Statut/Zmiany 2019/wszystko

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wprowadzenie

[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z zobowiązaniem, prezentujemy proponowane zmiany w Statucie. Każdy artykuł jest omówiony na osobnej podstronie i ma osobną stronę dyskusji.

Sposób współpracy, oś czasu

[edytuj | edytuj kod]
Październik 2019 Listopad - 24 stycznia 2020 25 stycznia 2020
Publikacja propozycji i początek publicznych dyskusji Publiczne dyskusje nad propozycjami zmian Walne, niepubliczne obrady i głosowanie w sprawie zmian

Jeżeli takie będą wnioski z konsultacji tutaj, nie wszystkie zaproponowane zmiany zostaną przedstawione na Walnym. Niektóre z tutaj zaprezentowanych to bardzo luźne propozycje.

Rodzaje zmian

[edytuj | edytuj kod]

Niniejsze zestawienie jest - artykuł po artykule - omówieniem zmian w Statucie, które chcielibyśmy wprowadzić w trakcie najbliższego Walnego Zebrania Członków. Zmiany są kilku rodzajów.

Kilka zmian ma charakter merytoryczny. Statut powstał 14 lat temu, gdy Stowarzyszenie zaczynało funkcjonować w bardzo małym gronie, przy groszowym budżecie i wspierało projekty, które jeszcze nie stanowiły podstawy krajobrazu Internetu. Od tego czasu zarówno wspierane projekty, jak i samo Stowarzyszenie urosły, dojrzały i są chętne do dalszego rozwoju. Zarząd chce zaoferować wolontariuszom i członkom odpowiednie warunki do tego wzrostu i nabierania coraz większego znaczenia, stąd proponowane zmiany merytoryczne.

Proponujemy wykreślenie lub zmianę kilku artykułów ze względów prawnych. Powodem jest dbałość o to, by statut nie stanął w sprzeczności z prawem. Owszem, prawo jest zmienne i nie unikniemy sytuacji, że raz na jakiś czas trzeba coś dostosować, ale możemy ograniczać częstotliwość takich okazji. Wolimy skupić się na działalności, która stanowi istotę naszego Stowarzyszenia.

Proponujemy także korektę tekstu i poprawę czytelności: wyciągnięcie niektórych ogólnych postanowień „przed nawias”, poprawę błędów interpunkcyjnych (przecinki i brakujące kropki), językowych („przez” zamiast błędnego „poprzez”), poprawę systematyki statutu (ustępy i punkty, rekomendowane dla tekstów o znaczeniu prawnym, zamiast kropek #* i „podustępów” ##).

Rozdział I

[edytuj | edytuj kod]
Brak zmiany edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Rozdział I: Postanowienia ogólne

bez zmian

nie dotyczy

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 1
Zmiana redakcyjna lub językowa edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Tworzy się stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu o nazwie "Wikimedia Polska", zwane dalej "Stowarzyszeniem".

Stowarzyszenie działa pod nazwą „Wikimedia Polska” (zwane dalej jako „Stowarzyszenie”).

W statutach unikamy sformułowań typu “tworzy się”, ponieważ tworzenie zależy nie od sformułowania, tylko od tego, czy stowarzyszenie znajdzie się w KRS. A tam, stowarzyszenie już jest wpisane.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 2
Zmiana redakcyjna lub językowa edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Stowarzyszenie działa na podstawie i w granicach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie działa na podstawie i w granicach prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Zmiana wyłącznie językowa, usuwająca inwersję.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 3
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. W szczególnych przypadkach Stowarzyszenie może działać poza jej granicami. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

Biuro Wikimedia Polska od zawsze było w Łodzi. Nie jest to dobre miejsce, jeśli chcemy dobrze wypełniać nasze obecne obowiązki, a tym bardziej - jeżeli chcemy się rozwijać. To nieprawda, że jesteśmy w 100% zdigitalizowani, niepapierowi i zdalni. Stowarzyszenie, działające w ramach obowiązującego prawa, mające pracowników - musi opierać się na prawie, które wymaga papierologii, fizycznej lokalizacji, dostępności ludzi w danym miejscu.

Członkowie zarządu, nasi pracownicy, inni aktywni wolontariusze, pracownicy różnych instytucji będą rozsiani po całej Polsce, dlatego miejsce spotkań powinno być tam, gdzie najwygodniej jest dotrzeć. To Warszawa, a nie Łódź, jest obecnie centrum układu komunikacyjnego Polski. To do Warszawy jest najłatwiej dojechać, to do Warszawy nie trzeba brać przesiadek.

Po drugie, większość instytucji, największych przedsiębiorstw, organizacji i mediów ma siedziby w stolicy. Z tego obszaru pochodzi co najmniej 2/3 uzyskiwanych przez nas funduszy z 1%. Okolice Warszawy to obszar, w którym musimy być stosunkowo najłatwiejsi do kontaktu. Obecnie nasze biuro nie jest dostępne dla instytucji. Głównie centralnych, które mieszczą się w Warszawie, ale nawet niemających siedziby w stolicy.

Chcemy organizować więcej szkoleń dla pracowników i wolontariuszy na żywo, chcemy móc drukować dokumenty w miejscu, gdzie się spotykamy. Do tej pory korzystaliśmy z uprzejmości zaprzyjaźnionego Centrum Cyfrowego lub szukaliśmy płatnej miejscówki w stolicy. Teraz, jeśli biuro będzie w Warszawie, odpadnie nam również ten element naszego funkcjonowania, którym jest czasochłonne i organizacyjnie nieproste pozyskiwanie miejsca do rozmowy, szkolenia, audytu, albo wspólnego poedytowania.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 4
Zmiana redakcyjna lub językowa edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Drobna zmiana merytoryczna. Usunięcie zbędnych wyrazów. Pracownicy nie mogą być zatrudniani do prowadzenia cudzych spraw ani niczego innego.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 5
Zmiana redakcyjna lub językowa edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w uchwałach Zarządu. Stowarzyszenie może używać logo projektów Wikimedia na podstawie odrębnej umowy podpisanej z Wikimedia Foundation, Inc., która jest zarejestrowana na Florydzie, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w uchwałach Zarządu.

Logo projektów Wikimedia, prawa do użytkowania logotypów, miejsce rejestracji Wikimedia Foundation - te aspekty działania Stowarzyszenia są od niego niezależne, więc nie jest wskazane utrzymywanie ich w Statucie. Wykreślone kwestie reguluje umowa, której istnienie jest również niezależne od postanowień Statutu.

Statut zdejmuje również pewnego rodzaju "monopol" na współpracę wyłącznie z Wikimedia Foundation. W aktualnym brzmieniu nie wspomina o możliwości współpracy z innymi organizacjami, a przyszłość może przynieść poważne zmiany w rolach organizacji ruchu Wikimedia. Pełnimy i możemy pełnić jeszcze wyraźniej rolę lidera Europy Środkowej i Wschodniej, co może rodzić potrzebę zawiązywania innych sojuszy i umów, mimo zdecydowanego priorytetu, który WMF ma dla nas aktualnie.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 6
Zmiana redakcyjna lub językowa edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Stowarzyszenie współdziała w zakresie swej działalności z Wikimedia Foundation, Inc. na podstawie odrębnej umowy podpisanej z Wikimedia Foundation, Inc. – w szczególności wspiera i promuje na terenie Polski projekty zainicjowane i należące do tej Fundacji.

Wykreślić

To postanowienie częściowo dubluje postanowienia dotyczące celów Stowarzyszenia, w dalszej części Statutu oraz jednocześnie ma ten sam problem, co artykuł 5.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 7
Zmiana redakcyjna lub językowa edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

W przypadku ubiegania się o i uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego Stowarzyszenie będzie sporządzać roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, przekazywać je ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz podawać je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.

Wykreślić

 • Jest to postanowienie nieaktualne w świetle obowiązującego prawa. Raporty OPP przesyłane są nie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, a do rządowego Narodowego Instytutu Wolności.
 • Kolejną wadą takich postanowień jest sam fakt dublowania tego, co jest już uregulowane ustawą (tzw. "materii ustawowej"):
  • Nie ma potrzeby umieszczać przepisów ustawy, które i tak nas wiążą.
  • Mając takie postanowienia w statucie, skazujemy się na obowiązek aktualizacji statutu w razie zmiany prawa.
  • Jest to też tworzenie zbędnego ryzyka prawnego.
Dyskusja zmiany artykułu


Rozdział II

[edytuj | edytuj kod]
Brak zmiany edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Rozdział II: Cele i sposoby działania

bez zmian

nie dotyczy

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 8
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy ogólnej oraz szczegółowej z dziedzin nauki, kultury, edukacji oraz sztuki.
 2. Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. upowszechnianie i wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy ogólnej oraz szczegółowej z zakresu wszystkich dziedzin, w szczególności: nauki, kultury, edukacji oraz sztuki,
 2. promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej,
 3. popularyzacja zasad otwartej współpracy oraz wolnych i otwartych treści.

Za artykułem 6 Konstytucji RP ("Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury") sugeruje się dodanie upowszechniania do zapisu pierwszego punktu tego artykułu.

Chcąc uniknąć potencjalnie niepełnego wyliczania dziedzin, sugeruje się dodanie słowa wszystkich również w punkcie pierwszym, poprzedzając wyliczenia.

Dodanie do wolontariatu ważnych terminów dobranych według treści i sposobu:

 • otwartej współpracy (czyli zasad, na których projekty Wikimedia są rozwijane - termin wzięty z literatury naukowej, posługuje się nim D. Jemielniak),
 • otwartych treści (koślawe, ale funkcjonujące tłumaczenie open content - czyli tego, co tworzą wolontariusze wspieranych przez Stowarzyszenie projektów.

Zamiana ustępów na punkty.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 9
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Wspieranie tworzenia, gromadzenia i rozwoju projektów opartych na technologii wiki, tj. umożliwiających edytowanie treści wszystkim uprawnionym do tego użytkownikom.
 2. Wspieranie publikacji i dostarczania przez Internet zawartości wymienionych projektów w oparciu o wolne licencje, jak np. GNU Free Documentation License, wydaną poprzez Free Software Foundation.
 3. Propagowanie i promowanie na zewnątrz oraz wspieranie projektów internetowych Wikipedia, Wikisłownik, Wikicytaty, Wikinews, Wikiźródła, Wikibooks oraz innych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc., zwanych dalej "Projektami Wikimedia", w szczególności w języku polskim oraz w każdym innym języku używanym przez grupę etniczną bądź narodową istniejącą tradycyjnie m.in. na terenach Polski.
 4. Wspieranie organizacji Wikimedia Foundation, Inc., w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. reprezentowanie interesów i integrację współtwórców internetowych serwisów Wikimedia, a także ochronę interesów członków ruchu społecznego Wikimedia w zakresie wynikającym z ich uczestnictwa w ruchu społecznym Wikimedia,
 2. wspieranie tworzenia, gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy wysokiej jakości za pośrednictwem internetowych serwisów Wikimedia,
 3. promowanie wartości i wiedzy na temat ruchu społecznego Wikimedia oraz serwisów internetowych Wikimedia,
 4. popularyzację wiedzy w zakresie wolnych i otwartych licencji, praw przysługujących użytkownikom dóbr niematerialnych, kompetencji cyfrowych i rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
 5. wspieranie tworzenia i rozwoju serwisów internetowych Wikimedia oraz oprogramowania ułatwiającego korzystanie z zasobów serwisów internetowych Wikimedia,
 6. wspieranie rozwoju wiedzy i kompetencji organizacji oraz indywidualnych członków ruchu społecznego Wikimedia.

Usunięcie otwartego katalogu środków realizacji celów.

Poprzedni dobór punktów pochodzi z 2005 r. i jest dość chaotyczny (niekonsekwentny), życzeniowy i intuicyjny - ułożony testowo z wizją, że może przyszłość będzie z nim zgodna. Ta zmiana ma dostosować nasze cele do realiów lat 2020-2030.

Proponujemy wprowadzenie sformułowań z misji w modelu Ashridge odzwierciedlających prawdziwy zakres naszych działań: społeczność - zasoby - otwartość.

Obecne punkty posługują się niefortunnym powtórzeniem “propagowanie i promowanie na zewnątrz” (pleonazm). Zamiast tego proponujemy krótsze i treściwsze: “integracja i reprezentowanie interesów”, “popularyzację wiedzy”.

Obecny pkt 1 jest za szeroki i za wąski jednocześnie. Nie wspieramy dowolnych platform korzystających z oprogramowania MediaWiki, za to wspieramy i chcemy wspierać inne oprogramowanie, które służy naszym celom.

Obecny pkt 2 niepotrzebnie wymienia nazwę wzorca wolnej licencji. Ten punkt jest także zbyt szeroki - nie wspieramy rozwijania cudzych wiki na wolnych licencjach.

Obecny pkt 3 - zawiera koślawe wyliczenie. Wątpliwa formuła wspierania projektów językowych. Wspieramy głównie osoby mieszkające w Polsce, ale przecież w pewnym stopniu, niewielkim, ale bardzo ważnym, pomagamy w rozwoju ruchu Wikimedia poza Polską.

Obecny pkt 4 - problemy z przymusową współpracą jedynie z WMF. Argumentacja jak wyżej.

Dyskusja zmiany artykułu


Proponowany art.
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

brak odpowiednika

 1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
  2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  3. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  5. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  7. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  8. turystyki i krajoznawstwa,
  9. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  10. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  11. promocji i organizacji wolontariatu.
 2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
  2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  3. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  5. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  7. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  8. turystyki i krajoznawstwa,
  9. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  10. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  11. promocji i organizacji wolontariatu.

Spis zakresów obecnego i możliwego przyszłego zakresu działań OPP. Sformułowania wzięte z ustawy o OPP. Jest on pisany zgodnie z założeniem, że wpisujemy do statutu szeroko, co się da wytłumaczyć naszymi - zarówno obecnymi, jak i możliwymi przyszłymi - działaniami.

Osobno pisze się nieodpłatną i odpłatną działalność OPP. Wpisaliśmy to samo w obydwu kategoriach, żeby dać możliwość swobodnego dobierania metod. Odpłatna działalność OPP nie jest działalnością gospodarczą.

Wymienione zakresy mieszczą się w strategii i w bardzo ogólnie pojętej roli organizacji Wikimedia wobec społeczności, instytucji i innych. Do strategii dopasowujemy zakresy działania OPP, a do nich - poszczególne działania typu Wikigranty wyjazdowe.

Skrótowo, dlaczego poszczególne zakresy zostały zaproponowane:

 • pomoc prawna - wiąże się z wolnymi licencjami,
 • tradycja i świadomość - wiąże się z rozwijaniem treści projektów używanych w językach na terytorium RP,
 • mniejszości narodowe - wyrównywanie dostępu do wiedzy, wspieranie mniejszości, kierunek strategiczny 2030,
 • wspólnoty lokalne - wiąże się z rozwijaniem treści (main) na tematy lokalne,
 • nauka itd. - warsztaty, szkolenia z edytowania i z korzystania (edukacja medialna), PSiA
 • kultura i sztuka - GLAM, WLZ i podobne
 • ekologia - WLZiemię, treści w main na ten temat
 • turystyka i krajoznawstwo - granty wyjazdowe, treści w main
 • wolności i prawa człowieka - zajmowanie stanowisk w sprawach zagrażających dostępowi do informacji w projektach Wikimedia; raczej wąsko pojęty zakres tematów, ale też szerszy niż samo prawo autorskie;
 • integracja - współpraca z afiliantami Wikimedia i wspólne rozwijanie maina, np. CEE
 • promocja i organizacja wolontariatu - promocja naszej formuły organizacji otwartej współpracy.
Dyskusja zmiany artykułu


Art. 10
Brak zmiany edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Cały dochód Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

bez zmian

bez zmian

Dyskusja zmiany artykułuRozdział III

[edytuj | edytuj kod]
Brak zmiany edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Rozdział III: Członkowie i ich prawa i obowiązki

bez zmian

nie dotyczy

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 11
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:
  1. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, obywatele polscy lub cudzoziemcy, w tym niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz małoletni w granicach określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
  2. osoby prawne,
  3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają na mocy ustawy zdolność prawną.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
  3. członków honorowych.
 3. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada na mocy ustawy zdolność prawną, mogą być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Wyciągnięcie przed nawias pełnej zdolności do czynności pr. (zasadniczo są to pełnoletni).

Dodanie cudzoziemców-nierezydentów, tj. niemających miejsca zamieszkania w Polsce (według ustawy o stow. cudzoziemcy-rezydenci są traktowani jak obywatele polscy) oraz małoletnich (ustawa o stow. obecnie daje prawo 16-latkom).

Dopisanie jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (mozaika podmiotów: spółki osobowe, spółki kapitałowe w organizacji, stowarzyszenia zwykłe, wspólnoty mieszkaniowe).

Wyciągnięcie przed nawias tego, że podmioty niebędące osobami fizycznymi nie mogą być członkami zwyczajnymi ani honorowymi.

Zmiana ustępów na punkty.

Zlepienie dwóch artykułów w jeden.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 12
Zmiana redakcyjna lub językowa edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

włączyć do poprzedniego artykułu

włączyć do poprzedniego artykułu

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 13
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:

 1. uczestniczy w jakimkolwiek projekcie Wikimedia,
 2. wysłała do Zarządu pisemną deklarację o udzielenie członkostwa w Stowarzyszeniu, wraz z zaakceptowaniem jego statutu oraz kopią dowodu tożsamości,
 3. została zaakceptowana poprzez Zarząd,
 4. zapłaciła coroczną składkę członkowską.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba, która:

 1. uzyskała rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych, która może być motywowana w szczególności: udziałem kandydata w tworzeniu projektów Wikimedia lub inną aktywnością w ruchu Wikimedia,
 2. przedstawiła pisemny wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych, wraz z oświadczeniem o niekaralności oraz oświadczeniem, w którym zobowiązała się do wspierania realizacji celów Stowarzyszenia i przestrzegania Statutu,
 3. została przyjęta w poczet członków zwyczajnych na podstawie decyzji Zarządu,
 4. opłaciła składkę członkowską.

Zmiana podstawowej formuły członkostwa. Odróżniamy grono członków od grona osób korzystających z działań Stowarzyszenia:

 • Status członka nie jest (i nie może być, przez wzgląd na status OPP i wartości ruchu Wikimedia) wymagany na przykład w Wikigrantach, konkursach edycyjnych ani żadnych innych formach wsparcia. To się nie zmieni.
 • Z kolei będą mogli do nas dołączyć ci, którzy nie są edytorami, ale pomagają stowarzyszeniu, np. logistycznie albo dzięki kompetencjom, których brakuje na - obecnie bardzo krótkiej - ławce “funkcjonariuszy” Stowarzyszenia.
 • Chcemy wzmocnić znaczenie osobistych kontaktów i współpracy między członkami (patrz strategiczne pomysły delegacji zadań z zarządu i tworzenia grup roboczych, w których członkostwo w Stowarzyszeniu nie będzie wymagane).
 • Uważamy, że członkostwo w Stowarzyszeniu jest związane głównie z prawem do głosowania na walnych zebraniach. Członków zwyczajnych nie musi być wielu, ale powinni oni znać się nawzajem i umieć świadomie głosować.
 • Wolimy nie przyjmować osób, które mają konto, ale których nikt nie zna albo zna, ale nie jest pewny co do sensowności wstąpienia takiej osoby do Stowarzyszenia.
 • Istnieje ryzyko, że gdybyśmy dalej przyjmowali osoby nikomu osobiście nieznane, mogłoby dojść do przejęcia Stowarzyszenia od wewnątrz i zmiany jego działania.
 • Ta zmiana nie będzie miała wpływu na to, że członkami będą głównie osoby edytujące, ponieważ takie są i pozostaną głównymi zainteresowanymi zrzeszaniem się w instytucjach Wikimedia. Zarząd nie zamierza wprowadzać tym sposobem osób kontrowersyjnych.

Ponadto zmiany drobne:

 • Przeniesienie warunków prawnych (osoba fizyczna itd.) do poprzedniego artykułu.
 • Zmiana “deklaracji o udzielenie członkostwa” (koślawe sformułowanie). Zamiast “akceptacji statutu” (jw.) zobowiązanie do realizacji celów i przestrzegania statutu. opracujemy odpowiedni formularz.
 • Kopia dowodu jest niezgodna z RODO.
 • Zmiana “akceptacji poprzez zarząd” na “przyjęcie na podstawie decyzji”.
 • Usunięcie “coroczności” składki - terminy uiszczania składek określa zarząd.
 • Zmiana ustępów na punkty.
Dyskusja zmiany artykułu


Art. 14
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
  1. uczestniczyć czynnie i biernie w wyborach do wszystkich organów Stowarzyszenia;
  2. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków;
  3. wypowiadać się, wyrażać opinie oraz wnosić uwagi do wszystkich organów Stowarzyszenia na wszystkie tematy dotyczące działalności Stowarzyszenia;
  4. uczestniczyć we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  5. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, pod warunkiem, że służy to wypełnianiu celów Stowarzyszenia;
  6. uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia;
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest:
  1. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia;
  2. regularnie opłacać składki na rzecz Stowarzyszenia.
 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
  1. uczestniczyć czynnie i biernie w wyborach do organów Stowarzyszenia;
  2. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosu;
  3. wypowiadać się, wyrażać opinie oraz wnosić uwagi do organów Stowarzyszenia na wszystkie tematy dotyczące działalności Stowarzyszenia;
  4. uczestniczyć we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  5. uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
  1. wspierać Stowarzyszenie i realizację jego celów,
  2. przestrzegać postanowień Statutu oraz realizować uchwały i inne decyzje organów Stowarzyszenia wydane w granicach kompetencji statutowych,
  3. regularnie opłacać składki członkowskie,
  4. informować Zarząd o zmianie danych umieszczonych we wniosku o przyjęcie w poczet członków.

W ust. 1 pkt 1 i 3 usunięto wyraz “wszystkich”, w 2 dodano “z prawem głosu”.

Usunięto uprawnienie do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, pod warunkiem, że służy to wypełnianiu celów Stowarzyszenia - Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku członkom (granty i nagrody nie są majątkiem).

W ust. 2 zmieniono “obowiązany jest” na “ma obowiązek” (jednolicie i bez inwersji).

W pkt 1 zmieniono “przestrzegać” na “przestrzegać i realizować”. Usunięto regulaminy (które są przyjmowane w drodze uchwał, więc mieszczą się w pojęciu uchwał). Wyodrębniono decyzje, ponieważ nie wszystkie decyzje wynikają literalnie z uchwał - niektóre są raczej w konsekwencji statutu i uchwał.

Opłacać “składki członkowskie”, nie inne.

Dodano obowiązek informowania o zmianie danych (dane kontaktowe, nazwa użytkownika itp.). Ma to zminimalizować ryzyko sytuacji, gdy członek płaci składki do stowarzyszenia, ale nie ma z nim żadnego kontaktu.

Zmiana ustępów na punkty.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 15
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna bądź fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd.
 3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 1. Członkiem wspierającym może być osoba zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie decyzji Zarządu.

Usunięto dookreślenia osób, ponieważ to, że chodzi o osobę fizyczną, prawną i jednostkę nieposiadającą (...) to wynika z art. 9.

Ust. 3 niepotrzebnie dubluje przepis kodeksu cywilnego. Te podmioty nie mogą w sposób ważny i skuteczny działać inaczej.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 16
Zmiana redakcyjna lub językowa edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków;
  2. wypowiadania się i wyrażania opinii oraz wnoszenia uwag do wszystkich organów Stowarzyszenia we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  3. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, pod warunkiem, że służy to wypełnianiu celów Stowarzyszenia;
  4. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia;
 2. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia;
 1. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo:
  1. uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków,
  2. wypowiadać się i wyrażać opinię oraz wnosić uwagi do wszystkich organów Stowarzyszenia we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  3. uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,
 2. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegać postanowień Statutu oraz realizować uchwały i inne decyzje organów Stowarzyszenia wydane w granicach kompetencji statutowych.

Ujednolicono “prawo” zamiast “prawo do” (jak w przypadku zwyczajnych).

Usunięcie punktu o korzystaniu z majątku (jak w przypadku zwyczajnych).

Zmiana sformułowania obowiązku przestrzegania uchwał (analogicznie jak przy zwyczajnych).

Zmiana ustępów na punkty.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 17
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Członkowie honorowi posiadają wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązków płacenia składek. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi mają wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 4. Przyjęcie w poczet członków honorowych oraz pozbawienie członkostwa honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na wniosek Zarządu.

Podzielono na punkty - dobrą praktyką jest umiejscowienie jednego zdania / zapisu w osobnym punkcie.

To, jaka osoba (że fizyczna), wynika z osobnego artykułu, niepotrzebnie jest to więc zdublowane.

Członkowie “mają”, a nie “posiadają” uprawnienia oraz są zwolnieni z “obowiązku”, a nie “obowiązków”.

W ust. 3 dodano wyraz “członkowskich” (a nie innych).

Zmieniono sformułowanie dot. przyjmowania, dodano dotyczące pozbawienia statusu.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 18
Zmiana redakcyjna lub językowa edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

W wypadku odmowy przyznania praw członkowskich poprzez Zarząd, osoba ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej decyzji.

Wykreślić

ewentualnie

W wypadku odmowy przyznania praw członkowskich przez Zarząd, kandydat ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ten sam organ nie podejmie innej decyzji tylko dlatego, że było odwołanie. Na zasadach ogólnych (obecny art. 25) taką sprawę może rozpoznać Walne.

ewentualnie

Poprawa błędu językowego, drobne zmiany w słownictwie.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 19
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich, zgodnie z decyzją Zarządu.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej decyzji.
 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2. śmierci członka, utraty osobowości prawnej lub wykreślenia jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada na mocy ustawy zdolność prawną, z właściwego rejestru,
  3. podjęcia przez Zarząd uchwały o wykreśleniu z listy członków podjętej w przypadku nieopłacenia składek członkowskich.
 2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wchodzi w życie w terminie miesiąca od doręczenia jej wykluczonemu członkowi, chyba że przed upływem tego terminu złoży on pisemne odwołanie do Zarządu.
 3. Zarząd na najbliższym spotkaniu rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 2 oraz podejmuje uchwałę w przedmiocie utraty członkostwa.
 4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, jest skuteczna z chwilą podjęcia.

