Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2009-2

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2009-1 UZ 2009-3


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 2/2009

z dnia 22 stycznia 2009 roku


o V edycji Wikikonkursu

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza V edycję Wikikonkursu w terminie 2009.01.23-2009.12.31 oraz przeznacza kwotę 10 000 PLN na tę edycję. V edycja Wikikonkursu ma być przeprowadzona w przez komisję konkursową w składzie: Masur, Masti, Leinad, Vuvar1 i Maire według następującego regulaminu:

1. Postanowienia ogólne

 1. Celem Wikikonkursu jest finansowe wsparcie wartościowych projektów, mających na celu wzbogacenie o nowe materiały projektów Wikimedia.
 2. Środki do wykorzystania w każdej edycji konkursu zapewnia Stowarzyszenie Wikimedia Polska.
 3. Zwycięzców konkursu wyłania Komisja Konkursowa (zwana dalej Komisją), której rolę pełni 5 osób wybranych przez Zarząd. Skład komisji stanowią: Leinad, Maire, Masti, Masur oraz Vuvar1.
 4. Terminy przyjmowania zgłoszeń, wyłonienia zwycięzców oraz ograniczenia czasowe dotyczące realizacji projektów dla każdej edycji Konkursu są ustalane przez Komisję i ogłaszane z dniem rozpoczęcia danej edycji.
 5. Uczestnik konkursu podaje do wiadomości Komisji Konkursowej numer i dane konta bankowego, na które ma zostać przesłane dofinansowanie.
 6. Z projektu, któremu przyznano dofinansowanie Uczestnik konkursu ma przedstawić sprawozdanie w terminie wyznaczonym przez Komisję.
 7. Wgląd do danych osobowych uczestników konkursu mają tylko Zarząd Stowarzyszenia oraz komisja konkursowa. Dane te nie będą przetwarzane ani publikowane, chyba że uczestnik wyrazi we wniosku zgodę na podanie imienia i nazwiska.

2. Warunki przystąpienia do konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba zarejestrowana (posiadająca konto) w co najmniej jednym projekcie Wikimedia.
 2. W szczególnym przypadku zgłoszenie może przedstawić osoba nie spełniająca p. 1., pod warunkiem poparcia przez osobę go spełniającą.
 3. Wniosek konkursowy winien być złożony w języku polskim na wskazaną przez Komisję podstronę Wikikonkursu i zawierać:
  • nick i wraz z linkiem do strony użytkownika w którymś z projektów Fundacji Wikimedia (w tym dane wymienione w punkcie 2.)
  • opis projektu
  • uzasadnienie: co mogą zyskać projekty Wikimedia dzięki temu pomysłowi
  • harmonogram realizacji projektu
  • kosztorys - podać należy górną granicę potrzebnej kwoty
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska, jego Komisji Rewizyjnej ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2 statutu Stowarzyszenia.
 5. Wnioski nieprzyjęte do realizacji można zgłaszać do następnej edycji Konkursu w formie niezmienionej bądź z poprawkami.

3. Ocena zgłoszeń

 1. Przy ocenie zgłoszeń Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
  • przygotowanie wniosku,
  • dotychczasowe zaangażowanie w kierunku wiążącym się z charakterem składanego projektu,
  • ilość i jakość materiałów, które mają być pozyskane dzięki realizacji projektu,
  • koszt realizacji projektu,
  • czy przyczynia się do rozwoju któregoś z projektów, których wspieraniem zajmuje się Stowarzyszenie.
 2. Laureaci konkursu zostają wyłonieni podczas posiedzenia Komisji.
 3. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
 4. Komisja zobowiązuje się do przedstawienia, na prośbę Uczestnika, pisemnego uzasadnienia decyzji o odrzuceniu wniosku.
 5. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania środków żadnemu ze zgłoszonych wniosków, lub do przyznania dysponowanych środków tylko w części.