Dyskusja:Statut/poprawki 2017/Propozycje Zarządu

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uzasadnienie propozycji Zarządu zmian w statucie Stowarzyszenia:

W Art. 24. ust. 8. wyrażenie "walne Zebranie" zastępuje się wyrażeniem "Walne Zebranie Członków".

  • Uzasadnienie: poprawka redakcyjna, doprecyzowanie w tym miejscu pełnej nazwy organu (określanego w statucie jako Zebranie lub Walne Zebranie Członków).

Art. 26 ust. 1. pkt 2. otrzymuje brzmienie: "2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,"

  • Uzasadnienie: W przypadku pozostawienia Sądu Koleżeńskiego zasadne jest jednocześnie odebranie temu organowi uprawnienia do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Art. 27. ust. 4. otrzymuje brzmienie: "4. Nowo wybrany Zarząd konstytuuje się, wybierając spośród członków Zarządu co najmniej jednego Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika."

  • Uzasadnienie: Doprecyzowanie kwestii liczby Wiceprezesów Stowarzyszenia (obecne brzmienie: "wybierając [...] Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika").

Skreśla się Art. 27. ust. 9. w brzmieniu: "W razie, gdy jakaś sprawa przekracza zakres kompetencji Zarządu konieczne jest uzyskanie zgody większości Członków Zwyczajnych na najbliższym Walnym Zebraniu Członków."

  • Uzasadnienie: Zbędne. Prawo o stowarzyszeniach wprowadza domniemanie kompetencji Walnego Zebrania Członków, kompetencje Zarządu są określone statutem, również Zarząd odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

Skreśla się Art. 30. w brzmieniu: "Rzecznik Prasowy zajmuje się obsługą medialną Stowarzyszenia. Rzecznika wybiera Zarząd spośród wszystkich członków Stowarzyszenia."

  • Uzasadnienie: Zbędne. Obecny przepis zawarty jest w rozdziale dotyczącym Zarządu. Rzecznik prasowy nie jest organem Stowarzyszenia, nie ma potrzeby, by funkcja ta była wpisana w statucie.

W Art. 31. skreśla się ust. 5. i ust. 6. w brzmieniu: "5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu. 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej."

  • Uzasadnienie: Zbędne zdublowanie obecnego Art. 31a. ust. 1. ("Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 1być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 2 pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu.).

W Art. 31. dodaje się ust. 8. w brzmieniu: "8. Komisja Rewizyjna może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu."

  • Uzasadnienie: Ujednolicenie z podobnym zapisem przy Sądzie Koleżeńskim, zmiana zgodna z propozycjami Komisji Rewizyjnej.

W Art. 38. ust. 1. pkt 3. wyrażenie "dochodów" zastępuje się wyrażeniem "dochody"

  • Uzasadnienie: Poprawka gramatyczna.