Ustawowe określenie "utrata członkostwa".

Oddzielono rezygnację od śmierci/utraty statusu oraz dodano utratę statusu jednostki organizacyjnej nieposiadającej, itd.

Rozszerzono opis dotyczący trybu wygasania członkostwa.

Zmiana ustępów na punkty.

Dyskusja zmiany artykułu


Rozdział IV

[edytuj | edytuj kod]
Zmiana redakcyjna lub językowa edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Rozdział IV: Organy Stowarzyszenia

Rozdział IV: Organy Stowarzyszenia
Dział 1: Postanowienia ogólne

Wprowadzenie nazewnictwa wydzielonych części rozdziału (działy numerowane cyframi arabskimi), utworzenie działu 1 (obecnie pierwszą wydzieloną częścią jest "Walne Zebranie"). Zmiana redakcyjna, ułatwiająca czytanie tekstu, czysto porządkująca.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 20
Zmiana redakcyjna lub językowa edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

Zamiana ustępów na punkty

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 21
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata i upływa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków za ostatni pełny rok urzędowania tych organów. Wybór składów osobowych Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

 1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata i upływa z dniem zakończenia Walnego Zebrania Członków za ostatni pełny rok urzędowania tych organów.
 2. Wybór składów osobowych Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Kandydaci na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej składają na Walnym Zebraniu Członków przed przystąpieniem do głosowania w sprawie ich wyboru oświadczenia o niekaralności za przestępstwa wymienione w ust. 3 w formie ustnej, a w formie pisemnej – najpóźniej do zakończenia obrad. Osoby, które nie złożą oświadczenia, nie mogą kandydować.
 5. W razie, gdy oświadczenie, o którym mowa ust. 4 okaże się niezgodne z prawdą lub w razie niespełnienia warunków określonych w ust. 3 w trakcie trwania kadencji, mandat członka organu wygasa. W celu uzupełnienia składu organu stosuje się postanowienie art. 19.

Podzielono na ustępy.

Kadencja zaczyna się nie w następnym dniu, tylko natychmiast po zakończeniu walnego.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 22
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organów Stowarzyszenia w trakcie kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany przez dokooptowanie spośród członków Stowarzyszenia. Podczas trwania jednej kadencji maksymalnie połowa składu może zostać dokooptowana do każdego organu. W wypadku konieczności dalszego uzupełnienia niezbędne jest przeprowadzenie Walnego Zebrania Członków.

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organów Stowarzyszenia w trakcie kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany przez dokooptowanie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W czasie jednej kadencji maksymalnie połowa składu może zostać dokooptowana do każdego organu. Tylko w przypadku konieczności dalszego uzupełnienia niezbędne jest przeprowadzenie Walnego Zebrania Członków.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci Prezesa Zarządu, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, a funkcję Prezesa Zarządu, do czasu przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, piastuje niedokooptowany członek Zarządu określony w uchwale Zarządu.

Podzielono na ustępy.

Kooptacja spośród członków zwyczajnych.

Zmieniono “podczas” na “w czasie”.

Wakatu prezesa nie można uzupełnić przez kooptację.

Dyskusja zmiany artykułu


Proponowany art.
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

brak odpowiednika

 1. Organy Stowarzyszenia działają na podstawie wydanych przez siebie regulaminów, z zachowaniem postanowień Statutu.
 2. Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński podejmują uchwały w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na wniosek członka organu w głosowaniu należy wprowadzić tryb tajny.

Wyciągnięcie przed nawias postanowień dot. regulaminów.

Do tej pory tylko zarząd i komisja musiały mieć regulamin, teraz ten obowiązek miałby też sąd.

Dyskusja zmiany artykułu


Dział 2
Zmiana redakcyjna lub językowa edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Walne Zebranie

Dział 2: Walne Zebranie Członków

Nazwanie wydzielonej części "Działem" i podanie pełnej nazwy organu Stowarzyszenia.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 23
Zmiana redakcyjna lub językowa edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz honorowi.

Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz honorowi.

Półpauzy zamiast dywizów.

Zmiana ustępów na punkty.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 24
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest:
  • udzielenie absolutorium członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za poprzedni rok kalendarzowy pełnienia funkcji,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia,
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Członek ustępujących organów nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.
 8. Jeśli jest to zaznaczone w rozesłanym do członków zawiadomieniu, Walne Zebranie Członków może być zwołane w dwóch terminach, z których drugi może nastąpić już w 30 minut po pierwszym. W drugim terminie nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum. Zebranie odbywające się w drugim terminie nie może zmienić treści rozesłanego porządku obrad.
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, w terminie do 30 czerwca.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 4. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest:
  1) udzielenie absolutorium członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za poprzedni rok obrotowy pełnienia funkcji,
  2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia.
 5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
 6. Prezydium Walnego Zebrania Członków jest wybierane w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków, spośród członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członków, niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Członek ustępujących organów nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.
 9. Jeżeli jest to zaznaczone w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, Walne Zebranie Członków może być zwołane w dwóch terminach, z których drugi może nastąpić nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym. W drugim terminie nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum. Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie nie może zmienić porządku obrad określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2.

Nie zwołuje “się”, tylko zwołuje Zarząd.

Sposób zwoływania został wyłączony do osobnego ustępu.

Zmiana kółek na ustęp i punkty.

Rok obrotowy: Często ostatnio mówiono o tym, że nie jest sensowne, by plany na dany rok zatwierdzać już prawie w jego połowie, że jest to praktycznie fikcja. Letnie konferencje Stowarzyszenia, gdzie podczas Walnego Zebrania przyjmuje się plany, odbywają się zwykle 5 miesięcy po rozpoczęciu roku i związanych z nim planów. W trakcie audytu organizacyjnego padła sugestia, by w trakcie Walnego na dany rok przyjmować już plany na kolejny. Wymagałoby to zaplanowania rzeczy, które dziać mogłyby się półtora roku później. Innym rozwiązaniem jest zmiana roku obrotowego na taki, który nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 maja do 30 kwietnia. W ten sposób, umożliwiony przez ustawodawcę, jak też możliwy do zastosowania w kontaktach z Wikimedia Foundation, możliwe byłoby skrócenie horyzontu planowania i przewidywania działań do 12 miesięcy.


Ustęp 3 zbędny - wyciągnięty do art. 20.

