Biuletyn Informacji Publicznej

Wikigranty/2013/raport

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
RAPORT
KOMISJI WIKIGRANTÓW

za rok 2013
z dnia 14 stycznia 2014 roku

sporządzony w trybie § 7 Regulaminu Wikigrantów

Informacje ogólne

Uchwałą nr UZ 2013/6 Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznaczył kwotę do 5000 PLN na organizację Wikigrantów w 2013 roku, ustalając, że edycja ta rozpocznie się w dniu 1 lutego 2013 roku i będzie trwała do 31 grudnia 2013 roku, a także przyjmując nowy Regulamin Wikigrantów.

Zarząd powołał Komisję Wikigrantów w składzie: Ala z, Elfhelm, Karol007, Sebk. i Tar Lócesilion. Decyzją Komisji Wikigrantów Elfhelm został wybrany na jej przewodniczącego. Komisja Wikigrantów przez całą edycję funkcjonowała w niezmienionym składzie.

Wnioski złożone w 2013 roku

Do Komisji Wikigrantów w 2013 roku wpłynęło 30 wniosków, to jest o 50% więcej niż w trakcie VIII edycji przeprowadzonej w 2012 roku.

Wnioski złożyło 22 różnych użytkowników projektów Wikimedia (w 2012 roku – 15 użytkowników) – z tego 2 osoby złożyły po 3 wnioski, 4 osoby złożyły po 2 wnioski, 15 osób złożyło po 1 wniosku, a 1 wniosek faktycznie został złożony przez 2 współpracujące ze sobą osoby.

Komisja Wikigrantów przyjęła i postanowiła przyznać dofinansowanie w przypadku 27 wniosków (w tym w 1, tj. w WG 2013-4, częściowo) – tj. w przypadku 90% wniosków. Komisja Wikigrantów odrzuciła 3 wnioski (10%), złożone przez 2 użytkowników. Odrzucone wnioski dotyczyły projektów Wikinews (2) i Commons (1), decyzje o odrzuceniu zostały uzasadnione na stronach poszczególnych wniosków (WG 2013-7, WG 2013-8 i WG 2013-28).

Zaakceptowane wnioski dotyczyły następujących projektów Wikimedia:

  • Commons i Wikinews łącznie – 6 wniosków (zebranie materiału zdjęciowego oraz opublikowanie fotoreportażu);
  • Commons i Wikipedii – 4 wnioski (zebranie materiału zdjęciowego oraz wykorzystanie go przy poprawie artykułów);
  • Wikipedii – 15 wniosków (w tym 1 o charakterze promocyjnym);
  • Wikisłownika – 1 wniosek;
  • Wikiźródeł – 1 wniosek.

15 wniosków dotyczyło przede wszystkim zakupu książek o różnej tematyce, 9 wniosków dotyczyło głównie zwrotu kosztów przejazdu bądź przejazdu i zakwaterowania/wyżywienia, po 1 wniosku – zakupu biletu na festiwal muzyczny, wykupu dostępu do słownika internetowego, przedłużenia umowy najmu skanera (przedłożenie Zarządowi rekomendacji). W związku z charakterem wniosku WG 2013-5 wartość tego grantu wyniosła 0,00 PLN. Pozostałe zaakceptowane wnioski dotyczyły dofinansowania w kwotach od 8,80 PLN do 706,20 PLN. Średnia wartość dofinansowania (dla 26 wniosków) wyniosła około 190 PLN. Komisja Wikigrantów przyznała dofinansowanie w łącznej kwocie 4979,52 PLN (z uwzględnieniem drobnych korekt przy końcowych rozliczeniach).

Wykonanie i rozliczenie poszczególnych projektów

Zadaniem Komisji Wikigrantów jest również podsumowywanie wykonania poszczególnych projektów. Należy wskazać, że od 2013 roku obowiązki sprawozdawcze wnioskodawców w przypadku tzw. małych grantów zostały istotnie ograniczone – nie wymaga się prowadzenia i przedstawienia dokładnego i szczegółowego sprawozdania. Nadto realizacja szeregu projektów swoim zakresem przekracza ramy rocznego okresu sprawozdawczego. Komisja Wikigrantów zajmuje się zarówno analizą wykonania bieżących projektów, ale również podsumowuje projekty z lat poprzednich, nieskończone w danym roku, w którym uzyskano grant.

Spośród wniosków zaakceptowanych w 2013 roku – 13 projektów zostało już uznanych za zakończone. Dotyczy to w szczególności projektów koncentrujących się na zbieraniu materiału zdjęciowego na potrzeby Commons i Wikinews (6 projektów) oraz Commons i Wikipedii (4 projekty), a także projektu o charakterze promocyjnym (WG 2013-11) – efektem jest około 1150 nowych zdjęć na Commons (bez uwzględnienia WG 2013-17). Ponadto zakończono 3 projekty dotyczące Wikipedii. Łącznie zamknięte projekty z 2013 roku przyniosły także napisanie lub poprawienie/uzupełnienie około 150 artykułów w polskojęzycznej wersji Wikipedii. Spośród niezakończonych projektów – 7 wniosków zaakceptowano w ostatnim kwartale 2013 roku, 2 projekty związane z Wikipedią (WG 2013-2 i WG 2013-14) oraz projekty dotyczące Wikisłownika i Wikiźródeł mają charakter długofalowy. W ocenie Komisji Wikigrantów nie są realizowane 3 projekty, z czego w 1 przypadku wnioskodawca usprawiedliwił opóźnienie.

Należy też wskazać, że podsumowując wnioski rozpatrzone w 2012 roku, stwierdzono, że w ramach realizowanych projektów powstały m.in. 3 hasła medalowe i 7 dobrych artykułów.

Pozostałe informacje

Komisja Wikigrantów na bieżąco prowadzi podstronę poświęconą projektowi, a także monitoruje rozliczanie grantów na podstawie informacji uzyskanych od Zarządu. Przyznane w 2013 roku dofinansowanie nie przekroczyło limitu 5000 PLN przyznanego uchwałą nr UZ 2013/6. Komisja Wikigrantów nie otrzymywała sygnałów i skarg ze strony wnioskodawców dotyczących kwestii rozliczeń.

Komisja Wikigrantów w 2013 roku przygotowała również propozycję nowego Regulaminu Wikigrantów na 2014 rok. Ponadto Komisja Wikigrantów prowadziła działania informacyjne i promujące korzystanie z Wikigrantów za pomocą dostępnych kanałów komunikacji.

Podsumowując rok 2013, Komisja Wikigrantów uważa, że Wikigranty stały się istotnym projektem Stowarzyszenia, który relatywnie niewielkim kosztem przynosi wymierne korzyści dla projektów Wikimedia. Komisja Wikigrantów dziękuje wnioskodawcom za ich pracę w ramach realizacji założonych projektów, zachęcając wszystkich użytkowników do korzystania z tej formy wsparcia ich inicjatyw. Komisja Wikigrantów również pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem Stowarzyszenia, zarówno w sferze organizacyjnej, komunikacyjnej, jak i w kwestiach dokonywania rozliczeń.

Raport przyjęty stosunkiem głosów 4/0/0 przy nieobecności 1 członka Komisji.