Statut/Zmiany 2019/Art. 25

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian, przy czym zmiana statutu może być poddana pod głosowanie wyłącznie wówczas, gdy w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu znajdzie się zapowiedź takich zmian,
 2. wybór i odwoływanie członków pozostałych organów Stowarzyszenia,
 3. udzielenie absolutorium Zarządowi za poprzedni rok kalendarzowy,
 4. zatwierdzenie planu działania Zarządu na przyszły rok kalendarzowy,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. uchwalenie Statutu i jego zmian, przy czym zmiana Statutu może być poddana pod głosowanie wyłącznie wówczas, gdy w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków znajdzie się zapowiedź takich zmian,
 2. przyjmowanie w poczet członków honorowych Stowarzyszenia oraz pozbawianie członkostwa honorowego,
 3. wybór i odwoływanie członków pozostałych organów Stowarzyszenia,
 4. udzielenie absolutorium członkom Zarządu za poprzedni rok obrotowy,
 5. zatwierdzenie planu działania Zarządu na przyszły rok obrotowy,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań pozostałych organów Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut nie określa właściwości innych organów Stowarzyszenia.

Nieskończony spis (tzw. otwarty katalog) kompetencji Walnego.

Dodanie kompetencji co do członków honorowych.

Zmiana roku kalendarzowego na obrotowy, jak wyżej.

Absolutoria dla członków zarządu, nie dla całego zarządu.

Dodanie ustępu o uchwałach w sprawach nieprzypisanych innym organom (domniemanie kompetencji, zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach).

Zmiana ustępów na punkty.

Zmiana pisowni “statut” na “Statut”.

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje