Statut/Zmiany 2019/Proponowany art. 8

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

brak odpowiednika

 1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
  2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  3. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  5. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  7. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  8. turystyki i krajoznawstwa,
  9. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  10. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  11. promocji i organizacji wolontariatu.
 2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
  2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  3. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  5. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  7. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  8. turystyki i krajoznawstwa,
  9. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  10. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  11. promocji i organizacji wolontariatu.

Spis zakresów obecnego i możliwego przyszłego zakresu działań OPP. Sformułowania wzięte z ustawy o OPP. Jest on pisany zgodnie z założeniem, że wpisujemy do statutu szeroko, co się da wytłumaczyć naszymi - zarówno obecnymi, jak i możliwymi przyszłymi - działaniami.

Osobno pisze się nieodpłatną i odpłatną działalność OPP. Wpisaliśmy to samo w obydwu kategoriach, żeby dać możliwość swobodnego dobierania metod. Odpłatna działalność OPP nie jest działalnością gospodarczą.

Wymienione zakresy mieszczą się w strategii i w bardzo ogólnie pojętej roli organizacji Wikimedia wobec społeczności, instytucji i innych. Do strategii dopasowujemy zakresy działania OPP, a do nich - poszczególne działania typu Wikigranty wyjazdowe.

Skrótowo, dlaczego poszczególne zakresy zostały zaproponowane:

 • pomoc prawna - wiąże się z wolnymi licencjami,
 • tradycja i świadomość - wiąże się z rozwijaniem treści projektów używanych w językach na terytorium RP,
 • mniejszości narodowe - wyrównywanie dostępu do wiedzy, wspieranie mniejszości, kierunek strategiczny 2030,
 • wspólnoty lokalne - wiąże się z rozwijaniem treści (main) na tematy lokalne,
 • nauka itd. - warsztaty, szkolenia z edytowania i z korzystania (edukacja medialna), PSiA
 • kultura i sztuka - GLAM, WLZ i podobne
 • ekologia - WLZiemię, treści w main na ten temat
 • turystyka i krajoznawstwo - granty wyjazdowe, treści w main
 • wolności i prawa człowieka - zajmowanie stanowisk w sprawach zagrażających dostępowi do informacji w projektach Wikimedia; raczej wąsko pojęty zakres tematów, ale też szerszy niż samo prawo autorskie;
 • integracja - współpraca z afiliantami Wikimedia i wspólne rozwijanie maina, np. CEE
 • promocja i organizacja wolontariatu - promocja naszej formuły organizacji otwartej współpracy.
Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje