Biuletyn Informacji Publicznej

Statut/poprawki 2017/Propozycje Zarządu

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Propozycje Zmian w Statucie przedstawione przez Zarząd na Walnym Zebraniu Członków 3 czerwca 2017 w Bygoszczy

UCHWAŁA Nr 8/2017
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 3 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian Statucie Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska wprowadza następujące zmiany w Statucie Stowarzyszenia Wikimedia Polska:

  1. W Art. 24. ust. 8. wyrażenie "walne Zebranie" zastępuje się wyrażeniem "Walne Zebranie Członków".
  2. Art. 26 ust. 1. pkt 2. otrzymuje brzmienie: "2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,"
  3. Art. 27. ust. 4. otrzymuje brzmienie: "4. Nowo wybrany Zarząd konstytuuje się, wybierając spośród członków Zarządu co najmniej jednego Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika."
  4. Skreśla się Art. 27. ust. 9.
  5. Skreśla się Art. 30.
  6. W Art. 31. skreśla się ust. 5. i ust. 6.
  7. W Art. 31. dodaje się ust. 8. w brzmieniu: "8. Komisja Rewizyjna może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu."
  8. W Art. 38. ust. 1. pkt 3. wyrażenie "dochodów" zastępuje się wyrażeniem "dochody"


UCHWAŁA Nr xx/2017
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 3 czerwca 2017 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do opracowania tekstu jednolitego Statutu

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska upoważnia Zarząd Stowarzyszenia do opracowania tekstu jednolitego Statutu.