Językowe zmiany w ust. 6 i 8.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 25
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian, przy czym zmiana statutu może być poddana pod głosowanie wyłącznie wówczas, gdy w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu znajdzie się zapowiedź takich zmian,
 2. wybór i odwoływanie członków pozostałych organów Stowarzyszenia,
 3. udzielenie absolutorium Zarządowi za poprzedni rok kalendarzowy,
 4. zatwierdzenie planu działania Zarządu na przyszły rok kalendarzowy,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. uchwalenie Statutu i jego zmian, przy czym zmiana Statutu może być poddana pod głosowanie wyłącznie wówczas, gdy w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków znajdzie się zapowiedź takich zmian,
 2. przyjmowanie w poczet członków honorowych Stowarzyszenia oraz pozbawianie członkostwa honorowego,
 3. wybór i odwoływanie członków pozostałych organów Stowarzyszenia,
 4. udzielenie absolutorium członkom Zarządu za poprzedni rok obrotowy,
 5. zatwierdzenie planu działania Zarządu na przyszły rok obrotowy,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań pozostałych organów Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut nie określa właściwości innych organów Stowarzyszenia.

Nieskończony spis (tzw. otwarty katalog) kompetencji Walnego.

Dodanie kompetencji co do członków honorowych.

Zmiana roku kalendarzowego na obrotowy, jak wyżej.

Absolutoria dla członków zarządu, nie dla całego zarządu.

Dodanie ustępu o uchwałach w sprawach nieprzypisanych innym organom (domniemanie kompetencji, zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach).

Zmiana ustępów na punkty.

Zmiana pisowni “statut” na “Statut”.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 26
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby Członków zwyczajnych.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 90 dni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. W sprawach nieuregulowanych do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio przepisy o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1) z własnej inicjatywy,
  2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3) na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, zawierający proponowany porządek obrad i projekty uchwał, które w intencji wnioskodawców ma podjąć Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt 2 i 3.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. W sprawach nieuregulowanych do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio postanowienia o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

Dodanie wymogu co do treści wniosku o nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane przez członków.

3 miesiące zamiast 90 dni (i usunięcie błędu interpunkcyjnego).

“Określonych” (zgodnie z polską gramatyką, co nie determinuje, że żądanie i wniosek mają być wystosowane łącznie).

“Postanowienia” zamiast “przepisy”.

Zmiana ustępów na punkty.

Dyskusja zmiany artykułu


Dział 3
Zmiana redakcyjna lub językowa edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Zarząd

Dział 3: Zarząd

Nazwanie wydzielonej części "Działem".

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 27
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 członków. Liczbę członków określa Walne Zebranie
 3. Prezes Zarządu jest wybierany przez Walne Zebranie Członków.
 4. Nowo wybrany Zarząd konstytuuje się, wybierając spośród członków Zarządu co najmniej jednego Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 5. Funkcji Prezesa Zarządu nie można łączyć z pozostałymi.
 6. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd z zachowaniem postanowień Statutu.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.
 8. Członkami Zarządu są osoby wybrane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 9. (skreślony)
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków. Liczbę członków określa Walne Zebranie Członków.
 3. Prezes Zarządu jest wybierany przez Walne Zebranie Członków. Funkcji Prezesa Zarządu nie można łączyć z pozostałymi.
 4. Zarząd wybiera ze swojego składu Sekretarza i Skarbnika. Zarząd może wybrać ze swojego składu do dwóch Wiceprezesów Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.
 6. Zarząd może dokooptować do swojego składu członków niebędących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. W treści uchwały Zarząd powołuje się na przyczynę kooptacji. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby członków Zarządu. Postanowienie to nie uchybia postanowieniom art. 18 i 19.
 7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż (1/2? 3/4? 100%?) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Kryteria wynagradzania określa regulamin.

Wprowadzenie możliwości wynagradzania niektórych członków zarządu za przyjęcie krytycznie ważnych (głównie chodzi o sprawy prawne) obowiązków zarządczych. Obecnie nie ma żadnego ekwiwalentu (pozytywnego) ani środka dyscyplinującego oprócz zwołania walnego odwołującego członka zarządu.

 • Członkowie zarządu to wolontariusze. Wikimedianie doskonale rozumieją fakt, że od wolontariusza nie należy oczekiwać pełnego, nieprzerwanego poświęcenia. Wolontariusz ma prawo zniknąć z projektu, na czas jakiś albo na stałe, nie pilnować strony głównej czy Poczekalni. Członkami zarządu Stowarzyszenia są też wolontariusze. Prowadzenie Stowarzyszenia to coś innego niż edytowanie. Na wszystkich członkach zarządu po równo spoczywa osobista odpowiedzialność prawna za całość funkcjonowania organizacji. Muszą oni wypełnić obowiązki Stowarzyszenia m.in. wobec pracowników i urzędów (zob. niepełny spis zagadnień prawnych). Ponoszą odpowiedzialność za dobór osób podległych i współpracowników oraz za działania i zaniechania pozostałych członków zarządu. Nie mają prawa do urlopu ani zwolnienia. Od członków zarządu wymaga się więc kompetencji, ciągłej aktywności i odpowiedzialności, choć nadal pozostają oni wolontariuszami.
 • Wynagradzanie (czy też: rekompensata za wykonywanie niektórych obowiązków) dotyczyłoby tylko osób realnie wykonujących istotne obowiązki, a nie tylko np. obecnych na spotkaniach zarządu czy wspierających dobrą radą. Części funkcji nie można przenieść tymczasowo na inną osobę ze względu na brak kompetencji czy odpowiedniej ilości wolnego czasu. Części funkcji nie można przenieść na osoby spoza zarządu. Wielokrotnie bezpieczeństwo Stowarzyszenia zależy od małej grupy osób.
 • Do krytycznie ważnych obowiązków zarządczych wolimy nie zaliczać opieki nad projektami ("sponsorowania", zob. Co robimy/zgłoś pomysł) ani żadnych powinności, które można delegować poza zarząd.
 • Dobrym rozwiązaniem byłoby zawarcie z niektórymi członkami zarządu umowy nakładającej konkretne obowiązki aktywnego prowadzenia Stowarzyszenia. Umowa nie powinna jednak wymagać, nie dając nic w zamian, ponieważ zajść musi tu zasada ekwiwalentności (przy odpowiedzialności na setki tysięcy złotych, zawieranie umowy o wolontariat może zostać uznane za wyzysk). Chcemy więc dać komisji rewizyjnej możliwość negocjowania umów z członkami zarządu i przyznawania im wynagrodzenia w wysokości do ustalenia. Proponujemy ułamek średniego wynagrodzenia według GUS-u, za aktywne - powtarzamy, aktywne - uczestnictwo w pracach zarządu.
 • Wydaje się, że pieniądze te nie powinny iść z puli 1% (nie są działalnością pożytku publicznego, ale można dyskutować, czy nie byłyby niezbędne do prowadzenia tej działalności). Umowy w takich sprawach podpisuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale komisji (art. 11 ust. 4 ustawy o stow.). Koszty - ok. 100 tys. zł rocznie przy 3 osobach wynagradzanych przez 12 miesięcy po 2,7 tys. zł brutto.
 • Dlaczego do tej pory nie zgłaszano takich problemów? Z różnych przyczyn. Głównie dlatego, że organizacja miała mniejszy budżet i mniejszą skalę działalności. Przyczyną była bardzo daleko idąca koncentracja decyzyjności (bardzo wąskie grono mogło po pracy objąć pamięcią i kierować wszystkimi sprawami). Obecnie obowiązki członków zarządu wymagają przygotowania i specjalizacji, są mniej oczywiste, liczniejsze, a ryzyko błędu jest większe.
 • Dlaczego proponujemy to, mimo że zatrudniamy dyrektora? Dyrektor zajmie się sprawami operacyjnymi i nie wyręczy zarządu w wyżej wymienionych krytycznych sprawach. "Paradoksalnie" dyrektor pozwoli członkom zarządu zająć się tymi sprawami rzetelnie.

Wprowadzenie wyjątku od zasady wyboru/kooptowania członków zarządu spośród członków zwyczajnych. Członkami zarządu mogłyby zostać osoby spoza grona członków zwyczajnych, ale nie mogliby stanowić większości i nie mogliby piastować funkcji prezesa. Zarząd nie mógłby dokooptować bez podania w uchwale przyczyny. Chodzi o uzupełnianie stanowisk osobami mającymi specjalistyczne kompetencje, których nie mają zaangażowani wikipedyści (np. obecnie: kontrola marketingu). Ustawa wprost tego nie dopuszcza, ale jest to spotykana praktyka.

Pozostałe zmiany:

 • Reprezentacja zawsze jest na zewnątrz, więc jako pleonazm, przeredagowano.
 • Zmiana liczb na liczebniki.
 • Połączenie postanowień o prezesie.
 • Usunięcie “konstytuowania się”.
 • Wiceprezesów może być 0, 1 lub 2 (obecnie musi być co najmniej 1 i może być 6).
 • Przesunięcie postanowień o regulaminie oraz o sposobie wyboru przed nawias.
Dyskusja zmiany artykułu


Art. 27a
Brak zmiany edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Kandydaci na członków Zarządu składają na Walnym Zebraniu Członków przed przystąpieniem do głosowania w sprawie ich wyboru oświadczenia o niekaralności za przestępstwa wymienione w ust. 1 w formie pisemnej, osoby, które nie złożą oświadczenia nie mogą kandydować.
 3. W razie, gdy oświadczenie, o którym mowa ust. 2 okaże się niezgodne z prawdą oraz w razie niespełnienia warunków określonych w ust. 1 w trakcie trwania kadencji, mandat członka Zarządu wygasa. W celu uzupełnienia składu Zarządu stosuje się przepis art. 22.

Wykreślić

Zapisy tego artykułu zostały umieszczone w innych artykułach Statutu.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 28
Brak zmiany edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Stowarzyszenia łącznie: Prezes z Sekretarzem, względnie Prezes ze Skarbnikiem, Sekretarz ze Skarbnikiem lub, na podstawie upoważnienia Zarządu, dwóch członków Zarządu.
 2. Uchwały i decyzje Zarządu dotyczące kwestii finansowych wykonuje Skarbnik.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Zarządu. Na specjalne życzenie każdego członka Zarządu w każdym głosowaniu należy wprowadzić tryb tajny.

Prawo do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia, w szczególności do zaciągania w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań majątkowych, mają:

 1. Prezes Zarządu działający łącznie z Sekretarzem,
 2. Prezes Zarządu działający łącznie ze Skarbnikiem,
 3. Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Sekretarzem,
 4. Wiceprezes Zarządu działający łącznie ze Skarbnikiem.

Dodanie możliwości działania z udziałem wiceprezesa, usunięcie możliwości uchwał wskazujących dwóch dowolnych członków zarządu oraz możliwości działania bez (wice)prezesa. Inne kombinacje są możliwe na podstawie pełnomonictw wydawanych w drodze uchwał na podstawie kodeksu cywilnego.

Usunięcie obowiązku skarbnika do wykonywania uchwał i decyzji. Zadania te mają wykonywać pracownicy, a skarbnik ma tylko nadzorować wykonanie.

Przeniesienie postanowienia o uchwałach przed nawias.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 29
Brak zmiany edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 1000 zł,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 9. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 10. kierowanie działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami,
 11. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6) podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
8) uchwalanie regulaminów określonych w statucie,
9) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
10) reprezentowanie Stowarzyszenia.

Usunięcie postanowienia o zobowiązaniach przekraczających 1000 zł - zresztą, co z niższymi kwotami? Czy to ma rozpatrywać Walne?

Podejmowanie uchwał i decyzji w sprawie członkostwa, nie tylko uchwał - vide inne zapisy.

“Określonych” zamiast “przewidzianych”.

Kierowanie działalnością Stowarzyszenia “po prostu”. W trakcie walnego też może kierować i kieruje, np. wydaje polecenia służbowe, przyjmuje korespondencję.

Nie ma reprezentacji wewnątrz, jako pleonazm - zredagowano.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 3
Brak zmiany edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

(skreślony)

brak

brak

Dyskusja zmiany artykułu


Dział 4
Zmiana redakcyjna lub językowa edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Komisja Rewizyjna

Dział 4: Komisja Rewizyjna

Nazwanie wydzielonej części "Działem".

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 31
Brak zmiany edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu i Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
 3. Członkami Komisji Rewizyjnej są osoby wybrane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
 5. (skreślony)
 6. (skreślony)
 7. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 8. Komisja Rewizyjna może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu.
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
 4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.

Język ustawy. Komisja nie kontroluje “zarządu i stowarzyszenia”, zarząd i stowarzyszenie nie są równoległymi pojęciami.

Przeniesienie postanowienia o wyborach przed nawias.

Usunięcie dopisku “Komisji Rewizyjnej” przy “Przewodniczącym”. Nie ma ryzyka, że chodziłoby o “Przewodniczącego Stowarzyszenia”.

Usunięcie postanowienia o innych funkcjach. Komisja może to robić pozastatutowo.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 31a
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  1. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  2. pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu.
 2. Kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej składają na Walnym Zebraniu Członków przed przystąpieniem do głosowania w sprawie ich wyboru oświadczenia o niekaralności za przestępstwa wymienione w ust. 1 pkt a oraz oświadczenia o niepozostawaniu z członkami Zarządu w stosunkach wymienionych w ust. 1 pkt b w formie pisemnej w ciągu 30 dni licząc od dnia wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków, osoby, które nie złożą oświadczenia nie mogą kandydować.
 3. W razie, gdy oświadczenie, o którym mowa ust. 2 okaże się niezgodne z prawdą oraz w razie niespełnienia warunków określonych w ust. 1 w trakcie trwania kadencji mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa. W celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej stosuje się przepis art. 22.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu.
 2. W przedmiocie określonym w ust. 1 stosuje się odpowiednio postanowienie art. [...]

Przeniesienie postanowień przed nawias, pozostawienie tylko postanowień charakterystycznych dla Komisji.

Poza tym, z prawnego punktu widzenia nie ma uzasadnienia, aby całość uregulowań dot. oświadczeń o niekaralności stanowiła materię statutową (tzn. była wprost w statucie). Część może być w regulaminach poszczególnych organów.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 32
Brak zmiany edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania od członków i organów Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,
4) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
5) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,
6) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium członkom Zarządu,
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego.

Przeniesienie praw do złożenia wyjaśnień z następnego artykułu.

Absolutoria dla członków zarządu, nie dla całego zarządu.

Zmiany językowe i pisownia - “niezwołania”, “Statutem”.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 33
Brak zmiany edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i organów Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na specjalne życzenie każdego członka Komisji Rewizyjnej w każdym głosowaniu należy wprowadzić tryb tajny.

Skreślić

Postanowienia przeniesione do innego artykułu

Dyskusja zmiany artykułu


Dział 5
Zmiana redakcyjna lub językowa edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Sąd Koleżeński

Dział 5: Sąd Koleżeński

Nazwanie wydzielonej części "Działem".

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 34
Zmiana redakcyjna lub językowa edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
 3. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 4. Sąd Koleżeński może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu.
 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
 3. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

Przeniesienie postanowień przed nawias, dodanie kropki na końcu ust. 1.

Pisownia “Przewodniczącego”.

Usunięcie postanowienia o innych funkcjach. Sąd może to robić pozastatutowo.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 35
Zmiana redakcyjna lub językowa edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:

 1. naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;
 2. sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.

Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:

 1. naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
 2. sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.

Zmiana pisowni: "Statutu".

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 36
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  1. upomnienie;
  2. wykluczenie ze Stowarzyszenia;
  3. skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie członka honorowego tytułu.

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu orzeczenia, w taki sposób że osoba, której dotyczy, mogła się z nim zapoznać.

 1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  1. upomnienie;
  2. wniosek do Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia członka zwykłego lub wspierającego;
  3. wniosek do Walnego Zebrania Członków o pozbawienie członka honorowego tytułu.
 2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, złożone Zarządowi w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu orzeczenia. Zarząd uwzględnia odwołanie w programie najbliższego Walnego Zebrania Członków.

Sąd zachowuje wyłączność na karanie członka. Ustalenie, że decyzja Sądu nie jest wystarczająca, ponieważ status członka zwykłego i wspierającego zależy od zarządu, a honorowego - od walnego.

Usunięcie fragmentu o możliwości zapoznania - bez tej możliwości nie ma skutecznego doręczenia, co wynika z kodeksu cywilnego. Nie ma potrzeby tutaj tego powielać.

Podział na ustępy, zmiana ustępów na punkty.

Dyskusja zmiany artykułuRozdział V

[edytuj | edytuj kod]
Brak zmiany edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Rozdział V: Majątek i fundusze

bez zmian

nie dotyczy

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 37
Zmiana redakcyjna lub językowa edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Wykreślić

Artykuł duplikuje ustawę - zbędne. Narażamy się na to, że jeżeli ustawa się zmieni, to nasz statut będzie z nią niezgodny, szkodliwie niepełny lub za szeroki.

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 38
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, dotacje, zapisy i spadki,
  3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia).
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
  1. składki członkowskie,
  2. przychody z działalności pożytku publicznego,
  3. darowizny finansowe i rzeczowe,
  4. zapisy i spadki,
  5. dotacje i granty od instytucji państwowych, samorządowych oraz Unii Europejskiej i funkcjonujących w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz krajowych i zagranicznych osób prawnych,
  6. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
  7. dochody ze zbiórek publicznych,
  8. dochody z majątku Stowarzyszenia, w tym pożytki naturalne i cywilne, wpływy z czynszu najmu lub dzierżawy, wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności;
  9. wierzytelności oraz prawa majątkowe.
 2. Wysokość i terminy wpłacania składek członkowskich określa Zarząd.

Urealniamy i poszerzamy możliwości zbierania pieniędzy przez Stowarzyszenie. Efektem samego zróżnicowania źródeł dochodu będzie większe bezpieczeństwo finansowe (o którym mówiło się na wielu ostatnich walnych zebraniach). Z kolei zbieranie funduszy niepochodzących z 1% da możliwość wydawania większych pieniędzy na sprawy wewnętrzne, takie jak szkolenia (rozwój kompetencji), pensje, utrzymanie biura w lepszej lokalizacji.

Uwzględnienie przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego. Dodanie rodzajów darowizn i wydzielenie ich od zapisów i spadków. Dodanie dotacji i grantów oraz dochodów ze zbiórek publicznych, dochodów z majątku (np. lokaty), wierzytelności i praw majątkowych.

Usunięcie postanowień o składkach - to wszystko powinien zawierać regulamin i nie ma potrzeby, żeby statut był taki szczegółowy.

Usunięcie postanowienia o tym, że Stowarzyszenie działa zgodnie z przepisami. Bo jakże inaczej miałoby działać?

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 39
Brak zmiany edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich;
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia;
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 2. Za osoby bliskie uznaje się osoby, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo z którymi są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

Bez zmian

Bez zmian

Dyskusja zmiany artykułu


Rozdział VI

[edytuj | edytuj kod]
Brak zmiany edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Rozdział VI: Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

bez zmian

nie dotyczy

Dyskusja zmiany artykułu


Art. 40
Zmiana redakcyjna lub językowa edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych przez członków uprawnionych do głosowania obecnych na Zebraniu.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.
 1. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały większością 2/3 ważnie oddanych głosów przez członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa na jaki cel zostanie przeznaczony majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia.

Usunięcie “uchwalenia statutu”, zmiany redakcyjne, np. “ważnie oddanych głosów”.

Sposób likwidacji jest ustawowy.

Przepis odsyłający do ustawy zbędny. Ustawa obowiązuje tak czy inaczej. “Z późniejszymi zmianami” - nie ma “wcześniejszych”.

Dyskusja zmiany artykułu