autorskiego, user experience i usability i oczywiście netykiety ;-) w celu poprawienia jakości ich pracy
 • Zamówienie profesjonalnych badań socjologicznych powiązanych z analizą sieciową dotyczących profilu wikipedystów, trendów rozwoju serwisu, wykorzystania materiałów etc. To pozwoli na spriorytetyzowanie działań.
 • Powołanie i organizacja spotkań ciała doradczego ds. szkolnictwa wyższego, które promowałoby by Wikipedię jako narzędzie edukacyjne wśród kadry uniwersyteckiej. To możnaby zrobić z konferencją rektorów.
 • Uruchomienie wydawnictwa Wikipedia, które produkowałoby papierowe materiały oparte na zasobach wikipedii (Wikibooks, wikisłowniki etc.)
 • Zatrudnienie zespołu redaktorów, który stworzyłby Szkolną Wikipedię opartą na hasłach Wikipedii - sprawdzone, wybrane hasła podzielone na grupy przedmiotowe i skorelowane z programami nauczania danych przedmiotów. Efekty wydane drukiem w w/w wydawnictwie.
 • Wsparcie projektu "Wolne Podręczniki"
 • na Wikibooks jest już kilka pełnych podręczników szkolnych, trzeba podjąć się kampanii 1. zatwierdzenia ich przez min ośw 2. wypromowania ich wśród nauczycieli jako tanich i dobrych alternatyw dla "niewolnych" odpowiedników
Zatwierdzenie podręczników nie jest efektem kampanii, tylko przejścia konkretnej procedury. Czy któryś z nich spełnia kryteria MEN? Jeśli nie, to najpierw trzeba teksty doprowadzić do stanu w którym można je zgłosić, a dopiero potem zgłosić. Rekrutacja 19:28, 24 sie 2008 (CEST)Odpowiedz
Biorąc pod uwagę, że pieniądze były wpłacane w celu wspierania Wikipedii, to bezpośrednie wsparcie Podręczników nie wchodzi w rachubę, ale wspólny projekt, Wikibooks - pewnie jak najbardziej. Szwedzki 03:04, 30 sie 2008 (CEST)Odpowiedz
 • Organizacja Maratonu Pisania Artykułów - przez analogię trochę ;) do Maratonu Pisania Listów. Generalnie podpiąć się pod jakieś wydarzenia typu Piknik Naukowy/Festiwal Nauki w różnych miastach, postawić z 10-20 komputerów i umożliwić edycję artykułów. Obok postawić kilka bardzo doświadczonych Wikipedystów, którzy pomagaliby w składni, regułach edycji itd. Na pewno pomogłoby to dotrzeć do nie-geeków, chyba najlepsza metoda :). Ryzykfizyk 18:35, 27 sie 2008 (CEST)Odpowiedz
 • Wykonanie profesjonalnego badania problemów z ergonomią w projektach Wikimediów (tzw. usability). Rozrastające się projekty są coraz trudniejsze do ogarnięcia dla nowych uczestników, a i doświadczeni użytkownicy nie zawsze sprawnie sobie radzą. Warto sprawdzić jakie są najważniejsze przeszkody w korzystaniu i rozwijaniu projektów oraz jakie problemy dałoby się usunąć od ręki. Ten pomysł pewnie podpada pod promocja i organizacja wolontariatu. Trzeba przy tym koniecznie pamiętać, że to są bolączki całej rodziny wiki (choć na pewno istnieją różnice w wersjach językowych oraz w poszczególnych typach projektów siostrzanych - też warto wiedzieć jak duże), więc należy nawiązać kontakty na poziomie Wikimediów i nie ograniczyć się do polskiej Wikipedii (chyba, że np. potraktujemy to jako badanie pilotowe albo np. koszta okażą się zbyt duże). Kocio 10:12, 28 sie 2008 (CEST)Odpowiedz
 • Nagrania wymowy do Wikisłownika przez profesjonalnych lektorów (oczywiście jeśli ekipa Wikisłownika nie ma nic przeciw). Kocio 15:47, 30 sie 2008 (CEST)Odpowiedz
Biorąc pod uwagę, że słów jest naprawdę dużo, to koszt takiego przedsięwzięcia byłby moim zdaniem praktycznie nieograniczony. --Wyksztalcioch 20:11, 30 sie 2008 (CEST)Odpowiedz
Trzeba by sprawdzić koszta, ale ważne też czy pomysł jest w ogóle sensowny i przydatny. Można przecież wybrać jakiś zasób słów (tak jak zestaw haseł do Wikipedii na DVD), a potem rozszerzać go etapami w miarę możliwości. Słowa zresztą aż tak szybko nie przyrastają jak nowe pojęcia i zjawiska, więc jak najbardziej ograniczony. Kocio 12:45, 31 sie 2008 (CEST)Odpowiedz
potrzebne są nagrania każdego polskiego słowa! I nie tylko w mianowniku liczby pojedynczej czy bezokoliczniku, lecz na dłuższą metę także w każdej formie jak n.p. "jestem", "jesteś", "jest" itd. i "pan", "pana", "panowi" itd. Widzisz sam, że to bardzo, bardzo dużo roboty... to z dyskusji z jedną z osób, która często prosi o nagrania polskiej wymowy, stąd moje zdanie o nieskończoności. Ale oczywiście jakiś kanon stworzyć można. --Wyksztalcioch 20:31, 2 wrz 2008 (CEST)Odpowiedz
Lepiej pomyśleć o nagraniach przykładów, a nie samych słów. Equadus 15:58, 9 wrz 2008 (CEST)Odpowiedz
 • Wikizdrowie ;)... w odroznieniu od wikipedii i wikislownika nakierowana by byla na zdrowie od kazdej strony... pod haslem "jablko" bylby opisany sklad chemiczny, zalecana dawka, kalorie, wplyw na zdrowie, tam moglby byc tez opis witamin, pierwiastkow chemicznych oraz kazdej innej substancji pod katem jego wplywania na zdrowie czlowieka... mozna by tez tam opisywac leki oraz choroby wliczajac w to objawy, skad sie bierze i jak to leczyc domowymi sposobami (jak sie da ;P)... no moze to nie jest miejsce na taka propozycje... ale niestety nie wiem gdzie to dopisac... :) jak to nie tu, to prosze o przeniesie do wikipomyslow ;) pozdrawiam --41.196.110.101 00:00, 4 wrz 2008 (CEST)Odpowiedz
Z tym pomysłem i chęciami na jego realizację należałoby się zgłosić do amerykańskiej Wikimedia Foundation. --Wyksztalcioch 22:37, 4 wrz 2008 (CEST)Odpowiedz
 • WikiJunior - zatrudnienie rysownika, który by opracował graficzną stronę encyklopedii dla dzieci. Tutaj niestety bez dobrego rysownika się nie obejdzie - chyba, że jest chętny, utalentowany wikipedysta :) --Leafnode 23:41, 5 wrz 2008 (CEST)Odpowiedz
 • Seria konkursów fotograficznych - nie jeden, ale cały cykl konkursów, powiedzmy comiesięczny, każdy poświęcony pewnej tematyce (np. ptaki, parki, jeziora, góry itp.), z drobnymi nagrodami (koszulka, kubek) za każdy "mały" konkurs dla pierwszych trzech miejsc, i droższą (np. wspomniana wyżej lustrzanka za pierwsze miejsce, "małpka" za drugie, zestaw gadżetów za trzecie) za "wielki finał" (dla najaktywniejszych w konkursie). Koszt - 12*100 zł + 3800zł = 5000 zł. Na koniec można też pomyśleć o jakiejś wystawie - poszukać galerii, która by wystawiła prace. Nie wiem jakie są zasady funkcjonowania galerii, ale zakładając, że galeria wystawi za darmo, to koszt wydruku ~50 zdjęć to ~300 zł. Reklama, promocja itp to osobna sprawa. --Leafnode 23:41, 5 wrz 2008 (CEST)Odpowiedz
 • AudioArtykuły - wynajem lektora do odczytania co lepszych artykułów z Wiki --Leafnode 14:44, 6 wrz 2008 (CEST)Odpowiedz
 • Technikalia DVD - opłacenie informatyka, który by przygotował zestaw technicznych skryptów i programów do przygotowania wydania DVD wikipedii, tj. system filtrowania artykułów na podstawie reguł (np. wywalanie pewnych kategorii, artykułów mniejszych niż..., szablonów itp), nowa wyszukiwarka obsługująca kompresję artykułów itp itd. Myślę, że w kwocie 5000 zł można się spokojnie zmieścić. --Leafnode 01:02, 7 wrz 2008 (CEST)Odpowiedz
 • Nie należy zapominać że Wikimedia Polska to nie tylko polska wiki, ale też kaszubska i śląska - dotąd dość słabo wypromowane. Dobrze byłoby spytać się ludzi stamtąd co i za ile mogliby zrobić we własnym zakresie. :) Petr 17:38, 7 wrz 2008 (CEST)Odpowiedz
  • Myślę, że tu można spróbować uderzyć też po fundusze unijne - "różnorodność kulturowa" jest mocno promowana, na pewno pod jakiś program by to można było podciągnąć. --Leafnode 00:31, 8 wrz 2008 (CEST)Odpowiedz
   • Noo o fundusze można starać się tak czy owak, póki co zajmijmy się kasą którą już mamy. ;) Generalnie to wsparcie mogłoby polegać na zdublowaniu pewnych działań w tych regionach. Jeśli na przykład drukujemy zakładki do książek, plakaty itd - w tych regionach rozprowadzajmy wersje dwujęzyczne. Jeśli warsztaty, spotkania czy konferencje - nie zapominajmy o zaproszeniu kogoś z tych zaprzyjaźnionych projektów, zwłaszcza jeśli dana "impreza" odbywała by się w jednym z tych regionów. I tak dalej, możliwości jest wiele - ale i tak najwięcej dałby widoczny napis na głównej wiki zachęcający do edycji "mniejszościowych" wiki. Kiedyś była ramka "ogłoszenia", szkoda że znikła. Petr 00:01, 11 wrz 2008 (CEST)Odpowiedz
 • WYSIWYG Edytor - stworzenie edytora WYSIWYG haseł w technologii Flash lub ewentualnie AJAX. To by bardzo ułatwiło edycję zwłaszcza dla nowych użytkowników. Koszt - kilka tysięcy złotych. Tak, by zarejestrowany użytkownik mógł przeglądać hasła i jak coś zauważy od razu zmienia i zapisuje z odpowiednim komentarzem.
  • Jest WikiEd - trzeba coś więcej? --Leafnode 18:44, 7 wrz 2008 (CEST)Odpowiedz
   • Oj, zdecydowanie więcej. =} WikiEd to edytor tekstowy, tylko z podświetlaniem składni i większą ilością ikonek. Np. w Wordpressie mam do wyboru tryb wizualny i podgląd kodu - chodzi właśnie o taki wizualny. Ale - OIDP z Rabki - to są już ludzie, którzy pracują nad takimi rzeczami, ale są one niedoskonałe, bo nie wiadomo jak pokazywać niektóre bardziej zaawansowane elementy, czyli najpierw trzeba by przeprowadzić research (np. TOR powinien się w tym orientować). Kocio 01:53, 8 wrz 2008 (CEST)Odpowiedz
    • Wiem, jaka jest różnica między full-wysiwyg jak FCKedit a WikiEdem, ale raczej się pytam, czy jest potrzeba czegoś więcej. WikiEd poniekąd stymuluje naukę składni, bo widać co się dzieje, i później już nie potrzeba wynalazków do tego :) --Leafnode 13:52, 8 wrz 2008 (CEST)Odpowiedz
     • No, zdecydowanie potrzeba. Jeśli np. artykuł ma dużo przypisów, to dla mnie taka edycja bardziej przypomina parsowanie niż wprowadzanie poprawek, a przecież jestem doświadczony. Infoboksy, przypisy i inne złożone elementy w wikikodzie skutecznie zaciemniają tekst (za dużo widać "co się dzieje"), a to dla wielu początkujących musi być stresujące. Kocio 12:46, 17 wrz 2008 (CEST)Odpowiedz
   • Nie korzystałem z WikiEd, ale uważam, że powinno to raczej wyglądać tak, żeby na Wikipedii zalogowany użytkownik mógłby od razu dostawać w miejsce standardowego HTML-owego tekstu artykułu ten sam tekst, ale we Flashu od razu z możliwością edycji. Byłoby to proste w użyciu dla każdego i łatwe w utrzymaniu. Składnię jako-tako znam, ale gdy np. chcę poprawić jakąś małą literówkę, byłoby to duże ułatwienie. Teraz, gdy chcę poprawić literówkę, muszę jej szukać ponownie po kliknięciu na 'edytuj'. --79.186.136.43 01:15, 12 wrz 2008 (CEST)Odpowiedz
    • Generalnie to nie jest takie proste zrobić taki edytor. Biedzą się nad nim programiści z Wikii, deweloperzy MediaWiki i parę innych zespół i każde rozwiązanie ma jakiś swój mankament, bo WYSWIG i wiki są ze sobą strukturalnie sprzeczne. Nie sądzę aby ktoś za parę tysięcy złotych był nagle w stanie zaproponować cudowne rozwiązanie. Polimerek 23:59, 17 wrz 2008 (CEST)Odpowiedz

Zmiany

[edytuj kod]

Nie wiem czy interesuje to SWMPL, ale w tym roku doszedł do PITów kwadracik, który można zaznaczyć, jeśli chce się, by otrzymujący (np. Stowarzyszenie) poznało nazwisko przekazującego swój 1%. Oprócz tego zdaje się, że pojawiło się dodatkowe pole na uszczegółowienie informacji na co przekazuje się swój 1% - w ubiegłym roku fundacji zajmujące się np. leczeniem chorych dzieci miały problem z rozpoznaniem na kogo leczenie jest konkretny 1%, nie wiem czy ta informacja zmienia cokolwiek dla Stowarzyszenia --Wyksztalcioch 19:27, 30 sty 2009 (CET)Odpowiedz

Wsparcie

[edytuj kod]

chętnie bym wsparł wikipedię OPP 1%, niestety na samej wikipedii ani na stronie głównej, ani na stronie z hasłem organizacja pożytku publicznego, nie znalazłem informacji co mam wpisać w PIT. pewnie nie tylko ja się zderzyłem z tym problemem.

Wikipedia to strona internetowa. 1% swojego podatku możesz przekazać na - wspierające Wikipedię - stowarzyszenie Wikimedia Polska. W formularzy PIT wpisujesz: 0000244732 (tylko tyle). --WTM (dyskusja) 22:10, 19 kwi 2022 (CEST)Odpowiedz

Numer KRS

0000244732