Statut/Zmiany 2019/Art. 31a

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

  1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
    1. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
    2. pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu.
  2. Kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej składają na Walnym Zebraniu Członków przed przystąpieniem do głosowania w sprawie ich wyboru oświadczenia o niekaralności za przestępstwa wymienione w ust. 1 pkt a oraz oświadczenia o niepozostawaniu z członkami Zarządu w stosunkach wymienionych w ust. 1 pkt b w formie pisemnej w ciągu 30 dni licząc od dnia wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków, osoby, które nie złożą oświadczenia nie mogą kandydować.
  3. W razie, gdy oświadczenie, o którym mowa ust. 2 okaże się niezgodne z prawdą oraz w razie niespełnienia warunków określonych w ust. 1 w trakcie trwania kadencji mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa. W celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej stosuje się przepis art. 22.
  1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu.
  2. W przedmiocie określonym w ust. 1 stosuje się odpowiednio postanowienie art. [...]

Przeniesienie postanowień przed nawias, pozostawienie tylko postanowień charakterystycznych dla Komisji.

Poza tym, z prawnego punktu widzenia nie ma uzasadnienia, aby całość uregulowań dot. oświadczeń o niekaralności stanowiła materię statutową (tzn. była wprost w statucie). Część może być w regulaminach poszczególnych organów.

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje