Biuletyn Informacji Publicznej

Statut/poprawki 2011/Propozycja z 13 marca/Tekst

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Statut

Tekst jednolity z 13 marca 2011 r. wer2.1 ze zmianami naniesionymi na wersje z 10 marca 2011 r. (nr 2) oddera

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Art. 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę „Wikimedia Polska” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

Art. 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 ze zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 ze zmianami) oraz przepisów innych właściwych ustaw i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Art. 3
 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W szczególnych przypadkach Stowarzyszenie może działać na obszarze innych państw zgodnie z przepisami prawa właściwego.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
Art. 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Art. 5
 1. Stowarzyszenie używa odznak lub pieczęci na zasadach określonych w uchwałach Zarządu.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy i logo „Wikimedia” oraz innych znaków i nazw towarowych będących w dyspozycji Wikimedia Foundation, Inc., która jest zarejestrowana zgodnie z prawem stanu Floryda w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie odrębnych umów.
Art. 6

Stowarzyszenie współdziała w zakresie swej działalności z Wikimedia Foundation, Inc. — w szczególności wspiera lub promuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przedsięwzięcia (projekty) należące do tej organizacji.

Art. 7
 1. Stowarzyszenie sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności.
 2. W razie posiadania statusu Organizacji Pożytku Publicznego Stowarzyszenie przekazuje roczne sprawozdanie merytoryczne ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. Niezależnie od posiadania wymienionego statusu sprawozdanie merytoryczne sporządzone według wzoru określonego dla Organizacji Pożytku Publicznego przez wymienionego ministra Stowarzyszenie podaje do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zainteresowanym podmiotom zapoznanie się z tym sprawozdaniem, w szczególności poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Stowarzyszenia.


Rozdział 2. Cele i sposoby działania

Art. 8

Celami Stowarzyszenia są:

 1. wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy ogólnej lub szczegółowej z dziedzin nauki, kultury, edukacji lub sztuki;
 2. promocja i organizacja wolontariatu lub działalności charytatywnej.
Art. 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. wspieranie tworzenia, gromadzenia i rozwoju przedsięwzięć (projektów) opartych na technologii wiki, tj. umożliwiających edytowanie treści wszystkim uprawnionym do tego użytkownikom;
 2. wspieranie publikacji i dostarczania przez Internet zawartości wymienionych przedsięwzięć (projektów) w oparciu o wolne licencje, jak np. GNU Free Documentation License wydaną przez Free Software Foundation, zarejestrowaną zgodnie z prawem stanu Massachusetts w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
 3. propagowanie i promowanie na zewnątrz oraz wspieranie przedsięwzięć (projektów) internetowych Wikibooks, Wikicytaty, Wikinews, Wikipedia, Wikisłownik, Wikiźródła oraz innych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc., w szczególności tworzonych w języku polskim oraz w każdym innym języku używanym przez grupę etniczną bądź narodową istniejącą tradycyjnie m.in. na terenach Polski;
 4. wspieranie organizacji Wikimedia Foundation, Inc.
Art. 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach odrębnych.


Rozdział 3. Członkowie i ich prawa i obowiązki

Art. 11
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Art. 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych;
 2. członków wspierających;
 3. członków honorowych.
Art. 13
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
  1. uczestniczy w jakimkolwiek przedsięwzięciu (projekcie) Wikimedia;
  2. przekazała Zarządowi pisemną deklarację o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia wraz z akceptacją niniejszego Statutu oraz kopią dowodu tożsamości;
  3. została zaakceptowana przez Zarząd;
  4. opłaciła coroczną składkę członkowską.
 2. Szczegółowe zasady i tryb przyjmowania członków zwyczajnych określa Zarząd stosowną uchwałą.
Art. 14
 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. uczestniczenia czynnie i biernie w wyborach do wszystkich organów Stowarzyszenia;
  2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków;
  3. wypowiadania się, wyrażania opinii oraz wnoszenia uwag do wszystkich organów Stowarzyszenia na wszystkie tematy dotyczące działalności Stowarzyszenia;
  4. uczestniczenia we wszystkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  5. korzystania z urządzeń, świadczeń lub pomocy Stowarzyszenia pod warunkiem, że służy to wypełnianiu celów statutowych Stowarzyszenia;
  6. uczestniczenia w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania niniejszego Statutu oraz uchwał wszystkich organów Stowarzyszenia;
  2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.
Art. 15
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna bądź prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na zasadach i w trybie określonym stosowną uchwałą.
 3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
Art. 16
 1. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków;
  2. wypowiadania się i wyrażania opinii oraz wnoszenia uwag do wszystkich organów Stowarzyszenia we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  3. korzystania z urządzeń, świadczeń lub pomocy Stowarzyszenia pod warunkiem, że służy to wypełnianiu celów statutowych Stowarzyszenia.
  4. uczestniczenia w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania niniejszego Statutu oraz uchwał wszystkich organów Stowarzyszenia.
Art. 17
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania corocznych składek.
 4. Status członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków podejmując stosowną uchwałę na wniosek Zarządu lub co najmniej pięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
Art. 18
 1. W razie odmowy akceptacji wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia wyrażonej przez Zarząd, wnioskodawca ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania stosownej decyzji.
 2. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
Art. 19
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
  2. śmierci lub utraty praw publicznych przez członka zwyczajnego bądź honorowego na mocy prawomocnego wyroku sądu albo utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
  3. skreślenia członka zwyczajnego z listy członków Stowarzyszenia z powodu nieopłacenia składek członkowskich zgodnie z uchwałą Zarządu;
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;
  5. pozbawienia statusu członka honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. Członek wykluczony orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego albo skreślony z listy członków uchwałą Zarządu ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania orzeczenia albo uchwały; przepisy art. 18 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
 3. Od uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie pozbawienia statusu członka honorowego nie przysługuje odwołanie w ramach Stowarzyszenia.


Rozdział 4. Organy Stowarzyszenia

Art. 20

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna;
 4. Sąd Koleżeński.
Art. 21
 1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata i upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków za ostatni rok kalendarzowy urzędowania tych organów.
 2. Wybór składów osobowych Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członków, z uwzględnieniem innych przepisów niniejszego Statutu.
 3. W wyborach do Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego nie mogą kandydować członkowie Prezydium Walnego Zebrania Członków.
Art. 22
 1. W razie ustania członkostwa członka organów Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, ich skład osobowy uzupełniany jest przez dokooptowanie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Dokooptowanie dokonywane jest jednomyślną uchwałą wszystkich pozostałych członków danego organu, pod warunkiem złożenia przed głosowaniem oświadczenia dokooptowywanego w trybie art. 27a ust. 2 lub art. 31a ust. 2 odpowiednio - oświadczenie jest dołączane do akt Stowarzyszenia.
 3. Podczas trwania jednej kadencji maksymalnie połowa składu może zostać dokooptowana do każdego organu. W razie konieczności dalszego uzupełnienia niezbędne jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu wyboru składu danego organu.
Walne Zebranie
Art. 23
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia;
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający lub honorowi.
 2. W Walnym Zebraniu Członków mogą także brać udział bez praw wyborczych wszystkie zainteresowane osoby. Osoby te mogą, za zgodą Przewodniczącego Prezydium Walnego Zebrania, zabierać głos w dyskusjach.
Art. 24
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku w terminie do 30 czerwca.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania, przyjmując wcześniej stosowną uchwałę.
 4. Jeżeli jest to zaznaczone w rozesłanym do członków powiadomieniu, Walne Zebranie może być zwołane w dwóch terminach, z których drugi może nastąpić w 30 minut po pierwszym.
Art. 25
 1. Walne Zebranie Członków obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
 2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz.
 3. Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Członek ustępujących organów nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 5. Prezydium Walnego Zebrania Członków pełni funkcje komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, chyba że Statut przewiduje inną większość.
 7. W drugim terminie uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu.
Art. 25a
 1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest:
  1. udzielenie absolutorium organom Stowarzyszenia za poprzedni rok kalendarzowy pełnienia funkcji;
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych za poprzedni rok kalendarzowy;
  3. zatwierdzenie planu działań Zarządu na przyszły rok kalendarzowy.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  1. uchwalenie Statutu albo jego zmian, przy czym uchwała o zmianie Statutu może być poddana pod głosowanie wyłącznie wówczas, gdy w powiadomieniu o Walnym Zebraniu znajdzie się zapowiedź takich zmian;
  2. wybór lub odwoływanie członków organów Stowarzyszenia;
  3. nadawanie lub pozbawianie statusu członka honorowego;
  4. zmiana uchwalonego przez Zarząd porządku obrad;
  5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego majątku, przy czym uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być poddana pod głosowanie wyłącznie wówczas, gdy w powiadomieniu o Walnym Zebraniu znajdzie się zapowiedź takich zmian.
Art. 26
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
  3. na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
  4. w sytuacji wymienionej w art. 22 ust. 3.
 2. Zarząd jest zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 90 dni licząc od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3 lub od dnia wystąpienia sytuacji wymienionej w art. 22 ust. 3.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. W sprawach nieuregulowanych do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio przepisy o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.
Zarząd
Art. 27
 1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków. Liczbę członków Zarządu określa Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia oraz Prezes Zarządu wybierani są na zasadach określonych w art. 21 ust. 2 i 3.
 3. Nowo wybrany Zarząd konstytuuje się pod przewodnictwem Prezesa wybierając spośród swego grona Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
 4. Funkcji Prezesa Zarządu nie można łączyć z pozostałymi funkcjami w Zarządzie.
Art. 27a
 1. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Kandydaci na członków Zarządu przed przeprowadzeniem wyborów składają do akt Stowarzyszenia pisemne oświadczenia o niekaralności za przestępstwa wymienione w ust. 1.
Art. 28
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
 2. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
  1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
  2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia;
  3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
  4. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego lub nieruchomego;
  5. podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 1000 zł bądź ich równowartość;
  6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
  7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania lub skreślania z listy członków Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających;
  8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
  9. kierowanie działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków;
  10. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
  11. wybór Rzecznika Prasowego zajmującego się obsługą medialną Stowarzyszenia.
 3. W razie, gdy jakaś sprawa przekracza zakres kompetencji Zarządu, konieczne jest uzyskanie zgody Walnego Zebrania Członków; przepis art. 25 ust. 6 lub 7 stosuje się odpowiednio.
Art. 29
 1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jego członków. Na wniosek członka Zarządu w głosowaniu należy wprowadzić tryb tajny.
 2. Uchwały Zarządu dotyczące kwestii finansowych wykonuje Skarbnik.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy do roku.
 4. Zarząd określa szczegółowe zasady swojego działania stosowną uchwałą.
Art. 30
 1. Oświadczenia, akty prawne, zobowiązania finansowe lub majątkowe podpisują w imieniu Stowarzyszenia łącznie: Prezes z Sekretarzem, względnie Prezes ze Skarbnikiem, Sekretarz ze Skarbnikiem bądź, na podstawie upoważnienia uchwałą Zarządu, dwóch członków Zarządu.
 2. W szczególnych przypadkach zobowiązania finansowe przekraczające kwotę 1000 zł bądź ich równowartość może podpisywać na podstawie upoważnienia uchwałą Zarządu dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
Komisja Rewizyjna
Art. 31
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu, innych organów lub członków Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych na zasadach określonych w art. 21 ust. 2 i 3.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą należeć do innych organów Stowarzyszenia.
 4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 5. Komisja Rewizyjna może w miarę potrzeb ustanawiać inne funkcje w ramach swego składu.
Art. 31a
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  1. pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu;
  2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej przed przeprowadzeniem wyborów składają do akt Stowarzyszenia pisemne oświadczenia o niezachodzeniu w ich przypadku ograniczeń wymienionych w ust. 1.
Art. 32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności poprzez żądanie od członków lub organów Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw;
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
 4. zwołanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie określonym w art. 24 ust. 2;
 5. przedstawienie na Walnym Zebraniu Członków oceny pracy Zarządu za ostatni pełny rok kalendarzowy zakończony przed odbyciem Walnego Zebrania wraz ze złożeniem wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
Art. 33
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jej członków. Na wniosek członka Komisji Rewizyjnej w głosowaniu należy wprowadzić tryb tajny.
 2. Komisja Rewizyjna określa szczegółowe zasady swojego działania stosowną uchwałą.


Sąd Koleżeński
Art. 34
 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych na zasadach określonych w art. 21 ust. 2 i 3.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą należeć do innych organów Stowarzyszenia.
 3. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 4. Sąd Koleżeński może w miarę potrzeb ustanawiać inne funkcje w ramach swego składu.
Art. 35

Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:

 1. naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających z niniejszego Statutu lub uchwał wszystkich organów Stowarzyszenia;
 2. sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia lub członkami i organami Stowarzyszenia na tle praw lub obowiązków wynikających z przynależności do Stowarzyszenia.
Art. 35a
 1. Uchwały Sądu Koleżeńskiego podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jego członków. Na wniosek członka Sądu Koleżeńskiego w głosowaniu należy wprowadzić tryb tajny.
 2. Sąd Koleżeński określa szczegółowe zasady swojego działania stosowną uchwałą.
Art. 36
 1. Sąd Koleżeński orzeka następujące kary:
  1. upomnienie;
  2. nagana;
  3. zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 3 do 6 miesięcy;
  4. wykluczenie ze Stowarzyszenia;
  5. skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie statusu członka honorowego.
 2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie wnoszone do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania orzeczenia; przepisy art. 18 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.


Rozdział 5. Majątek Stowarzyszenia

Art. 37

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości lub fundusze.

Art. 38
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie;
  2. darowizny, dotacje, zapisy lub spadki;
  3. środki pieniężne pochodzące z ofiarności publicznej;
  4. dotacje lub subwencje;
  5. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia).
 2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
Art. 38a
 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku kalendarzowego.
 2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.
 3. Wysokość składek określa Zarząd stosowną uchwałą.
Art. 38b

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Art. 39
 1. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich;
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia;
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 2. Za osoby bliskie uznaje się osoby, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo z którymi są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.


Rozdział 6. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia oraz przepisy końcowe

Art. 40
 1. Uchwalenie Statutu, jego zmiana lub podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.